İşte Gavur İzmir

İşte Gavur İzmir

Başkan Görmez’e İzmirliler gereken cevabı camide verdi.

A+A-

Başkan Görmez’e İzmirliler gereken cevabı camide verdi.

Ca­mi­ler­de Türk Bay­ra­ğı­’nın olup ol­ma­ma­sı hep tar­tı­şı­lır.

İmam Hil­mi Bal­cı, camiye as­tı­ğı Türk Bay­ra­ğı­’y­la ade­ta me­saj gön­der­di. Halk da na­ma­zı­ şevk­le kıl­dı.

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­mez’in haf­ta için­de yaptığı, “İzmir’in farklı bir dindarlığı var” açıklaması büyük tepki toplamıştı. Bu sözler, sadece İzmir’i değil Türkiye’deki bütün laik kesimi aya­ğa kal­dır­mış­tı. İz­mi­r’­in ger­çek din an­la­yı­şı­nı ise yi­ne bu il­de­ki bir imam gös­ter­di.

Ola­yı or­ta­ya çı­ka­ran ise Hür­ri­yet Ga­ze­te­si­’nin Ege Tem­sil­ci­si De­niz Si­pa­hi ol­du. İz­mi­r’­de­ki Ulus­la­ra­ra­sı Mer­mer Fu­arı’­na ka­tı­lan Si­pa­hi, ‘hur­ri­yet.com.tr’ in­ter­net si­te­sin­de bu­ra­da ya­şa­dık­la­rı­nı ya­zıp, çek­ti­ği fo­toğ­raf­la­rı pay­laş­tı. İş­te Si­pa­hi­’nin ya­zı­sın­dan ve ka­me­ra­sın­dan gö­ze çar­pan­lar:

Halk di­nine de va­ta­nına da bağ­lı “Cu­ma na­ma­zı için Kül­tür­par­k’­ın için­de ku­ru­lan Mes­ci­t’­in önün­de bü­yük bir ka­la­ba­lık var­dı. 

Mes­cit İma­mı Hil­mi Bal­cı, hut­be­yi sı­ra­sıy­la Arap­ça, İn­gi­liz­ce ve Türk­çe oku­du. (İma­mın hut­be­yi üç dil­de oku­ma­sı ka­dar, min­ber­de­ki ko­nu­mu da dik­kat çe­ki­ciy­di. Çün­kü min­ber­de, imam Bal­cı­’nın he­men ya­nın­da Türk Bay­ra­ğı ası­lıy­dı.) İz­mir, din ko­nu­sun­da bir çok il­ke im­za at­mış. 

İn­gi­liz­ce hut­be­yi ilk de­fa din­le­dim. Hut­be, işit­me en­gel­li­ler için de ken­di dil­le­ri­ne çev­ri­li­yor­. Bu uy­gu­la­ma da İz­mi­r’­de baş­la­tı­la­rak yay­gın­laş­tı­rıl­mış. Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Gör­mez bel­ki İz­mi­r’­in far­kı­nı bu ör­nek­ler­le an­la­ta­rak ve­re­bi­lir­di.”

HABERE YORUM KAT