Hakan Şükür rekortmen oluyor

Hakan Şükür rekortmen oluyor

A+A-

Hakan Şükür’ün bu yıl vergi rekortmenleri listesine girmesi bekleniyor.
Ha­kan Şü­kü­r’­ü fut­bol­cu­luk yönüy­le iyi bi­li­yor­su­nuz.Gol rekorları kı­ran ve fut­bol­cu­lu­ğu döneminde bir­çok ba­şa­rı­ya im­za atan Hakan Şü­kür, si­ya­set­te sü­rek­li olarak tar­tış­ma­la­ra ko­nu ol­du.

HA­KA­N’­IN Sİ­YA­SET KAR­NE­Sİ
Ha­kan Şü­kü­r’­ün si­ya­set­te­ki kar­ne­si­ne bak­tı­ğı­mız­da, bü­tün not­la­rı­nın za­yıf ol­du­ğu­nu ve sı­nıf­ta kal­dı­ğı­nı fark edi­yo­ruz. 2011 Ha­zi­ra­n’­ın­da gir­di­ği Mec­li­s’­te­ki “6 ay­lık kar­ne­si­ni­”, ge­çen yıl CHP’­li Mu­har­rem İn­ce şöy­le açık­la­mış­tı:
- 4 ko­mis­yon top­lan­tı­sı­nın 3’ü­ne ka­tıl­ma­mış,
- 35 açık oy­la­ma­nın 25’i­ne ka­tıl­ma­mış,
- Hiç so­ru öner­ge­si ver­me­miş.
- Sa­de­ce bir de­fa o da ye­rin­den “1 da­ki­ka­lı­k” ko­nuş­ma yap­mış.
- 11 bin li­ra­lık mil­let­ve­ki­li ma­aşı­nı be­ğen­me­yip, ay­da 200 bin li­ra­ya fut­bol maç­la­rı­nın yorum­cu­lu­ğu­nu yap­mış!
- Son ola­rak da “Ben Türk de­ği­li­m” di­ye açık­la­ma ya­pa­rak, Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar da da­hil büyük bir ke­sim­den tep­ki top­la­dı…
VER­Gİ KAR­NE­Sİ
Ha­kan Şü­kür, 2012 yı­lın­da hem TBMM’­den hem de Di­gi­tür­k’­den üc­ret al­dı.
Bir­den faz­la iş­ve­ren­den üc­ret alan­la­rın, bi­rin­ci­nin dı­şın­da­ki üc­ret­le­ri tu­ta­rı yıl­da 25 bin lira­yı aşı­yor­sa, üc­ret­le­ri ne­de­niy­le yıl­lık Ge­lir Ver­gi­si be­yan­na­me­si ver­me­si ge­re­ki­yor. Ha­ka­n’­ın baş­ka ge­lir­le­ri (ki­ra, vs.) var­sa, o ge­lir­le­ri de ay­nı be­yan­na­me­ye da­hil et­me­si ge­re­ki­yor.
Bun­la­rı be­yan edin­ce de İs­tan­bul Ver­gi Re­kort­men­le­ri Lis­te­si­’n­de bel­ki de Tür­ki­ye Ver­gi Re­kort­men­le­ri Lis­te­si­’n­de, ilk 100’e gir­me­si bek­le­ni­yor. Ba­ka­lım iz­le­yip gö­re­ce­ğiz.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.