Dede Ersel Aksu

Dede Ersel Aksu

SUBAY ASTSUBAY YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ İŞTE SON DURUM

SUBAY ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ İŞTE SON DURUM

Subay Astsubay Atama Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı, Yeni değişiklik önemli başlıklar içeriyor. İşte o değişiklikler 

25 Şubat 2014 günü  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda veya idari, asayiş ve zaruri sebepler nedeniyle ihtiyaç durumunda güncelleştirilir.”


(ESKİ HALİ ) Madde 18 - Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş, sağlık kuruluşlarından alacakları”özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur” kararlı, Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alacakları raporda bulunan özel eğitim imkânlarının bulunduğu garnizonlara yapılır veya ertelenir.”


(ESKİ HALİ) (Değişik yedinci fıkra:RG-20/4/2013-28624) Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, bu tür hastalıklara ("özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan subay ve astsubayların atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş asker hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine ilişkin (Elektronik Birlik/Mevzi/Filo/Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.

Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine, Elektronik Harp/Destek birliklerine ve branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığıbünyesindeki kadro görev yerlerinde görev yapan bu personelin Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığıbünyesindeki kadro görev yerleri haricinde başka bir kadroya atanması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subay ve astsubaylar, ihtiyaçduyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronikİstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır. Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.

Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik İstihbarat Muhabere branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan  personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronikİstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler.”


(ESKİ HALİ) Madde 40 - Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığına ilişkin (Elektronik Birlik Mevzi Filo Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.


Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığına bağlı karargâh ve birliklere, Elektronik Harp birliklerine ve  branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı bünyesinde görev yapan bu personelin Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı harici başka bir kadroya atandırılması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subaylar, ihtiyaç duyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.


Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır.  Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.
Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan  personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.


Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine iki yıl kalan personel kadrosu müsait olduğu takdirde talebi ve sıralı amirlerinin onayı ile yerinde bırakılabilir, aynı garnizon içinde atanabilir veya kadro durumu ve atama safahatına göre istediği garnizona ataması yapılabilir.

Bu durumda olan personelin atama esasları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde belirtilir.”

(ESKİ HALİ) Madde 42 - Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine 2 yıl kalan personel, atanma durumuna girmiş olsa dahi kadrosu müsait olduğu takdirde şahsın isteği, sıralı amirlerinin muvafakati kaydı ile yerinde bırakılabilir veya aynı garnizon içinde ataması yapılabilir(idari, adli, sicil, asayiş ile ilgili durumlar hariç). Kadro müsait değilse istediği garnizona kadro ve muvazene imkânları dahilinde atanması yapılabilir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.


“24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için “3 üncü derece garnizonlara ve garnizon dışı harekât görevi alan birliklere atama ihtiyacı”, garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.”

“Garnizon hizmet süresi devam ederken, sıralı hizmet garnizonları hariç olmak üzere, Alay/Tabur ve Eşiti Birlik Komutanlıkları ile seçimle atama yapılan kritik kadro görev yerlerine resen atanan ve görev süresince haklarında olumsuz belge tanzim edilmeyenler, bu görevlerinin bitmesini müteakip istekli olmaları halinde atama planlamasına alınabilirler.”


(ESKİ HALİ) Madde 53 - Subay ve astsubayların, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro, rütbe, branş ve personelin ihtisası ile safahatı esas alınarak, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilen her dereceli garnizonda görev yapmaları esastır. 4 ve 5 inci derecedeki garnizonlar sıralı hizmet garnizonlarıdır. Personel sıralı hizmet garnizonlarına idare tarafından belirlenecek bir sıraya göre atanır. Personelin kadro, sınıf, rütbe ve branşı itibarıyla karşılaşılacak tahditler nedeniyle atamada bu iki derecedeki garnizonlar  birlikte değerlendirilir. 


24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için "3 üncü derece garnizonlara atama ihtiyacı", garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile aynı maddeninüçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6-8 yıl,
b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 4-6 yıl,
c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3-5 yıl,”


“Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacak olanlar hariç; süresi sekiz yıl olan 1 inci dereceli garnizonlar için idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatılabilir. Garnizon hizmet süresi 8 yıldan az uygulanan 1 inci dereceli garnizonlar için personelin isteğine ve idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere toplamda 8 yılı geçmeyecekşekilde en fazla 2 kez uzatılabilir. Diğer dereceli garnizonlarda personelin isteğine istinaden her seferinde bir yıl olmaküzere en fazla garnizon hizmet süresi kadar Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.”

“1 inci veya 2 nci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile emsal bir garnizona atanmak  üzere  dilekçe ile müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir emsal garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci veya 2 nci derecedeki diğer bir garnizona atanmasıdurumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci veya 2 nci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 veya 6 yıl olarak uygulanır.”

“Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Erzincan Merkez,Şanlıurfa Merkez, Malatya  (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olmasıveya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.”

“1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 54 - Subay ve astsubayların derecelere göre garnizonlardaki garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.


a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 8 yıl,
b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6 yıl,
c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; garnizonlara bağlı olarak 4-5 yıl,
ç) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3 yıl,
d) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 2 yıl,


e) Kıbrıs 2 nci derece, Gökçeada ve Bozcaada  3 üncü derece garnizonlardır. Bu garnizonlarda hizmet süresi 2 yıldır. 


Bu garnizon sürelerinin sınıf ve rütbelere göre tatbikine  ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Atama Yönergesinde düzenlenir.
Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen  bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal  etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacakolanlar hariç 1 inci derece garnizonlar için idarenin ihtiyacına, diğer garnizonlarda personelin isteğine istinaden  her seferinde 1 yıl olmak üzere en fazla iki kez Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.


1 inci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile atanmak  üzere  dilekçe ile  müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 yıl olarak uygulanır.


Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Diyarbakır (Büyükşehir Merkez ve Orgeneral Bilge Garnizonu), Erzincan Merkez, Şanlıurfa Merkez, Malatya  (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, ve Osmaniye  garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.


1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir.


Subay ve astsubayların 1, 2 ve 3 üncü derecelerdeki garnizonlarda görev yaparken, bulundukları garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde atamaları, değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazlası ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.
Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı ile, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.

Sıralı hizmet  garnizonlarında;

a) Generaller,
b) Bu garnizonlarda toplam kadrosu 10 (dahil) ve daha az olan sınıfların personeli,
c) Sıralı hizmet garnizonu görevini iki defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personel için görev süresi 2 yıldır. İkiden sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerine göndermede, gönderileceği sıralı hizmet garnizonu görevi için itibari olarak 1 yıl ve daha fazla müktesebi olanlar,
bu hizmeti yapmış sayılırlar.


Hudut birliklerinde görevlendirilen subay ve astsubayların tabi oldukları hizmet süreleri, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilir.


(Ek:RG-22/3/2008-26824) Branş esasına dayalı kadrolara atama yapılan personel, idarenin ihtiyaçları paralelinde sınıfının diğer kadro görev yerlerine; sınıfının diğer kadro görev yerlerindeki personel de idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak görev yapacağı branş eğitimini müteakip branş esasına dayalı kadrolara atandırılabilir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3) sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamaküzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, ayrıldıkları tarih itibariyle müktesep hak olarak kazandıkları gün sayısı dikkate alınarak, tamamlayamadıkları sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasına tekrar alınırlar. Sıralı hizmet garnizonuna giriş yılı en son tamamladıkları sıralı hizmet garnizonu giriş yılı esas alınarak, müktesep gün sayılarına göre sıralanırlar. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defaki gidişyılıdır.”


(ESKİ HALİ) Madde 57 - 24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, aynı nasıplılardan sıralı hizmet garnizonunda o defa için hiç görev yapmayanların en sonunda ve en az hizmetlilerden başlamak üzere sırayla gönderilirler. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini  tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defa ki gidiş yılıdır.


Noksan kalan hizmetini tamamlamak üzere sıralı hizmet garnizonuna gönderilen personelin, hizmetini tamamlayacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması, sıralı amirlerinin muvafakati ve Kuvvet Komutanlığının uygun görmesi halinde, müteakip sıralı hizmet garnizonu görevi aynı garnizonda tamamlattırılabilir.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.


“33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlıolarak idarenin vereceği kararla en fazla garnizon hizmet süresi kadar daha kalabilirler.”


“Müracaatlar (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), Kuvvet Komutanlığında bulundurulur.”


(ESKİ HALİ) Madde 59 - 33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli  bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlı olarak idarenin vereceği kararla en fazla 2 yıl daha kalabilirler. İstekler, garnizon hizmet sürelerinin sonuncu yılında yapılır. Dilekçeler (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), o yılın Aralık ayının sonuna kadar Kuvvet Komutanlığında bulundurulur. Bu isteklerin kabulünde:


a) İsteğin, atama yılının personel destekleme planı esaslarına uygun olması,
b) Personelin adli ve disiplin durumunun müsait olması,
c) Sıralı sicil üstleri ve en az Tugay seviyesinde üst birlik komutanının mütalaa ve muvafakatının bulunması,
ç) Aynı atama yılı için, personelin bulunduğu garnizona, muvazenede öngörülen miktarı karşılayacak kadar istekli personelin bulunmaması,
d) Takip eden atama yılında aynı garnizon hizmetini dolduracakların garnizondan atanmalarının, birlik kadrolarının büyük çoğunluğu ile değişmesini gerektirecek durum yaratmaması,
göz önüne alınır.  


Personelin garnizonda kalış süresinin uzatılması, aynı birlik ve kurum veya aynı görevde kalmasını gerektirmez. İstekleri uygun görülen personelden uzatmayı müteakip birlikleri yer değiştirenler atanmamalarını icap eden bir gerekçe olmadığı durumlarda konuşlanılan yeni garnizona atanırlar. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 64 - Atamalar, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro yerleri ve personelin sınıfı/branşı ile hizmet safahatı esas olmak üzere mesleki gelişim paternine uygun olarak kara  ve yüzer birlikler arasında/dahilinde yapılır.


Kara birliklerindeki hizmetlerde, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen mecburiyetler olmadıkça personelin asgari seviyede garnizon değiştirmesi esas alınır.
Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.


“9) Bu bentteki garnizon sürelerinin rütbe, sınıf, branş ve ihtisasa göre tatbikine ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 77 - Subay ve Astsubayların garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Subay ve astsubayların,


1) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 8 yıl,
2) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 6 yıl,
3) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi garnizonlara bağlı olarak; (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 3-4-5 yıl,
4) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi (Ek ibare:RG-20/4/2013-28624) garnizonlara bağlı olarak; 3-4 yıl,
5) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 2 yıl,
6) Gökçeada ve Bozcaada’nın garnizon hizmet süresi; 2 yıl,
7) İmralı Adası sıralı hizmet garnizonu olup, garnizon hizmet süresi 2 yıldır.
8) (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 3 ve 4 üncü derecedeki garnizonlarda bulunan komando ve özel harekât birliklerinde görevli personel için garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sidir.  Ancak, bu süre hiçbir suretle 2 yılın altında olamaz.
b) Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydıyla uzatılabilir.
c) 1 ve 2 nci  derecedeki garnizonlarda görev yapan personelden garnizon hizmet süresinin 2 nci yılını tamamlayan ve Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilen mazeretlere istinaden kendi isteği ile atanmak üzere dilekçe ile müracaat eden personelin, kadro imkânları ve personelin safahatı göz önüne alınarak, idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir garnizonaatandırılması değerlendirilir. Bu personelin aynı derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak hesaplanır.
ç) Atama durumunda olan personelden, her yıl terör tehdidi durumuna göre tespit edilen sıralı hizmet garnizonları dışındaki illere safahat itibariyle atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda, ihtiyaç duyulan nasıplar arasında 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda asgari 2 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizon sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), bu garnizonlardaki toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere, görev ihtiyaçları göz önüne alınarak garnizon hizmet süresini tamamlamak şartı aranmaksızın personel atandırılır.
1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda asgari 2 yılını tamamlayanlardan yukarıda belirtilen garnizonlara atama isteyen personel öncelikle değerlendirilir.
d) Subay ve astsubayların (sıralı hizmet garnizonları hariç) görev yaptıkları garnizon statüsü ve derecesinin değişmesi halinde, atamaları değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazla ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 3 defa tamamlayıp bu garnizonlara 4 ve daha fazla giden her sınıf, branş ve ihtisas personelinin,”


(ESKİ HALİ) Madde 78 - Sıralı hizmet garnizonlarına atamalar:
a) Sıralı hizmet garnizonları Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir. Subay ve astsubaylar sıralı hizmet garnizonlarına idare tarafından belirlenecek bir sıraya göre atanır.
b) Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 4 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 0,75 katsayı, 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-20/4/2013-28624) Sıralı hizmet garnizonlarında;
a) Toplam kadrosu 10 ve daha az olup, Jandarma Genel Komutanlığındaki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan sınıf ve branşların personelinin,
b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 2 defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personelin,
c) Generallerin,
görev süresi 2 yıldır.
Bilfiil sınır üzerinde, sınır koruma ve kaçakçılıkla mücadelede görev alan Jandarma sınır birliklerindeki subay ve astsubaylar 2 yıllık garnizon hizmet süresine tabidir. Diğer sınır birliklerinde görevli subay ve astsubaylar ise bulundukları garnizonun hizmet süresine tabidirler.
Uzman Jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerin uzman jandarma olarak sıralı hizmet garnizonlarında yaptıkları hizmet süreleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hesap edilir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”


(ESKİ HALİ) Madde 86 - Atamalar, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro yerleri ve personelin sınıfı/branşı ile hizmet safahatı esas olmak üzere mesleki gelişim paternine uygun olarak Kara  ve Yüzer Birlikler arasında/dahilinde yapılır.


Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.


Subay ve Astsubayların Kara ve Yüzer Birliklerdeki hizmet süreleri:


a) (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Sahil Güvenlik Komutanlığının kara birliklerinin konuşlandığı garnizonlar 1, 2, 3 ve 4 üncü derece olup, bu garnizonlara atanmış personel için garnizon hizmet süresi en az iki yıldır. Hizmetin gereği ve benzeri zaruri sebeplerle personelin kara birliklerinde kalış sürelerinin kısaltılması ve uzatılması mümkündür.


b) Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birlikleri 5 inci derece olup, bu birliklere atanmış personel için garnizon hizmet süresinde sınırlama yoktur.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1?ref=tn_tnmn

https://twitter.com/DedeErselAksu

FACEBOOK GRUBUMUZ: https://www.facebook.com/groups/hakyoksaoyyokdiyenassubaylar/

 

YÖNETMELİĞİN TAMAMI (Son Değişikler yukarıda verildiğinden işlenmemiştir.)

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama esas ve usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayları kapsar.
Dayanak  
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Atama: Subay ve astsubayların; teşkilat kadro görev yerlerine alınması ve bu kadroların yetki, görev ve sorumluluklarının personele verilmesini,
Garnizon: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; birlik, kurum ve karargâhların konuş durumuna göre belirlenen ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak yönergelerde gösterilen atama yerini,
Garnizon değiştirmek suretiyle atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizondaki kadrodan, farklı bir garnizondaki kadroya yapılan atamayı,
Garnizon içi atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizonda  farklı bir kadroya atanmasını,
İl içi atama: Jandarma İç Güvenlik Birliklerinde görevlendirilmek üzere Birlik Komutanlıkları emrine atanan Jandarma Astsubayların aynı il sınırları içerisinde bir garnizondan başka bir garnizona atandırılmasını,
Sıralı hizmet garnizonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen garnizonlardan, sınıfların özelliklerine göre, personele önceden tebligat yapmak şartı ile Yönetmelik esaslarına uygun bir sıra dahilinde atama yapılan garnizonları,
Garnizon derecesi: Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak belirlenen, rakamlarla ifade edilen ve garnizon özelliklerine göre belirlenen dereceyi,
Garnizon puanı: Garnizonlara ait objektif, ölçülebilir ve tecrübeye dayanan kriterlerin kullanılması suretiyle her bir garnizon için hesaplanan puanı,
Garnizon hizmet süresi:  Garnizonların derecelerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının özellikleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak,  her bir garnizon için iki yıldan az olmamak üzere belirlenen ve bu Yönetmelikteki özel hükümlerde gösterilen süreyi,
Garnizon hizmet puanı:  Garnizon puanı ile personelin bu garnizonda geçirdiği fiili sürenin (gün olarak) çarpımıyla elde edilen puanı,
Hizmet safahatı puanı: Subay ve astsubayların ilk rütbeye nasıp tarihinden itibaren meslek hayatı boyunca hesaplanan garnizon hizmet puanlarının toplamını,
Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini,
İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yetenekleri,
Kilit/Kritik kadro görev yeri: Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca  kendi kadroları arasından hizmet ihtiyaçlarına göre belirlenen, özel nitelikli personel istihdamını gerektiren, seçimle  atama yapılan kadro görev yerlerini,
(Değişik:RG-14/5/2009-27228) Kuradan muaf tutulma kontenjanı: Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibari ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere mevcudun yüzde on (% 10) una tekabül eden kısmını (bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda birinciler kuradan muaf tutulur),
(Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Kadroya göre atama ilkesi
Madde 5 - Atamalarda kadro görev yerinin özellikleri esas alınır. Bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılmaz. Barışta kıta, karargâh ve kurumlara kadrolarda belirtilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.
Hizmet ihtiyacına göre değişik garnizonlara atama ilkesi
Madde 6 - Subay ve astsubaylar; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınarak ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca değişik garnizonlarda vazife görecek şekilde atama işlemine tabi tutulurlar.
Atamada planlı değişim ilkesi
Madde 7 - Subayların atanmaları, bu Yönetmelik esaslarını ve meslek programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış sınıf/branş/ihtisas, mesleki gelişim plan / paternlerine uygun olarak, atamada planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır.
Asgari sayıda garnizon değiştirme ilkesi
Madde 8 - Kadro ve rütbe değişiminin getirdiği kısıtlamalar ölçüsünde atamalarda personelin asgari sayıda garnizon değiştirmesi esas alınır. Subay ve astsubayların, asgari 2 yıl çalışabilecekleri garnizonlara atandırılmaları göz önünde bulundurulur. 
Hizmet safahatı puanı ilkesi
Madde 9 - Kritik / kilit kadrolar hariç olmak üzere,  Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan atamalarda, aynı sınıf ve ihtisasa sahip personelden aynı garnizonu tercih edenlerin atanmasında atama kriterleri içerisinde safahat puanları da göz önünde bulundurulabilir.
Personel destekleme öncelikleri ilkesi
Madde 10 - Birliklerin personel yönünden desteklenmesinde öncelikleri, Türkiye'deki iç tehdidin gelişimi, komşu ülkelerle olan ilişkiler, gelecekte olması muhtemel gelişmeler ve mevcut planlardaki görevlere göre; Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen tehdit öncelikleri ve özel kanunlarda yer alan görevler esas alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir. Birliklerin plan görevlerindeki önceliklerine göre personel destekleme oranlarının farklılık göstermesine dikkat edilir.
Garnizon hizmet süresinin tamamlanması ilkesi
Madde 11 - Subay ve astsubayların atandığı garnizonda hizmet süresini tamamlamaları esastır. Subay ve astsubaylar bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen sebepler hariç olmak üzere garnizon değiştirmek suretiyle atamaya tabi tutulmazlar.
Atamanın ertelenmemesi ilkesi
Madde 12 - Atanma emri yayımlandıktan sonra; gerek personel, gerekse komutanlıklar tarafından herhangi bir sebeple atamanın geriye bırakılması hususunda başvuru ve teklifler yapılamaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Atama yetkileri
Madde 13 - Subay ve astsubayların atamaları:
a) Asteğmen - albay rütbelerindeki subaylar ile astsubayların atamaları; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
b) General ve amirallerin atamaları; Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi Genelkurmay Başkanının uygun görmesi ve teklifi üzerine, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanının atamaları; Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır. 
ç) Jandarma Genel Komutanının ataması; Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.
d)  Sahil Güvenlik Komutanının ataması; Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile yapılır.
e) Askerî hâkimler, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentler ile Jandarma general, subay ve astsubaylarının atamaları; özel kanunları gereğince, Sahil Güvenlik Komutanlığı amirallerinin atamaları ise 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. 
f) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Çeşitli nedenlerle yapılacak görevlendirmelerde;  görevlendirmenin 3 aya kadar yapılması durumunda Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verilmek suretiyle asgari Tümen/Tugay ve eşidi Komutanlıklarca (Sahil Güvenlik Komutanlığında Alay ve eşidi), görevlendirmenin 3 aydan fazla süreler için yapılması durumunda ise görevlendirme ilgili birliğin teklifi ile Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.
g) (Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin onay yetkisi; ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine etmek ve geçici görevlendirme tarihlerini bildirmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanındadır. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi, her defasında azami altı aya kadar olmak üzere en fazla bir yıl süre ile yapılır.
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savunma Bakanı / İçişleri Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile Millî Savunma Bakanına / İçişleri Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın bu kararına uyulması zorunludur.
Atamalarda dikkate alınacak esaslar
Madde 14 - Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır.
a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları,
b) Kadro ihtiyaçları,
c) Kıta hizmeti zorunluluğu,
ç) Terfi durumu,
d) Sınıf, branş ve ihtisasları,
e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları,
f)  İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
g)  Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler.
ğ) (Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları.
Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlar dahilinde, mümkün olduğu kadar, sıkıyönetim hizmetleri, sosyal tesis (orduevi, özel eğitim merkezi, askerî gazino, ve benzeri), levazım amirlikleri, ihale / muayene ve kabul komisyon üyelikleri, inşaat-emlak, asker alma ile jandarma (eğitim görevleri hariç) ve sahil güvenlik hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevler veya mal ve hizmet alımı ile ilgili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre büyükşehir belediye / belediye hudutları içindeki nüfusu (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 1.000.000'u aşan yerler için bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Garnizon hizmet süresinin hesaplanması
Madde 15 - Bulundukları garnizonlarda hizmet sürelerini katılışlarına göre 30 Eylül tarihine kadar dolduranlar, kendi isteği ve başka bir erteleme sebebi yoksa, o yılın atama planına alınırlar.
(Değişik fıkra:RG-30/4/2011-27920) Bu atamaların geç yapılması veya zorunlu sebeplerden (açığa alınma ve tutukluluk halinin beraatla sonuçlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, yurt içi veya yurt dışı kurs, hava değişimi, tedavi, istirahat, tabii afet izni gibi elde olmayan ve belgelenebilen mazeretler) dolayı yeni garnizonlara 30 Eylül tarihinden sonra katılan personel, 31 Aralık tarihi itibarıyla hizmet süresini tamamlıyorsa, o yılın atama planına alınır.
Subay ve astsubayların istekleri üzerine verilen her türlü ücretsiz izin süresi,  bulunulan garnizon hizmet süresinden sayılmaz.
(Değişik fıkra:RG-30/4/2011-27920) Aynı garnizonda açığa alınma, tutukluluk, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, hava değişimi, istirahat, kurs, sıhhi izin ve benzeri sebeplerle görevden ayrı kalınan sürelerin toplam 120 günü, bulunulan garnizonun hizmet süresinden sayılır. 
Hükümlülük, izin tecavüzü ve firarda geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Hüküm giyen personelin tutukluluk ve açıkta bulunduğu süreleri de garnizon hizmet süresinden sayılmaz.
Garnizon derecelerinin tespitinde dikkate alınacak kriterler
Madde 16 - Subay ve astsubayların atanacakları garnizonların dereceleri aşağıdaki etkenler göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kuvvet özellikleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı özelliğine göre tespit edilir.
a) Genel gelişmişlik düzeyi,
b) Barınma imkânları,
c) Coğrafya ve iklim koşulları,
ç) Eğitim imkânları,
d) Güvenlik ve asayiş,
e) Sosyal ve kültürel imkânlar,
f) Sağlık imkânları,
g) Günlük yaşam,
ğ) Özlük  haklarındaki farklılıklar,
h) Garnizonun istenilirlik düzeyleri,
ı) Ulaştırma ve haberleşme imkânları,
i) Askerî imkânlar.
Garnizon derecelerinin tespiti
Madde 17 - Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 16 ncı madde esasları çerçevesinde tespit edilecek  garnizonlar Subay ve Astsubay Atama Yönergelerinde gösterilir. Yeni ihdas edilecek garnizonlar ile derecelerinde değişiklik yapılması gereken garnizonlar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından  Yönergedeki ilgili listeye dahil edilir.
Garnizon derecelerinin güncelleştirilmesi
Madde 18 - Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilir.
Savaş ve olağanüstü hallerde atama
Madde 19 - Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile atamaya dair hükümler tatbik edilmeyebilir.
Atama isteği, zamanı, bildirimi ve ilişik kesme
Madde 20 - Personelin atama yeri isteğini bildiren ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi özelliklerine göre hazırlanan atama istek formları, Atama Yönergelerinde belirtilen tarihe kadar mensup bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulundurulacak şekilde gönderilir.
Personelin atama yerine ait tercihlerini belirten formlar ile atama çalışmalarında kullanılacak bilgilerin toplanmasını sağlayacak her türlü düzenleme, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yönergelerinde yer alır.
Genel atamalar her yılın Mayıs ve Ekim (dahil) ayları arasında yapılır. Bu atamalar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından önceden yayımlanabilir.  
Genel atamalarda sıralı hizmet garnizonuna atanacak personel için hazırlık tebligatı en geç Mart ayı sonuna kadar yapılır. Ancak asayiş görevi ve zorunlu durumlarda tebligat şartı aranmaz.
Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça ve tebliğe mani yasal bir engel olmadıkça, atanan personelin atama emri ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar, atama emirlerini bekletmeksizin aşağı kademelere ulaştırmaktan sorumludur.
Başarısızlık veya disiplin sorunları nedeniyle yapılacak atama teklifleri
Madde 21 - Görevini gerektiği düzeyde yerine getiremeyecek şekilde başarısız veya disiplinsiz olan personelin atamasının teklif edilebilmesi için; amirlerince uyarılmalı, düzelme sağlanamadığında idari ve yasal tedbirler alınmalı ve yürürlükteki mevzuat usullerine göre belgelenmelidir. Bu tedbirler alınmadan atama teklifinde bulunulamaz.
Görevine devam etmesi hizmet açısından önemli sakıncalar doğuracak personel için atama dönemine bağlı kalınmaksızın görevden alınma teklifinde bulunulduğunda, bu teklifin gerekçesi atamaya yetkili makama yazılı olarak bildirilir.
Atamada kadronun gerektirdiği niteliklerin dikkate alınması
Madde 22 - Personel atamalarında atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler dikkate alınır. İsmen atama teklifinde bulunulmaz.
Garnizon hizmet süresine ve genel atama dönemine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilecek haller
Madde 23 - Aşağıdaki hallerde, genel atama dönemine bakılmaksızın her zaman atama yapılabilir.
a) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının hayati önemi haiz atamaya esas sağlık durumu ve buna bağlı kadroların boşalması,
b) Terfi,
c) İstifa, emeklilik veya ölümden dolayı kadroların boşalması,
ç) Sicil (sicil notu, sicil tam notunun yüzde altmış (%60)ından aşağı düşen subay ve astsubaylar, öncelikle bulundukları garnizon dahilinde, bunun mümkün olmaması halinde garnizon hizmet süresine bakılmaksızın diğer garnizonlara, sicil üstleri değişecek şekilde atandırılabilirler.),
d) Sıralı sicil üstlerince görevde verimli olunamadığının saptanması,
e) Kuvvet veya sınıf değişikliği,
f) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili olan boş kadrolara atanma,
g) Atamayı gerektiren bir eğitime seçilme nedeniyle boşalan kadrolara atama veya aynı nitelikli bir eğitimden göreve atanma,
ğ) Eş veya çocuklarının ölümü,
h) Görev ihtiyaçları,
ı) Kilit/kritik kadroların zorunlu boşalması,
i) Konuş, kuruluş ve kadro değişiklikleri,
j) Astsubaylıktan subaylığa geçirilmesi,
k) Diğer idari, asayiş ve zaruri sebepler.
l) (Ek bent:RG-20/4/2013-28624) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları ve buna bağlı kadroların boşalması.
Garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller
Madde 24 - Subay ve astsubayların bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini bitirmeden diğer bir garnizonaatandırılmalarını icap ettiren haller şunlardır:
a) Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim ve öğrenime başlama,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu dallarda Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına lisansüstü eğitim-öğretimi için tespit edilen kadro kontenjanlarına girmiş olma,
c) Yurt dışı sürekli göreve seçilmiş olma,
ç) Lağıv, tensik, kadro veya konuş değişiklikleri,
d) (Değişik bent:RG-20/4/2013-28624) Sağlık durumu (kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları bulunması halinde),
e) Eş veya çocuklarının ölümü sebebiyle personelin atama istemesi durumunda,
f)  Sıralı hizmet garnizon görevi ihtiyacı,
g) Kıbrıs’a atama ihtiyacı,
ğ) Kilit/kritik kadrolara atama ihtiyacı,
h) İdari, asayiş ve zaruri sebepler.
İdari sebeplerle bulunduğu garnizondaki vazifesinden alınmasına zaruret görülenler, aynı derecede diğer bir garnizonaatandırılırlar. İmkân bulunmadığı taktirde önceki safahatı dikkate alınarak başka dereceli bir garnizona atandırılırlar.
Bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini tamamlamadan, yeniden teşkil, lağıv, tensik ve konuş değişikliği gibi sebeplerle kıta, karargâh veya kurumları ile diğer bir garnizona yer değiştirenler, safahatlarına nazaran yeni garnizonda hizmetlerine devamı icap ettiren bir sebep yoksa, hizmeti aksatmamak şartı ile safahatlarına uygun olan yerlere peyderpeyatandırılırlar.
İlk atama
Madde 25 - (Değişik fıkra:RG-14/5/2009-27228) Öğrenimlerini, askerî eğitimlerini, temel kurslarını veya stajlarını başarı ile bitiren muvazzaf / sözleşmeli subay ve astsubayların ilk görev yerlerine atanmaları sınıf, branş ve ihtisasına göre kura ile yapılır. Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibari ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere kuvvet ayrımı yapılmaksızın mevcudun yüzde on (% 10)una tekabül eden kısmı kuradan muaf tutulur. Bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda sadece birinciler kuradan muaf tutulur. Kuradan muaf tutulanlar derecelendirme sırasına göre kura listesinden istedikleri yere atandırılır. Kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel hariç olmak üzere, diğerlerinin kuraları not / mezuniyet derecelerindeki sıraya uyularak yapılır. Fakülte yüksek okulu kaynağından temin edilen muvazzaf subaylar için kuradan muaf tutulma kontenjanı yoktur.
Subay ve astsubaylarla evli olup sınıf okullarında öğrenim, askerî eğitim, staj ve temel kurslarda aynı anda bulunan eşler, gerekli koordineden sonra ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kuradan muaf tutulur ve bu personelin atamaları münferiden yapılır. Eşlerden sadece birinin sınıf okulunda bulunması halinde ise, bu personel de kuradan muaf tutularak uygun görev yerine münferit olarak atandırılır. Her iki halde de, bu işlemler personelin isteğine bağlıdır. 
Özel yetenek, kişisel istek, beceri ve fiziki yeterlik gerektiren paraşütçü, komando ile özel  silah  ve  gereçler  için yetiştirilmesi  istenen  personel  varsa, bunların  temel  kurstaki durumları, fiziki ve bilgisel yetenekleri ile istedikleri okul ve eğitim merkezi komutanlıklarınca yeterli bulunarak belgelenen ve her kura yerine en az bir fazlası ile önerilen personele, genel kura çizelgesine ek özel kura çizelgesi tanzim edilerek özel kura çektirilir. Özel kurada görev yeri çekemeyen personel genel kuraya tabi tutulur. Özel kura çekecek personelden kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel özel kura yerlerinden birini tercihe hak kazanmış olur. Diğer personelin  kuraları not derecelerindeki sıraya uyularak yapılır.
Atama yerinin değiştirilememesi esası 
Madde 26 - Subay ve astsubaylar ile yedek subaylar, ilk atama ve muvazzaflık hizmetleri sırasında karşılıklı anlaşmak suretiyle dahi olsa yer değiştiremezler. 
Yeni göreve katılma
Madde 27 - Subay ve astsubayların atanmalarında atama emrinde aksi emredilmedikçe;
a)  Aynı belediye / büyükşehir belediye hudutları içine atananlar veya garnizon içi atamaya tabi tutulanlar, atanma emrinde aksi belirtilmedikçe tebellüğ ettiği günü takiben 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,
b)  Belediye / büyükşehir belediye hudutları dışında garnizonlar arası atamaya tabi tutulanlar, yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,
atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.
Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda ve izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar. Ataması yapılmasına rağmen bu sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personel birlik komutanlığınca birlik emrine alınır.
Yurt dışı atamaları, yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri kıtalarında geçen hizmet süreleri
Madde 28 - Askerî ataşeliklere ve milletlerarası anlaşmalara göre yurt dışında açılmış kadrolara atanacak personelin seçimleri özel yönergelere göre yapılır. Buralarda geçen hizmet süreleri 1 inci derece garnizon hizmet sürelerinden sayılır.
Yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri kıtalarında geçen hizmet sürelerinin hangi garnizon derecesinden sayılacağı, Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan ilk görevlendirme emrinde belirtilir. Buralarda geçen sürelerin garnizon dereceleri ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığınca değiştirilebilir. Sıralı hizmet garnizonu görevini daha önce yapmış olanlar için bu süre daha sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerinde dikkate alınır.
Yurt dışına münferit olarak geçici görevle görevlendirilen personelin yurt dışında geçen hizmet sürelerinin hangi garnizon derecesinden sayılacağına yönelik esaslar Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yönergelerinde belirlenir.
Öğrenim, kurs, staj ve geçici görevler
Madde 29 - Yurt dışında veya yurt içinde bir veya birden fazla öğrenim, kurs, staj veya geçici görev için gönderilenlerin, buralarda geçirdikleri sürenin 120 günü bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır. Bu müddetin fazlası yurt dışında ise 28 inci maddenin birinci fıkrasındaki garnizon hizmetinden, yurt içinde ise geçici olarak bulunulan garnizon hizmetinden sayılır. Ancak, sıralı hizmet garnizonunda görevli iken diğer bir sıralı hizmet garnizonunda öğrenim, kurs, staj ya da geçici görev için gönderilenlerin buralarda görevde geçirdikleri sürelerin tamamı geçici olarak bulunulan garnizon hizmetinden sayılır.
Geçici olarak kıta ile her defasında devamlı şekilde 30 günden fazla bulunan personelin burada kalış süreleri, görevli gittiği garnizonun garnizon hizmetinden sayılır. Ayrıca personelden her defasında kesintisiz 15 gün ve daha fazla süre ile iç güvenlik harekâtı kapsamında görev yapanların da burada geçen sürelerinin toplamı görevli olarak bulunduğu garnizon hizmetinden sayılır.
Bir yıl ve daha fazla süre için yurt içine veya yurt dışına öğrenim, kurs, staj, geçici görev veya izinli olarak ayrılacaklar kıta ve kıta kapsamına girmeyecek uygun görev yeri kadrosuna veya emrine atanırlar.
Sıralı hizmet garnizonları haricindeki garnizonlardan görülen lüzum üzerine sıralı hizmet garnizonlardaki herhangi bir kıta, karargâh veya kuruma geçici görevle gönderilen subay ve astsubaylar, sıralı hizmet garnizonu sırası gelmese dahi Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca bu garnizona atandırılabilir.
Asli görevleri ile ilişikleri kesilmeden Sıkıyönetim Komutanlıkları emrinde görevlendirilen personelin bu görevlerde geçen sürelerinin tamamı; görevlendirildiği garnizon hizmet süresinden ve  atamalı olarak bulunduğu kıta veya kurum hizmetinden sayılır. Ancak, sıralı hizmet garnizona atamalı olup da aynı maksatla zorunlu olmayan garnizonlara görevlendirilen personel için görevlendirildiği garnizondaki hizmetin 120 günü atamalı olduğu garnizon hizmetinden sayılır.
Silahlı kuvvetler dışı ve kuvvetler arası atamalar
Madde 30 - Silahlı Kuvvetlere mensup muvazzaf subay ve astsubaylar, Silahlı Kuvvetlerdeki hizmetlerden başka bir göreveatandırılamazlar. Ancak, zaruri hallerde, Bakanlar Kurulu Kararı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlarla diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler dairesinde kendi bağlı bulundukları Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ve Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler.
Bakanlar Kurulu Kararı ile, Silahlı Kuvvetler dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek subaylar için görev süresi 2 yıldır. Bu süre Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.
Silahlı Kuvvetler kadroları dışında ve Millî İstihbarat Teşkilatında görev alan personelin atandıkları il, ilçelerde yapılan görevler; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının kendi atama yönergelerinde belirtilen garnizon hizmetinden sayılır.
Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarından diğer bir Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Harita Genel Komutanlığı emrine, istek üzerine verilen personelin buralardaki görev müddeti normal olarak 2 yıldır.
Verildiği makam tarafından alınmasının teklif edilmesi dışında bu müddetten evvel başka bir yere atandırılamayacağı gibi, kendi kuvvetinin garnizon hizmet süresini aşmamak kaydıyla ihtiyaç halinde en fazla 3 yıl daha kalabilir.
Bunun için ilgilinin hizmet gördüğü en yüksek komutanlık tarafından hizmet uzatma teklifinin her yıl 31 Aralık tarihine kadar gönderilmesi gereklidir. Daha önce hizmetten alınma veya hizmet uzatma teklifleri; ilgilinin bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı onayı ile sonuçlanır.
Mensup olduğu Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı dışında görevlendirilen personelin buralarda geçirecekleri süreler, kendilerine ait garnizon listelerinde yer almamışsa görevli bulundukları makamların listelerinde gösterilen garnizon hizmetinden sayılır.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atandırılan askerî hâkimler kendi kuvvetindeki askerî hâkimlerin atama esaslarına tabidir.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı  birliklerinde bulunan subay ve astsubaylar için bütün görev yerlerinde personelin görev için gereken nitelikleri haiz olması halinde  hizmet süresi 2 yıldır. Personelin istekli olması, safahatı ve özelliklerinin uygun olması halinde, temdit talebi  Kuvvet Komutanlıklarınca  uygun görülen personelin görev süresi 1 yıl uzatılabilir.
Sıhhi sebepler nedeniyle atamalar
Madde 31 - Hava değişimi veya istirahat alarak görevlerinden ayrılan ve fakat başka bir garnizona atandırılmayan personelin, toplam olarak 120 güne kadar (dahil) süresi, atamalı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır.
Bir defada 120 günden fazla süre ile hava değişimi veya istirahat alanlardan, görevden ayrılmaları hizmetin aksamasına yol açacaklar, raporlarında hava değişimi veya istirahatlerini geçirecekleri yerler belirtilmemişse, Kuvvet Komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının özelliklerine uygun olmak üzere öncelikle bulundukları garnizondaki uygun kadro görev yerlerine atandırılırlar. Bulundukları garnizonda uygun kadro görev yeri olmaması halinde bulundukları birlik emrine atandırılırlar. Bu durumda olan personelin atamalarında uygun olması halinde, Askerlik Şubesi Başkanlıkları kadroları da kullanılabilir.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-20/4/2013-28624) Subay ve astsubaylardan kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin, atanacakları garnizonlarda askerî hastaneler ile diğer kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği göz önüne alınarak atanmaları yapılır.
(Değişik dördüncü fıkra:RG-20/4/2013-28624) Atanma (hazırlık) emrini tebellüğ eden personel, kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için bulunduğu yere en yakın ve tam teşekküllü askerî hastaneden alacağı "Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır" kayıtlı veya belirli uzmanları bulunan, hastalığının tedavi edileceği sağlık teşkilleri ile iklim, yer ve tedavi koşullarını öngören sağlık kurulu raporlarının yetkili makamlarla tasdik şekline göre bir yıl için bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması sağlık raporunun uygun gördüğü garnizona yapılır.
İkinci yıl aynı mazereti ileri sürenlerin atanmalarının 1 yıl daha ertelenebilmesi için, tam teşekküllü askerî hastanelerin birinden aynı nitelikte sağlık kurulu raporu almaları gerekir.
(Değişik altıncı fıkra:RG-20/4/2013-28624) Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, verem, kanser, akıl ve ruh hastalıkları ile uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara duçar olan personel için bu süre, tam teşekküllü askerî hastanelerden her yıl rapor almak şartıyla her rütbede aynı garnizonda 3 yıla kadar uzatılabilir. Ancak, bu hastalıkları sebebiyle yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde aynı garnizonda toplam 6 yılı aşamaz. Tedavi ihtiyacının devam etmesi halinde raporun gerektirdiği diğer bir garnizona atandırılabilir.
(Değişik yedinci fıkra:RG-20/4/2013-28624) Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, bu tür hastalıklara ("özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan subay ve astsubayların atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine (Değişik ibare: RG-27/10/2013-28804) EngelliSağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş asker hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır.
Organ kaybı olup da "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" şeklinde rapor alan ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca "Belirtilen Görevleri Yapar" kararı verilen subay ve astsubayların atanmaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisine sevk yazısında belirtilen kadrolara, kadro durumunun müsait olması halinde isteğine uygun olarak yapılır. 
Sağlık nedeniyle sınıf değiştiren personelin, eski sınıflarının idari hizmet kadrolarına atanmaları, mevcut ve muvazene imkânları ölçüsünde değerlendirilir.
(Değişik onuncu fıkra:RG-20/4/2013-28624) Atama emirleri yayımlandıktan sonra kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için atamaya esas rapor alanlar, lüzum görüldüğü takdirde, başka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasında farklılık olması durumunda personel hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafından verilecek raporun onay şekline göre ilgili hakkında işlem yapılır.
Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin atamaları
MADDE 31/A – (Ek madde:RG-20/4/2013-28624)
Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep etmesi halinde, şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona yapılır.
Tutuklu, hükümlü veya açığa alınanlar
Madde 32 – (Değişik fıkra:RG-30/4/2011-27920) Herhangi bir sebeple açığa çıkarılanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilenler ile tutuklananların 120 güne kadar (dahil) süresi bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır.
Bir defada 120 gün (dahil) ve daha fazla süreyle hapis cezası alıp da infazda bulunanlar ile açıkta, tutuklulukta firarda veya izin tecavüzünde bulunanlardan, bu durumlarının devamı sebebiyle hizmetin aksamasına yol açacaklar, öncelikle atamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum görülmesi halinde aynı yerin askerlik şubesi emrineatandırılırlar.
Erteleme
Madde 33 - Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay ve astsubayların garnizonlardaki kalış sürelerinin personelin isteğine bağlı olarak uzatılması, kendi yönergelerinde belirlenir.
Subay ve astsubaylardan garnizon değiştirme sırası gelenlerin atamaları;
a) Ertesi yıl sıralı hizmet garnizonlara gidiş sırası gelecekler ve bu sebeple mutlaka gönderilecekler 1 yıl için,
b) İdarece yurt içinde ve yurt dışında akademi, üniversite, yüksek okul, enstitü, kurs, staj gibi öğrenimde bulundurulanlar, öğrenimlerinin son bulacağı tarihe kadar,
c) Milletlerarası ve ikili anlaşmalar gereği yurt içi veya yurt dışı hizmetlere atanmış bulunanlar, tespit edilmiş görev sürelerinin son bulacağı tarihe kadar,
ç) Herhangi bir sınıf ya da branşta öğretmen veya öğretmen yardımcısı yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan yurda dönüşlerinde 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra sıralı hizmet garnizonlarına atama sırası gelenler, kıta hizmet zorunluluğu olanlar veya garnizon hizmet süresi dolanların, mesleki gelişim paternlerine bağlı olarak 2 yıla kadar,
d)  Bazı özel silah, silah sistemleri veya işletim sistemleri konusunda yurt içinde / yurt dışında öğrenim / kurs görmüş ve buna bağlı olarak diğer garnizonlarda istihdamı mümkün olmayan personel, göreve ilişkin aynı nitelikleri haiz başka bir personelatandırılamadığı sürece,
e) Bir sonraki yıl için yurt dışı sürekli göreve seçilen personelden o yıl atama durumunda olanlar yurt dışı görevin sonuna kadar,
f)  Diğer bir garnizonda konuşlu olup da; idari, asayiş ve benzeri nedenlerde geçici olarak sıralı hizmet garnizonuna intikal ettirilen  birliklerde görevli personelden, sıralı hizmet garnizon sırası gelenlerden daha önceki hizmetleri sebebiyle 120 gün müktesep hakkı olanlar, 1 yıl,
g)  Lisans ve lisansüstü eğitim kurumlarında bizzat eğitim ve öğretim hizmetlerinde görevli olup, daha önce asgari bir defa sıralı hizmet garnizonunda görev yapan personelden bulundukları garnizonların hizmet süresini tamamlamadan sıralı hizmet garnizonuna  atanma sırası gelenlerin bağlı oldukları birlik komutanlığınca başarılarından dolayı bulundukları görevde kalmaları teklif edilmesi halinde sıralı hizmet garnizonu hizmetleri 1 yıl,
ğ)  Uluslar arası ve ulusal düzeyde Türkiye’yi ya da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen katıldıkları yarışmalarda ilk üç dereceye giren başarılı sporcular, bu unvanlarını muhafaza ettikleri sürece,
mensubu olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca  ertelenebilir.
Genelkurmay Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarındaki ve Millî Savunma Bakanlığı karargâhındaki  kilit / kritik kadrolar Genelkurmay Başkanlığı / Millî Savunma Bakanlığınca Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir. Bu kadrolarda görevli personelin atamaları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine edilerek Genelkurmay Başkanlığınca her defasında 1 yıl olmak üzere ertelenebilir.
(Ek fıkra:RG-9/9/2011-28049) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurum ve kuruluşların öğretim üyesi haricindeki öğretim elemanı kadrolarına atanan personelin ertelemesine ilişkin usul ve esaslar, Kuvvet Komutanlıklarının özellikleri de göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.
Ödenek
Madde 34 - Bir yıl içinde yapılacak atanma ve yer değiştirmeler için, yıllık bütçe ödeneği esastır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Büyük karargâhlar ile Genelkurmay bağlısı birlik, karargâh ve kurumlar ve müşterek hizmet tesisleri kapsamındaki birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlara atama
Madde 35 - Ordu ve eşidi ya da daha üst karargâhlarda teknik veya özel nitelik gerektiren kadrolar dışındaki kadrolara teğmen, üsteğmen rütbesindeki ve yüzbaşılıkta üç yılını doldurmayan muharip sınıf subaylar ile başçavuş rütbesinden daha küçük rütbeli muharip sınıf astsubayların ataması yapılmaz.
Genelkurmay Karargâhına yapılacak atamalarla, bu karargâhta görevli personelin atamaları Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilir. Bu personelin geçici olarak görevlendirilmeleri ve Silahlı Kuvvetler Akademisi, ve benzeri eğitimlere seçimi de Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek yapılır.
Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhlarına; zorunlu haller dışında, kadro görev yerinin özelliğine göre, mesleki gelişimi de dikkate alınarak lisan bilen, emsalleri arasında temayüz etmiş, nitelikli, hizmet safahatı uygun personel atanır. Bu personelden teknik sınıflara mensup olanların atandığı kadrolarda rütbe ve kadro gerekleri dikkate alınarak mümkün olduğunca en az 3 yıl kalabilecek olmasına dikkat edilir. 
Yurt dışı karargâh görevlerinden yurt içi görevlere atanacak personel, komutanlık görevleri, kıta hizmeti zorunluluğu ve sıralı hizmet garnizonu görevi hariç olmak üzere yeterlik derecesi ve hizmet safahatı dikkate alınarak, sınıf ve rütbesi ile muvazene imkânları uygun olduğu takdirde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhları başta olmak üzere lisan bilgisi ve yurt dışı görev tecrübesinden azami derecede faydalanılacak kadro görev yerlerine atandırılırlar.
Genelkurmay bağlısı birliklerde görev yapan personelden, tabur komutanlığı ve eşidi ya da daha üst rütbelerde personel istihdamını gerektiren kadrolara yapılacak  atamalar Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında koordine edilir.
Genelkurmay Bilgi Destek Grup ve Okul Komutanlığı kadrolarına personel atama işlemleri, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında koordine edilir.
Müşterek hizmet, tesis, birlik ve karargâhlarına ait kadrolara, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının atama katkı oranları, her yıl Aralık ayı sonuna kadar Genelkurmay Personel Başkanlığı koordinatörlüğünde, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir ve buna göre personel ataması yapılır.
Astsubay iken muvazzaf subaylığa, uzman jandarma veya uzman erbaş iken astsubaylığa geçirilenlerin atamaları
Madde 36 - Astsubay iken, muvazzaf subaylığa; uzman jandarma iken, astsubaylığa geçirilenlerden; öğrenimlerini, askerî eğitimlerini, temel kurslarını veya stajlarını başarı ile bitirenlerin atamaları daha önceki hizmet safahatları da dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.          
Bu personelden eğitimde başarı göstererek kuradan muaf tutulma kontenjanına girenlerin atamaları, kura yerleri içinde istedikleri garnizona yapılır. Ancak, kuradan muaf tutulma kontenjanına giren personel içerisinden sıralı hizmet garnizonu sırası gelenler sadece kura yerleri içinde sıralı hizmet garnizonları arasından istediği garnizona atanır.
Uzman erbaş iken astsubay olanların daha önceki hizmet safahatı atamalarda dikkate alınmaz. Bu personel diğer kaynaklardan gelen personel gibi kuraya tabi tutulur ve kuradan muaf tutulma kontenjanından faydalanır.
Muharip/Kurmay subay atamaları
Madde 37 - Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı rütbelerindeki subaylar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliği, 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı ResmîGazete'de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği ve Kıta Görevleri Yönergesi esaslarına göre 8 yıldan az olmamak üzere, mümkün olabilen azami süre kıta görevi yapabilecek şekilde atandırılırlar.
Muharip sınıf astsubaylar, başçavuş rütbesini kazanmadan kurum ve karargâhlarda idari işlerde görevlendirilemezler.
Yabancı ülke askerî akademilerine öğrenime gönderilecek kurmay subayların; Kuvvet Harp Akademilerinden mezuniyetlerini müteakip, asgari 2 yıl görev yapmış olmaları esas alınır.
Kara Harp Akademisini bitiren kurmay subayların mezuniyetlerini müteakip başta Tugay/Tümen/Jandarma Bölge Karargâhları olmak üzere ve o sene Tugay/Tümen/Jandarma Bölge Karargâhlarında boşalacak kadro sayısının yetersiz olması durumunda ise, diğer kıta görevleri ile Kolordu Karargâhlarına atandırılmalarına öncelik verilir.
Deniz Harp Akademisini bitiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu kurmay subaylar, mezuniyetlerini müteakip mesleki gelişim paterni de dikkate alınarak kıtalara ve karargâhlara atandırılırlar.
Hava Harp Akademilerini bitiren kurmay subaylar ise; mesleki gelişim paterni de dikkate alınarak,  Hava Kuvvetleri Komutanlığının kendi yönergesinde belirtilen önceliklere uygun olarak kıta ve karargâhlara atandırılırlar.
Deniz Harp Akademisini bitiren Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu kurmay subaylar mesleki gelişim paterni dikkate alınarak öncelikle Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge/Grup Komutanlıkları Karargâhlarına, kıta hizmeti ihtiyacına göre ise sahil güvenlik gemi ve botlarına atandırılırlar.              
Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu uçucu personel ise, Deniz Harp Akademisini bitirdiğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Sahil Güvenlik hava birliklerinin filo ve karargâh görevlerine atandırılırlar.
Üst düzey komutanlık görevlerine hazırlanmaları maksadıyla, nitelikleri uygun ve sağlık durumu elverişli Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bütün kurmay subaylara 2 yıl tabur komutanlığı yaptırılır. (Ek cümle:RG-9/4/2011-27900) Ancak Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, uygun görülecek tabur komutanlıklarının süresi değiştirilebilir.
Harp akademileri, harp okulları ve astsubay meslek yüksek okulu komutanlıklarındaki öğretim üyeleri kadrolarına atama
Madde 38 - Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Komutanlıklarındaki öğretim üyeleri kadrolarına kendi özel kanunlarına uygun olarak atama yapılır.  Harp Akademileri Komutanlığındaki öğretim üyeleri kadrolarına nitelikleri uygun personelatandırılır.
Yedek subay atamaları
Madde 39 - (Değişik birinci fıkra:RG-14/5/2009-27228) Yedek subay adaylarının okullarını bitirişlerinde ilk atamaları, sınıf, branş, meslek ve ihtisaslarına göre; branşları belirlenmiş olanların branş içinde birlikte derecelendirilmeleri yapılarak, mensubu oldukları komutanlıkların kendi branşı içerisinde yer alan atama yerleri içinden, branşları belirlenmemiş olanların ise mensubu oldukları komutanlıkların kura listesinde belirtilen görev yerleri içinden kura ile yapılır. Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda, branşları belirlenmiş olanların branş durumuna göre, branşları belirlenmemiş olanların ise sınıf durumu itibarı ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere mevcudun yüzde onuna tekabül eden kısmı kuradan muaf tutulur. Bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda sadece birinciler kuradan muaf tutulur. Kuradan muaf tutulanlar, derecelendirme sırasına göre kura listesinde belirtilen mensubu oldukları komutanlıkların kadro görev yerlerinden istedikleri görev yerlerine atandırılırlar.
Türk Silahlı Kuvvetleri Otomatik Bilgi İşlem Ünitelerinde görevlendirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilenler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı mensubu olup silah altına yedek subay olarak alınanlar ile Silahlı Kuvvetler askerî iş yerlerinde (Hava İkmal Bakım Merkezlerinde, Ana Bakım Merkezi Komutanlıkları, fabrika düzeyindeki askerî iş yerlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı tersaneler, Araştırma Merkezi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı olan Onarım Destek Komutanlıkları) çalışırken silah altına yedek subay olarak alınanlar ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile kuraya iştirak ettirilmeden Genelkurmay Başkanlığınca belirtilen görev yerlerine Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca atandırılırlar. Ayrıca, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 42 nci maddesine istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri Beden Eğitimi ve Spor Yönergesindeki niteliklere haiz olup da ilgili federasyon başkanlıkları tarafından ismen Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilen profesyonel sporcular kuraya iştirak ettirilmeden Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen görev yerlerineatandırılabilirler.
Ayrıca Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülmekte olan proje görevlerinde, etkin şekilde görev alabileceği belgelenen ve askerlik hizmeti süresince bu tecrübesinden yararlanılması fayda sağlayacağı değerlendirilen yedek subay adayları, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılacak teklifin Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde kuraya iştirak ettirilmeden görev yerine atandırılabilir.
Genelkurmay Başkanlığınca yukarıda belirtilen esaslar dahilinde belirlenerek kuraya iştirak ettirilmeden Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca atamaya tabi tutulacak yedek subay adayları, kuradan muaf tutulma kontenjanına girseler dahi bu haktan yararlanamazlar.
Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek meslek ve branşlardan ihtiyaç duyulan kadar yedek subay adayı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen teknik ve uzmanlık isteyen görev yerlerine, birinci fıkrada belirtilen esaslar dahilinde kendi meslek grupları içerisinde çekecekleri kura ile atandırılabilirler.
Yedek subaylar hizmet ihtiyacı ve görev özelliğine göre; öncelikle kıta hizmetlerinde istihdam edilecek şekilde atamaya tabi tutulurlar. Zorunlu durumlar dışında, büyük karargâhlara yedek subay ataması yapılmaz.
Yedek subayların kura ile atanmalarını müteakip zorunluluk olmadıkça atama teklifinde bulunulmaz ve atama yapılmaz. Ancak,  sıhhi durumları itibariyle mutlak bir zaruret bulunduğu, aynı görevde kalmaları sakıncalı görüldüğü veya lağıv, tensik ve hizmetin özelliği gibi zorlayıcı hallerde başka görev yerine atamaları yapılabilir.
Elektronik ve elektronik harp birlikleri personel ataması
Madde 40 - Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığına ilişkin (Elektronik Birlik Mevzi Filo Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.
Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığına bağlı karargâh ve birliklere, Elektronik Harp birliklerine ve  branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı bünyesinde görev yapan bu personelin Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı harici başka bir kadroya atandırılması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subaylar, ihtiyaç duyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.
Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır.  Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.
Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan  personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.
Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler.
Teknik personel atamaları
Madde 41 - Teknik personelin atamalarında; yüksek lisans, doktora, doçentlik çalışması gibi özel ihtisasları, ihtisas konularında fiilen çalışarak edindiği balistik, silahlanma, optik, inşaat, imalat, medikal mühendislik gibi tecrübeleri, personel destekleme planı ve kadro imkânları çerçevesinde göz önünde bulundurulur.
Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine iki yıl kalan personel
Madde 42 - Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine 2 yıl kalan personel, atanma durumuna girmiş olsa dahi kadrosu müsait olduğu takdirde şahsın isteği, sıralı amirlerinin muvafakati kaydı ile yerinde bırakılabilir veya aynı garnizon içinde ataması yapılabilir(idari, adli, sicil, asayiş ile ilgili durumlar hariç). Kadro müsait değilse istediği garnizona kadro ve muvazene imkânları dahilinde atanması yapılabilir.
Subay ve astsubaylardan eşleri muvazzaf/sözleşmeli askerî personel olan ya da devlet kuruluşunda görevli olanların atamaları
Madde 43 - Eşleri muvazzaf/sözleşmeli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî personel olan subay ve astsubaylar istekli olmaları durumunda hizmet ve kadro imkânları nispetinde eşleri ile aynı garnizona atanmaları dikkate alınır.
Eşleri Devlet kuruluşlarında görevli subay ve astsubayların atanmalarında eşlerinin memuriyet görevi göz önünde tutulur. Talep ettikleri garnizonlara atanmaları muvazene, kadro ve ihtiyaç durumu ile safahatı ve sıralı hizmet garnizonu hizmet sırası dikkate alınarak öncelikle yapılabilir.
Atama durumuna girmiş personelin çocuklarının yüksek öğretim, özel ve yatılı okullar hariç olmak üzere eğitim ve okul durumlarına bağlı istekleri, emsallerine nazaran avantaj sağlamamak kaydıyla imkânlar nispetinde karşılanabilir.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları
Madde 44 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları özel kanunlarına ve buna göre hazırlanmış yönetmelik hükümlerine uyularak atanma işlemine tabi tutulurlar.
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığınca doğrudan veya Kuvvet Komutanlıkları/Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine, görev unvanlarına bakılmaksızın;
Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastanelerinin kadrolarına,
Askerî hastanelerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, bir yılı geçmemek üzere diğer hastanelerin uzmanlık kadrolarına,
Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlanması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,
Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve kurumlara,
atanabilirler.
Diğer sağlık personelinin atamaları
Madde 45 - (Ek birinci fıkra:RG-1/8/2009-27306) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına bağlı sağlık teşkillerine yapılacak atama işlemleri; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığının kadro bazında önceliklerin belirlendiği muvazene planı çerçevesinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı ile kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında koordine edilerek yapılır.
Uzman tabip, uzman diş tabibi, eczacı, sağlık subayı ve sıhhiye teknisyeni sınıfı muvazzaf personelin atamaları, öncelikle hastanelere, ihtiyaç bulunması halinde ise diğer birlik ve kurumlara yapılır.(1)
Pratisyen tabip, diş tabibi, veteriner, veteriner teknisyeni, sağlık astsubayı (sahra sıhhiye) sınıfı muvazzaf personelin atamaları, öncelikle kendi kuvveti içerisinde, ihtiyaç bulunması halinde ise müşterek tesislere yapılır. (1)
Kolordu ve eşidi (dahil) üst karargâhların Sağlık ve Veteriner Şube Müdürlüklerine6 Kısım Amirliklerine halk sağlığı uzmanı mevcutlarındaki artışa paralel olarak halk sağlığı uzmanı tabip subay, bulunamadığı takdirde asgari yüzbaşı rütbesinde pratisyen tabip, bulunamadığında diş tabibi subay, eczacı subay, veteriner subay, sağlık subayı atanabilir. (1)
Mezuniyeti müteakip, staj eğitimlerini başarıyla tamamlayan tabip subaylar kura ile atamaya tabi tutulur. Bu subayların atamalarının ertelenmesi teklif edilemez. (1)
Hastane baştabipleri  tercihen hastanelerde baştabip yardımcılığı yapmış, karargâh görevlerinde bulunmuş, rütbe, kıdem  ve sicil durumu uygun, emsalleri arasında temayüz etmiş kadro rütbesinde uzman tabiplerden seçilir. (1)
Uzman tabip subayların karargâh hizmetleri, 2-3 yıldır. Hizmetin gerekleri, personelin isteği ve mesleki gelişimi dikkate alınarak bu süre uzatılabilir. (1)
Personelin yaşı durumu nedeni ile yapılan atamalar
Madde 46 - Subay ve astsubaylardan 31 Aralık tarihi itibari ile 48 (dahil) yaşını doldurmuş olanlar bulundukları garnizonların rakımları 1.200 (dahil) metreden yukarı olması halinde, isterlerse bu garnizonlarda 2 yıllık süreyi doldurdukları yıl atanmaya tabi tutulurlar (Personelin 2 yılda atamaya tabi tutulabilmeleri için bu gibi yerlerde 48  yaşını doldurduktan sonra 2 yıl kalmış olması gerekir.). Bunlardan sıralı hizmet garnizonunda bulunanlar, sıralı hizmet garnizonu haricinde safahatlarına uygun bir garnizonaatandırılırlar.
Sayman, mutemet ve mal sorumlusunun atamaları
Madde 47 - Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir.
Komutanlık görevlerine atama
Madde 48 - Meslek programlarından hariç tutulan subaylar komutanlık görevlerine verilmezler, ihtisaslarına uygun görevlere atanırlar.
Kritik bölük komutanlıkları ile tabur ve alay (deniz, hava ve sahil güvenlikte eşidi) komutanlıklarına atama
Madde 49 - Emsalleri arasında temayüz etmiş olan personelin atamaları, daha üst rütbelerde alacakları muhtemel görevler dikkate alınarak planlanır. Kritik bölük komutanlıkları ile tabur ve alay (deniz, hava, jandarma ve sahil güvenlikte eşidi) komutanlığı görevlerine seçimde, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi yönergelerinde belirleyeceği diğer şartlar ve personelin hizmet safahatının yanında, yeterlik derecesi de özellikle dikkate alınır.
Liderlik niteliklerinden zafiyet olduğu belgelenen personel komutanlık görevlerine atandırılmazlar. Komutanlık görevlerinde başarısız olan personel, garnizon hizmet süresinin tamamlanması beklenmeksizin değiştirilir. 
Piyade, Mekanize Piyade ve Tank Tabur ve Alay Komutanlıkları ihtiyaçlarının yeterince karşılanması halinde, kurmay subayların Helikopter, Muhabere, İstihkam, Topçu Tabur/Alay Komutanlığı gibi kendi sınıfları ile ilgili Tabur/Alay komutanlıklarına atanmaları yapılabilir.
Kıta hizmeti mecburiyeti olmayan subayların (Binbaşı, Yarbay, Albay) kıta komutanlığına atanmaları, rütbesindeki hizmet süresi dikkate alınmaksızın ehliyet (daha önceki kıta Komutanlıklarındaki başarıları, yeterlik derecesi, takdir, ödül, ilave eğitim ve kurslar, sicilindeki müspet ve menfi kanaatler, fiziki yeterliliği ve sağlık durumu) esasına göre seçilerek yapılır.
Özel Kuvvetler Komutanlığına atamalar
Madde 50 - Personel seçimi; Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının personel destekleme planlarına göre, uygun göreceği miktarlara bağlı olarak ihtiyacın eğitim merkezi komutanlıkları ve sınıf/meslek yüksek okullarından karşılanması, bunun yeterli olmaması halinde ise, birliklerde dağ-komando veya paraşüt kursu görmüş personel öncelikle tercih edilmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanlığınca gönüllülük esasına göre personel seçimi yapılır. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapmış astsubaylardan subaylığa geçirilenler hariç olmak üzere Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilecek subaylar için Harp Okulu mezunu olma şartı aranır.
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının yapacağı atama planlamalarında (idari kadrolar hariç) kullanılmak üzere, Özel Kuvvetler Komutanlığı teklifte bulunabilir.
Özel Kuvvetler Komutanlığının personel atama işlemleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı,  Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında koordine edilir.
Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personelden, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atandırıldıktansonra ilgili kurslarda başarısız olanlar Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizonaatandırılırlar. Ancak, Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapma vasıflarını kaybedenler ile, uyumsuzluk nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel safahatına uygun olarak atandırılırlar.
Özel Kuvvetler Komutanlığının, branşı ile ilgili ihtiyaç duyduğu teknik sınıflar hariç olmak üzere, teknik sınıflara mensup subay ve astsubaylar, özel timlere seçilmezler.
Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı
a)  Özel Kuvvetler Tugay Komutanlıklarına,
b)  Muharebe Arama Kurtarma Alay Komutanlığına,
c)  Özel Kuvvetler Okulu ve Gösteri Tatbikat Tabur Komutanlığına,
ç)  Doğal Afet Kurtarma (DAK) Tabur Komutanlığı tim kadrolarına
atanan personel, Özel Kuvvetler Komutanlığınca ayrıca bir teklif yapılmadığı takdirde asgari 8 yıl atama planlamasına alınmazlar. Kritik personel hariç olmak üzere diğer tim kadrolarındaki personel için 8 inci yıldan sonra sıralı hizmet garnizonu erteleme teklifinde bulunulamaz. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde Doğal Afet Arama Kurtarma Birliğinde görev yapanlar için personelin mesleki gelişimi ve kariyer planlaması da dikkate alınarak karşılıklı koordinasyon ile bu süre uygulanmayabilir.
Müfettişlik ve tedarik kadrolarına atama
Madde 51 - Taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale alım ve satımlarına fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma ve iftira, suç uydurma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin ve benzeri suçlardan yargılanan personel, müfettişlik ve tedarik kadrolarına atanmazlar.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kara Kuvvetleri Komutanlığına Ait Hükümler

Garnizon dereceleri
Madde 52 - Kara Kuvvetleri birliklerinin konuşlu olduğu garnizonlar atama açısından 5 ayrı dereceye (1, 2, 3, 4 ve 5 inci) ayrılmıştır. Garnizonların Kuvvet Komutanlığınca belirlenen puan ve dereceleri ve hizmet sürelerine ait liste Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.
Bütün garnizonlarda görev yapma esası
Madde 53 - Subay ve astsubayların, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro, rütbe, branş ve personelin ihtisası ile safahatı esas alınarak, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilen her dereceli garnizonda görev yapmaları esastır. 4 ve 5 inci derecedeki garnizonlar sıralı hizmet garnizonlarıdır. Personel sıralı hizmet garnizonlarına idare tarafından belirlenecek bir sıraya göre atanır. Personelin kadro, sınıf, rütbe ve branşı itibarıyla karşılaşılacak tahditler nedeniyle atamada bu iki derecedeki garnizonlar  birlikte değerlendirilir. 
24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için "3 üncü derece garnizonlara atama ihtiyacı", garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.
Garnizon hizmet süreleri
Madde 54 - Subay ve astsubayların derecelere göre garnizonlardaki garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.
a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 8 yıl,
b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6 yıl,
c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; garnizonlara bağlı olarak 4-5 yıl,
ç) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3 yıl,
d) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 2 yıl,
e) Kıbrıs 2 nci derece, Gökçeada ve Bozcaada  3 üncü derece garnizonlardır. Bu garnizonlarda hizmet süresi 2 yıldır. 
Bu garnizon sürelerinin sınıf ve rütbelere göre tatbikine  ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Atama Yönergesinde düzenlenir.
Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen  bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal  etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacakolanlar hariç 1 inci derece garnizonlar için idarenin ihtiyacına, diğer garnizonlarda personelin isteğine istinaden  her seferinde 1 yıl olmak üzere en fazla iki kez Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.
1 inci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile atanmak  üzere  dilekçe ile  müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 yıl olarak uygulanır.
Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Diyarbakır (Büyükşehir Merkez ve Orgeneral Bilge Garnizonu), Erzincan Merkez, Şanlıurfa Merkez, Malatya  (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, ve Osmaniye  garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.
1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir.
Subay ve astsubayların 1, 2 ve 3 üncü derecelerdeki garnizonlarda görev yaparken, bulundukları garnizon statüsü ve derecesi değiştiği hallerde atamaları, değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazlası ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.
Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı ile, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.
Sıralı hizmet  garnizonlarında;
a) Generaller,
b) Bu garnizonlarda toplam kadrosu 10 (dahil) ve daha az olan sınıfların personeli,
c) Sıralı hizmet garnizonu görevini iki defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personel için görev süresi 2 yıldır. İkiden sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerine göndermede, gönderileceği sıralı hizmet garnizonu görevi için itibari olarak 1 yıl ve daha fazla müktesebi olanlar,
bu hizmeti yapmış sayılırlar.
Hudut birliklerinde görevlendirilen subay ve astsubayların tabi oldukları hizmet süreleri, Kara Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirtilir.
(Ek:RG-22/3/2008-26824) Branş esasına dayalı kadrolara atama yapılan personel, idarenin ihtiyaçları paralelinde sınıfının diğer kadro görev yerlerine; sınıfının diğer kadro görev yerlerindeki personel de idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak görev yapacağı branş eğitimini müteakip branş esasına dayalı kadrolara atandırılabilir.
Sıralı hizmet garnizonuna atama ve çıkarılma esasları
Madde 55 - Sıralı hizmet garnizonlarına atanacaklar ve bu garnizonlardan çıkarılacaklar için aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.
a)  Sıralı hizmet garnizonlarına ilk defa gidecekler :
Öğrenim, askerî eğitim, kurs ve stajlarını başarı ile bitiren muvazzaf/sözleşmeli subay ve astsubayların sıralı hizmet garnizonlarına atanmalarında; sıralı hizmet garnizonları için  kura çekmeye esas rütbedeki personelin atanabileceği kadro sayısı aynı nitelikteki genel kadro sayısına bölünür. Elde edilen katsayının, kura çekecek mevcut ile çarpımı sonucunda  bulunan sayıdaki personel kura ile sıralı hizmet garnizonlarına gönderilir.
Kura cetvellerinde sıralı hizmet garnizonlarına ait olan kadrolara, baştan itibaren numaralandırılarak mevcuda uygun boş kadrolar sıralandırılır.
Aynı sınıf ve rütbedeki personelden sıralı hizmet garnizonuna ilk defa gönderileceklerin nasıplarına göre miktarının saptanması; o sınıf ve rütbeden sıralı hizmet garnizonuna gönderilecek toplam personel sayısının, sıralı hizmet garnizonuna hiç gitmeyenlerin toplam sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek katsayı ile, nasıplarına göre gitmeyenlerin sayılarının ayrı ayrı çarpılması suretiyle olur.
Kurada çektikleri görev yerine ait sıra numarası, o kişinin aynı zamanda sıralı hizmet garnizonuna gidiş sıra numarasıdır. Sıralı hizmet garnizonlarına ait boş kadro yerlerine atananlar dışında kalanların sonraki yıllarda sıralı hizmet garnizonuna atanmaları bu gidiş sıra numaralarına uyularak yapılır.
Çeşitli sebeplerle sınıf değiştirenler, sıralı hizmet garnizonuna gidiş için yeni sınıflarının aynı neş’etlileri arasında eski sınıf kura numaralarını muhafaza ederek sıralanırlar, sıra numarasının aynı olması halinde sınıfın eski mensubu öncelik alır.
b) (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Sıralı hizmet garnizonuna ikinci, üçüncü ve müteakip defa gidecekler:
Sıralı hizmet garnizonu gidiş sırası boş bulunan kıta ve karargâh hizmetleri için kadro görevinin rütbe ve kıdem ihtiyaçlarını karşılayan nasıplılar arasından ayrı ayrı oluşturulur. Sıralı hizmet garnizonuna evvelki gidiş yıllarına göre ve bunlardan bu bölgedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak üzere sıra ile gönderilir.
Sıralı hizmet garnizonunda daha önceden çeşitli zaman ve sebeplerle müktesep hak kazananların, bu haklarının müteakip gidişlerde kullanılmasında, hakların kazanıldığı garnizonların emsal değerleri kullanılarak, itibari hizmet süreleri bulunur. Bu süreler, itibari olarak müteakip sıralı hizmet garnizonuna gidiş  sırasının tespitinde ve sıralı hizmet garnizonlarından çıkarılmada kullanılır.
Sıralı hizmet garnizonuna gidiş yılı ve hizmet süresi aynı olması halinde sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası önde olan, gidiş sayısının aynı olması halinde ise, sıralı hizmet garnizonunda bir önceki hizmet süresi az olan öncelik alır.
Personelin  isteği üzerine yapılan ertelemelerden dolayı, garnizonlarda geçirilen fazla süre hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.
c) Sıralı hizmet garnizon görevi süresince zorunlu nedenlerle, 4 ve 5 inci derece içerisinde birden fazla yer değiştiren personelin burada geçen hizmet süreleri, emsal değerler esas alınarak hesaplanır ve bu süreler sıralı garnizon hizmeti görevinden  çıkarılmada kullanılır.
3 yıllık itibari hizmet süresini 30 Eylül tarihi itibarıyla tamamlayamayan personel, 14 ve 58 inci maddelerde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere o yılın atama planına alınmazlar.
ç) Tabip subayların sıralı hizmet garnizonlarına atanmaları:
Uzman kadrolarına yapılacak atamalarda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde o yıl eğitim süreleri sona erecek uzman öğrencilerden;
1) Sıralı hizmet garnizonu görevini hiç yapmamış,
2) Sıralı hizmet garnizonu görevini noksan yapmış,
olanlar arasından (1) ve (2) numaralı alt bentlerin hükümleri dikkate alınarak sıra ile yapılır. Bu şekilde yapılan atanma, ihtiyacı karşılamadığı takdirde (a) ve (b) bentlerine göre işlem yapılır.
Sıralı hizmet garnizonları asgari kalış süreleri
Madde 56 - 24 üncü maddede belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonundan, herhangi bir garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini bitirerek ayrılanlar sıralı hizmet garnizonu hizmetini, o defa için tamamlamış sayılırlar ve bundan sonraki sıralı hizmet garnizonu sırası için 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanır.
Sıralı hizmet garnizonundaki noksan kalan hizmet süresinin tamamlattırılması
Madde 57 - 24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, aynı nasıplılardan sıralı hizmet garnizonunda o defa için hiç görev yapmayanların en sonunda ve en az hizmetlilerden başlamak üzere sırayla gönderilirler. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini  tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defa ki gidiş yılıdır.
Noksan kalan hizmetini tamamlamak üzere sıralı hizmet garnizonuna gönderilen personelin, hizmetini tamamlayacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması, sıralı amirlerinin muvafakati ve Kuvvet Komutanlığının uygun görmesi halinde, müteakip sıralı hizmet garnizonu görevi aynı garnizonda tamamlattırılabilir.
Sıralı hizmet garnizonu sıralı hizmet süresinin hesabı
Madde 58 - 30 Eylül tarihine kadar sıralı hizmet garnizonuna katılmış olanlardan, açıkta veya tutuklulukta kalanlardan beraat edenler ile kurs, hava değişimi veya geçici görev nedeniyle sıralı hizmet garnizonu hizmet süresinin sona erme tarihi değişenler, hizmet sürelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlamaları durumunda o yılın atama planına dahil edilirler.
Garnizon hizmet süresinin uzatılması
Madde 59 - 33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli  bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlı olarak idarenin vereceği kararla en fazla 2 yıl daha kalabilirler. İstekler, garnizon hizmet sürelerinin sonuncu yılında yapılır. Dilekçeler (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), o yılın Aralık ayının sonuna kadar Kuvvet Komutanlığında bulundurulur. Bu isteklerin kabulünde:
a) İsteğin, atama yılının personel destekleme planı esaslarına uygun olması,
b) Personelin adli ve disiplin durumunun müsait olması,
c) Sıralı sicil üstleri ve en az Tugay seviyesinde üst birlik komutanının mütalaa ve muvafakatının bulunması,
ç) Aynı atama yılı için, personelin bulunduğu garnizona, muvazenede öngörülen miktarı karşılayacak kadar istekli personelin bulunmaması,
d) Takip eden atama yılında aynı garnizon hizmetini dolduracakların garnizondan atanmalarının, birlik kadrolarının büyük çoğunluğu ile değişmesini gerektirecek durum yaratmaması,
göz önüne alınır.  
Personelin garnizonda kalış süresinin uzatılması, aynı birlik ve kurum veya aynı görevde kalmasını gerektirmez. İstekleri uygun görülen personelden uzatmayı müteakip birlikleri yer değiştirenler atanmamalarını icap eden bir gerekçe olmadığı durumlarda konuşlanılan yeni garnizona atanırlar. 
İdari sebeplerle garnizon hizmet süresini bitirmeden sıralı hizmet garnizonuna atama/erteleme
Madde 60 - 24 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre 1, 2 ve 3 üncü derecedeki garnizonlarda görev yapan personelden, idari sebeplerle bulunduğu garnizon hizmet süresini bitirmeden diğer garnizona atandırılan subay ve astsubaylardan, hemen ertesi yıl sıralı hizmet garnizonu sırası  gelenlerin atanmaları 1 yıl için ertelenir. Ancak asayişin gerekli kıldığı durumlarda sıralı hizmet garnizonlarına atanması gerekenlerin atanmaları ertelenmeyebilir.
İkinci ve üçüncü defa sıralı hizmet garnizonuna atama
Madde 61 - Herhangi bir yıl neşetli subay ve astsubayların ikinci ve üçüncü defa sıralı hizmet garnizonuna atanmalarına 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sebepler veya boş kadroların rütbe ve kıdem ihtiyacı dolayısıyla atandırılmayanlar hariç olmak üzere, bir önceki yıl neşetli aynı mesleki sınıf subay ve astsubayların tamamının, bir önceki sıralı garnizon hizmetlerini tamamlamasından sonra başlanır. 
Atlı spor eğitim merkezindeki subay ve astsubayların atama esasları
Madde 62 - Atlı Spor Eğitim Merkezinde (ASEM) yarışma subayı/astsubayı, eğitici ve antrenör kadrolarına atama ASEM Komutanlığı ile koordine edilerek yapılır. Üstün formda bulunan ve bu durumu ASEM Komutanlığınca belgelendirilen yarışma subayları/astsubayları mesleki gelişimi ve idarenin ihtiyaçları da dikkate alınarak sıralı hizmet garnizonları haricinde atamaları başarıları süresince ertelenebilir. Sıralı hizmet garnizon sırası gelen üstün formda olduğu belgelenen yarışmacı personelin ataması kuvvet komutanlığınca garnizon hizmet süresi tamamlanana kadar ertelenebilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Ait Hükümler

Garnizon dereceleri
Madde 63 - Deniz Kuvvetleri mensupları için atama bakımından kadrolarda mevcut hizmet yerleri Kara Birlikleri ve Yüzer Birlikler olarak ikiye ve bu kapsamda 5 ayrı dereceye (Kara Birlikleri 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceler, Yüzer birlikler 5 inci derece) ayrılmışlardır. Garnizonların Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen derecelerine ait liste Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Atama Yönergesinde gösterilir.
Atama yerleri ve bu yerlere ait esaslar
Madde 64 - Atamalar, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro yerleri ve personelin sınıfı/branşı ile hizmet safahatı esas olmak üzere mesleki gelişim paternine uygun olarak kara  ve yüzer birlikler arasında/dahilinde yapılır.
Kara birliklerindeki hizmetlerde, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen mecburiyetler olmadıkça personelin asgari seviyede garnizon değiştirmesi esas alınır.
Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.
Garnizon hizmet süreleri
Madde 65 - Subay ve Astsubayların kara ve yüzer birliklerdeki hizmet süreleri:
a)  Kara birliklerinde 1 ve 2 nci derece garnizonlarında asgari 3 yıl, 3 ve 4 üncü derece garnizonlarında ise asgari 2 yıl kalış süresi uygulanır. Hizmetin gereği ve benzeri zaruri sebeplerle personelin kara birliklerinde kalış sürelerinin uzatılması veya kısaltılması mümkündür.
b) Yüzer birlikler 5 inci garnizon derecelerindendir. Yüzer birliklere yönelik olarak muharip sınıf subay ve astsubaylar için hizmetin yüzer birliklerde geçirilmesi esastır. Yüzer birliklerde garnizon kalış süresi uygulanmaz.
Yüzer birliklerde hizmet kadrosu bulunmayan sınıfların atamaları
Madde 66 - Yüzer birliklerde hizmet kadrosu bulunmayan sınıf mensupları için sınıf/branşları, almış oldukları kurs ve eğitimler ile mesleki gelişimleri esas alınmak üzere değişiklik yalnız kara birliklerindeki görevler ile garnizonlar arasında yapılır.
Kurs ve eğitimler süresince emrine atandırılma
Madde 67 - Yüzer birliklerde görevli olan personel veya Kıta/Birlik Komutanı görevinde bulunan personel, mesleki gelişimleri kapsamında tefrik edilecekleri kurs ve eğitimler süresince birliklerinin konuş durumu ve coğrafi şartlar da dikkate alınarak bulundukları birlik komutanlığı veya  bir üst komutanlık emrine atandırılabilirler.
Muharip subay ve astsubayların ilk atamaları, özel yönerge ve garnizon hizmet süresinin değişmesi
Madde 68 - (Değişik birinci fıkra:RG-6/5/2010-27573) Deniz Harp Okulunu bitiren deniz sınıfı subaylar, meslek programlarına göre gelişimlerini sağlamak üzere yüzer birliklere atanırlar. Bunlardan mesleki nitelik, özel ihtisas, eğitim, sıhhi mecburiyetler ve benzeri olmadıkça Teğmen-Üsteğmen (dâhil) rütbelerindeki subayların bekleme sürelerinin tamamını yüzer birliklerde geçirmeleri öngörülür.
Meslek Yüksek Okulunu/Sınıf Okulunu bitiren muharip sınıf astsubaylar; yüzer birliklere yönelik olarak, meslek programları gereğince gelişimleri sağlanmak üzere yüzer birliklere atandırılırlar. Bunlardan astsubay çavuş, kıdemli çavuş ve üstçavuşların bekleme sürelerinin tamamını yüzer birliklerde geçirmeleri öngörülür.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubayların atamalarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen esasların uygulamaya ilişkin ayrıntıları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Atama Yönergesinde gösterilir.
17 nci madde hükmüne göre yapılacak güncelleme sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubayların bulundukları garnizon derece ve hizmet süresinin değiştirilmesi durumunda; bu garnizondaki kalış süreleri eski garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)si veya daha fazla ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3) sinden az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ait Hükümler

Garnizon dereceleri
Madde 69 - Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup subay ve astsubayların atanmaları 5 derece üzerinden belirlenen garnizonlara yapılır ve bu dereceler 1 den 5’e kadar rakamlarla ifade edilir.  Garnizonların dereceleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Atama Esasları Yönergesinde gösterilir.
Garnizon hizmet süreleri
MADDE 70 – (Değişik:RG-9/4/2011-27900)
Subay ve astsubayların garnizonlarda kalma süreleri:
1 inci ve 2 nci derece garnizonlarda             5 yıl,
3 üncü derece garnizonlarda                         4 yıl,
4 üncü derece garnizonlarda                         3 yıl,
5 inci derece garnizonlarda                            2 yıldır.
Pilot, Silah Sistem ve Seyrüsefer sınıfı subaylar için 1 inci ve 2 nci derece garnizonların hizmet süreleri 4 yıldır.
Subay ve astsubaylar bu garnizonlarda görevin özelliğine de bağlı kalarak sıra ile hizmet görecek şekilde atanmaya tabi tutulurlar.
Görevin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler, 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, aynı statüye bağlı diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile Hava Kuvvetleri Atama Yönergesinde belirlenecek esaslar dahilinde uzatılabilir.
Garnizon asgari kalış süresi
Madde 71 - 24 üncü maddede belirtilen sebeplerden biri ile herhangi bir garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini bitirerek ayrılanlar, bu garnizon hizmetini o defa için tamamlamış sayılırlar.
Dört ve beşinci derece garnizonlara ikinci kez ve daha sonra yapılacak atamalar
Madde 72 - 4 ve 5 inci derece garnizonlara 2 nci kez ve daha sonra yapılacak atamalar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yönergesinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır.
Atama sebebine bakılmaksızın 4 ve 5 inci derece garnizonlara 2 nci kez ve daha sonra yapılan atamalarda hizmet süresi 2 yıldır. Bu süre personelin isteği haricinde en fazla 1 yıl uzatılabilir.
Garnizon derece ve hizmet süresinin değiştirilmesi
Madde 73 – (Değişik:RG-16/5/2012-28294)
Subay ve astsubayların garnizon hizmet süreleri; garnizon derecesinin garnizon hizmet süresi artacak şekilde değişmesi durumunda personelin garnizona katıldığı tarihteki garnizon derecesine göre, garnizon hizmet süresinin azalacak şekilde değişmesi durumunda ise yeni garnizon derecesine göre hesaplanır.
Atama esas ve usullerine ait yönerge
Madde 74 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı  mensubu  subay ve  astsubayların atamalarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen esasların uygulamaya dair ayrıntıları Hava Kuvvetleri Komutanlığı Atama Yönergesinde gösterilir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Jandarma Genel Komutanlığına Ait Hükümler

Garnizon dereceleri
Madde 75 - Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu bulunduğu garnizonlar atama açısından 5 ayrı dereceye (1, 2, 3, 4 ve 5 inci) ayrılmıştır. Garnizonların Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen puan ve dereceleri ile hizmet süreleri Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.
Bütün garnizonlarda görev yapma esasları
Madde 76 - Subay ve Astsubayların atama ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi kadro, rütbe, branş ve ihtisaslı astsubay ile personelin safahatı esas olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilen değişik garnizonlar arasında görev yapmaları esastır.
Garnizon hizmet süreleri
Madde 77 - Subay ve Astsubayların garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Subay ve astsubayların,
1) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 8 yıl,
2) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 6 yıl,
3) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi garnizonlara bağlı olarak; (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 3-4-5 yıl,
4) 4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi (Ek ibare:RG-20/4/2013-28624) garnizonlara bağlı olarak; 3-4 yıl,
5) 5 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; 2 yıl,
6) Gökçeada ve Bozcaada’nın garnizon hizmet süresi; 2 yıl,
7) İmralı Adası sıralı hizmet garnizonu olup, garnizon hizmet süresi 2 yıldır.
8) (Değişik ibare:RG-20/4/2013-28624) 3 ve 4 üncü derecedeki garnizonlarda bulunan komando ve özel harekât birliklerinde görevli personel için garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sidir.  Ancak, bu süre hiçbir suretle 2 yılın altında olamaz.
b) Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydıyla uzatılabilir.
c) 1 ve 2 nci  derecedeki garnizonlarda görev yapan personelden garnizon hizmet süresinin 2 nci yılını tamamlayan ve Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilen mazeretlere istinaden kendi isteği ile atanmak üzere dilekçe ile müracaat eden personelin, kadro imkânları ve personelin safahatı göz önüne alınarak, idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir garnizonaatandırılması değerlendirilir. Bu personelin aynı derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak hesaplanır.
ç) Atama durumunda olan personelden, her yıl terör tehdidi durumuna göre tespit edilen sıralı hizmet garnizonları dışındaki illere safahat itibariyle atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda, ihtiyaç duyulan nasıplar arasında 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda asgari 2 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizon sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), bu garnizonlardaki toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere, görev ihtiyaçları göz önüne alınarak garnizon hizmet süresini tamamlamak şartı aranmaksızın personel atandırılır.
1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda asgari 2 yılını tamamlayanlardan yukarıda belirtilen garnizonlara atama isteyen personel öncelikle değerlendirilir.
d) Subay ve astsubayların (sıralı hizmet garnizonları hariç) görev yaptıkları garnizon statüsü ve derecesinin değişmesi halinde, atamaları değişmeden önceki garnizonda kaldıkları süre, kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazla ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3)sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine göre hesaplanarak yapılır.
Sıralı hizmet garnizonuna atama
Madde 78 - Sıralı hizmet garnizonlarına atamalar:
a) Sıralı hizmet garnizonları Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir. Subay ve astsubaylar sıralı hizmet garnizonlarına idare tarafından belirlenecek bir sıraya göre atanır.
b) Sıralı hizmet garnizonlarında hizmet süresi itibari olarak 3 yıldır (1095 gün). İtibari süre; 4 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 0,75 katsayı, 3 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi 1 katsayı, 2 yıllık garnizonlarda geçen hizmet süresi ise 1,5 katsayı ile çarpılarak hesap edilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-20/4/2013-28624) Sıralı hizmet garnizonlarında;
a) Toplam kadrosu 10 ve daha az olup, Jandarma Genel Komutanlığındaki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan sınıf ve branşların personelinin,
b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 2 defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personelin,
c) Generallerin,
görev süresi 2 yıldır.
Bilfiil sınır üzerinde, sınır koruma ve kaçakçılıkla mücadelede görev alan Jandarma sınır birliklerindeki subay ve astsubaylar 2 yıllık garnizon hizmet süresine tabidir. Diğer sınır birliklerinde görevli subay ve astsubaylar ise bulundukları garnizonun hizmet süresine tabidirler.
Uzman Jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerin uzman jandarma olarak sıralı hizmet garnizonlarında yaptıkları hizmet süreleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre hesap edilir.
Sıralı hizmet garnizonundan çıkarılma
Madde 79 - Sıralı hizmet garnizonlarına atanacaklar ve sıralı hizmet garnizonlarından çıkacaklar için göz önüne alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Sıralı hizmet garnizonlarına ilk defa gidecekler,
Öğrenim, askerî eğitim, kurs ve stajlarını başarıyla bitiren subay ve astsubayların sıralı hizmet garnizonlarına atanmaları genel ihtiyacın bu bölgeye isabet eden miktarı esas olmak üzere kura ile yapılır. 
Kura cetvellerinde sıralı hizmet garnizonlarına ait olanlara baştan itibaren yer verilmek sureti ile bütün boş kadrolarsıralandırılır.
Çektikleri görev yerlerine ait kura sıra numarası aynı zamanda sıralı hizmet garnizonlarına gidiş sıra numarasıdır.
Sıralı hizmet garnizonlarına ait boş kadro ve yerlerini çekenler dışında kalanların, müteakip yıllar sıralı hizmet garnizonuna atanmaları bu gidiş sıra numarasına riayet edilerek yapılır.
b) Sıralı hizmet garnizonuna  2 nci, 3 üncü ve müteakip defa gidecekler;
Jandarma Genel Komutanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönergesinde belirtilen sıraya göre gönderilir.
Sıralı hizmet garnizonunda daha önceden çeşitli zaman ve sebeplerle müktesep hak kazananların, bu haklarını müteakip gidişlerde kullanması, itibari hizmet süreleri dikkate alınır. Bu süreler yine itibari olarak müteakip sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırasının tespitinde ve sıralı hizmet garnizonlarından çıkarılmada kullanılır.
Sıralı hizmet garnizonunda görev yaptığı sırada zorunlu nedenlerle sıralı hizmet garnizonu içersinde yer değiştirmek zorunda kalan personelin, buralarda geçen hizmet süreleri emsal değerler esas alınarak hesaplanır ve sıralı hizmet garnizonundan çıkmadan kullanılır.
Personelin isteği üzerine sıralı hizmet garnizonlarında yapılan ertelemelerden dolayı sıralı hizmet garnizonlarında geçirilen fazla süre, hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.
24 üncü maddede belirtilen sebepler dolayısıyla garnizon hizmet süresini bitirmeden diğer garnizona atandırılan subay ve astsubaylardan hemen ertesi yıl sıralı hizmet garnizonu sırası gelenlerin atanmaları 1 yıl ertelenir. Ancak, asayiş sebepleri veya asayişi gerektiren idari sebeplerden dolayı sıralı hizmet garnizonuna atanmaları ertelenmeyebilir.
Atama, personelin kendi kusuru (görevdeki başarısızlığı, saygınlığını yitirme ve benzeri nedenlerle görevden alınanlar) sonucu veya kendi isteği üzerine yapılmış ise sıralı hizmet garnizonuna gidişi ertelenmeyebilir.
Sıralı hizmet garnizonları asgari kalış süreleri
Madde 80 - 24 üncü maddede belirtilen sebeplerden biri ile sıralı hizmet garnizonundan herhangi bir garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini (730 puan) bitirerek ayrılanlar sıralı hizmet garnizonu hizmetini o defa için tamamlamış sayılırlar ve bundan sonraki sıralı hizmet garnizonu sırası için 79 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanır.
Sıralı hizmet garnizonundaki noksan kalan hizmet süresinin tamamlattırılması
Madde 81 - 24 üncü maddede belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda  garnizon  hizmet  süresinin  üçte iki (2/3)sini  (730 puan)  tamamlayamadan  ayrılanlar, noksan kalan hizmetini tamamlamak üzere sıralı hizmet garnizonuna gönderilen personelin, Aralık ayı sonuna kadar müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması ve Jandarma Genel Komutanlığının uygun görmesi halinde, müteakip sıralı hizmet garnizonu görevi aynı derecedeki garnizonda tamamlattırılır.
Garnizon hizmet süresinin uzatılması
Madde 82 - Sıralı hizmet garnizonlarında daha fazla kalmak isteyenler garnizon hizmet sürelerinin son yılında yazılı müracaatları üzerine sıralı amirlerinin muvafakati de alınmak suretiyle 1 yıl daha kalmaları;
a) Atama yılının muvazene planı esaslarına uygun olması,
b) Personelin adli ve disiplin durumunun müsait olması,
c) Sıralı sicil üstleri ve asgari Jandarma Bölge/Tugay Komutanlığı seviyesinde birlik komutanının muvafakatinin bulunması,
ç) Aynı atama yılı için, personelin bulunduğu garnizona, muvazenede ön görülen miktarı karşılayacak kadar istekli personelin bulunmaması,
d) Takip eden atama yılında aynı garnizon hizmetini dolduracakları garnizondan atanmalarının birlik kadrolarının büyük çoğunluğu ile değişmemesini gerektirecek durum yaratmaması halinde,
Jandarma Genel Komutanlığınca kabul edilebilir. Müracaat ve muvafakatnameler, Aralık ayının sonuna kadar Jandarma Genel Komutanlığında bulundurulur.
Personelin sıralı hizmet garnizonunda kalış süresinin uzatılması, aynı birlik, kurum veya aynı görevde kalmasını gerektirmez. İstekleri uygun görülen personelden uzatmayı müteakip birliklerin yer değiştirmesi durumunda  veya zaruri idari sebeplerle yerleri değiştirilebilir.
Sıralı hizmet garnizonu hizmet süresinin hesabı
Madde 83 - 30 Eylül tarihine kadar sıralı hizmet garnizonuna katılmış olanlardan  açık veya tutuklu kalanlardan berat edenler ile kurs, hava değişimi veya geçici görev gibi elinde olmayan sebepler ile sıralı hizmet garnizonu hizmet süresinin sona erme tarihi değişenler, hizmet sürelerinin 31 Aralık tarihine kadar tamamlıyorlarsa o yılın atama planına dahil edilirler.
İç güvenlik birliklerine atanan astsubayların il içi atamaları
Madde 84 - Jandarma iç güvenlik birliklerine atanan jandarma astsubayların il içi atamaları Jandarma Genel Komutanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sahil Güvenlik Komutanlığına Ait Hükümler

Garnizon dereceleri
Madde 85 - Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları için atama bakımından kadrolarda mevcut hizmet yerleri Kara Birlikleri ve Yüzer Birlikler olarak ikiye ayrılmışlardır. Garnizonların Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen derecelerine ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı Atama Yönergesinde gösterilir.
Atama yerleri esasları ve hizmet süreleri
Madde 86 - Atamalar, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kadro yerleri ve personelin sınıfı/branşı ile hizmet safahatı esas olmak üzere mesleki gelişim paternine uygun olarak Kara  ve Yüzer Birlikler arasında/dahilinde yapılır.
Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.
Subay ve Astsubayların Kara ve Yüzer Birliklerdeki hizmet süreleri:
a) (Değişik:RG-30/4/2011-27920) Sahil Güvenlik Komutanlığının kara birliklerinin konuşlandığı garnizonlar 1, 2, 3 ve 4 üncü derece olup, bu garnizonlara atanmış personel için garnizon hizmet süresi en az iki yıldır. Hizmetin gereği ve benzeri zaruri sebeplerle personelin kara birliklerinde kalış sürelerinin kısaltılması ve uzatılması mümkündür.
b) Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer birlikleri 5 inci derece olup, bu birliklere atanmış personel için garnizon hizmet süresinde sınırlama yoktur.
Garnizon hizmet süresinin tamamlanması
Madde 87 - 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut olmadıkça subay ve astsubayların atandığı garnizonda hizmet süresini tamamlamaları esastır.
Yüzer birliklerde hizmet kadrosu bulunmayan sınıfların atamaları
Madde 88 - Yüzer birliklerde hizmet kadrosu bulunmayan sınıf mensupları için sınıf/branşları, almış oldukları kurs ve eğitimler ile mesleki gelişimleri esas alınmak üzere değişiklik yalnız Kara Birliklerindeki görevler ile garnizonlar arasında yapılır.
Kurs ve eğitimler süresince, sıhhi sebeplerle, tutuklu, hükümlü ve açığa alınma nedeniyle emrine atandırılma
Madde 89 - Yüzer birliklerde görevli olan personel veya Kıta/Birlik Komutanı görevinde bulunan  personel,  mesleki  gelişimleri  kapsamında  tefrik  edilecekleri  kurs  ve  eğitimler süresince ve sıhhi sebeplerle yapılacak atamalar ile tutuklu, hükümlü ve açığa alınma nedenleriyle yapılacak atamalarda birliklerinin konuş durumu ve coğrafi şartlar da dikkate alınarak bulundukları birlik Komutanlığı veya  bir üst komutanlık emrine atandırılabilirler.
Muharip subay ve astsubayların ilk atamaları, özel yönerge
Madde 90 - Deniz Harp Okulu ve müteakiben Sahil Güvenlik Subay Temel Kursunu bitiren Sahil Güvenlik sınıfı subaylar, meslek programlarına göre gelişimlerini sağlamak üzere yüzer birliklere atandırılırlar. Bunlardan mesleki nitelik, özel ihtisas, eğitim, sıhhi mecburiyetler ve benzeri olmadıkça Teğmen-Üsteğmen (dahil) rütbelerdeki subayların bekleme sürelerinin tamamını yüzer birliklerde geçirmeleri öngörülür.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunu ve müteakiben Sahil Güvenlik Astsubay Temel Kursunu bitiren muharip sınıf astsubaylar; yüzer birliklere yönelik olarak, meslek programları gereğince gelişimleri sağlanmak üzere yüzer birliklereatandırılırlar. Bunlardan astsubay çavuş, kıdemli çavuş ve üstçavuşların bekleme sürelerinin tamamını yüzer birliklerde geçirmeleri öngörülür.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay ve astsubayların atamalarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen esasların uygulamaya dair ayrıntıları Sahil Güvenlik Komutanlığı Atama Yönergesinde gösterilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 91 - 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerine Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
ONUNCU BÖLÜM
Geçici Maddeler ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atama gören bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte garnizonlarda göreve devam eden personelin bulunduğu garnizonda göreve başlama ve bitiş tarihi hesabı aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.
a)  Garnizon statülerinin ve hizmet sürelerinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak 15 Temmuz 2006 tarihi esas alınır.
b)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2 nci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra Sıralı Hizmet Garnizonları arasında yer almayan ve garnizon hizmet süresi artan veya değişmeyen garnizonlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan personel eski garnizon hizmet süresine tabidir. Bu personel görev süresi sonunda sıralı hizmet garnizonu  görevini yapmış kabul edilir.
c)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2 nci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra Sıralı Hizmet Garnizonları arasında yer alan ve sadece garnizon hizmet süresi değişen garnizonlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan personel eski garnizon hizmet süresine tabidir.
ç) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 inci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra Sıralı Hizmet Garnizonları arasında yer alan garnizonlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan personel; eski garnizon hizmet süresine, tabidir. Bu durumdaki personelin 15 Temmuz 2006 tarihinden sonra bu garnizonlarda kaldıkları süre sıralı garnizon hizmetinden sayılır ve kendilerine müktesep hak olarak verilir.
d) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 inci bölge garnizonu iken bu tarihten sonra sıralı hizmet garnizonları arasında yer alan garnizonlara 1 Ocak 2006 tarihinden önce atanan personelden garnizon hizmet süresini 30 Eylül 2007 ve daha sonraki yıllarda tamamlayan personel; müracaat etmesi, kadrosunun müsait olması ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının uygun görmesi halinde müteakip Sıralı Hizmet Garnizonu hizmeti aynı garnizonda tamamlattırılabilir.
e) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 inci bölgede yer alan garnizonlardan hizmet süresi değişenlere önceden atanan ve göreve devam eden personel, bulunduğu garnizonda garnizon statüsü ve derecesi değişmeden önceki kaldığı süre, garnizonda kalınması gereken sürenin üçte iki (2/3)si veya daha fazla ise evvelki garnizon hizmet süresine, üçte iki (2/3) sinden daha az ise yeni garnizon hizmet süresine tabi olur.
Geçici Madde 2 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atananlar, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin eki yönergede gösterilen garnizon hizmet derece ve sürelerine tabidir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra atamaya tabi tutulan subay ve astsubaylar ise, bu Yönetmelik  ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Atama Yönergelerinde belirtilen garnizon derece ve hizmet sürelerine tabidir.
Geçici Madde 3 - Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atananlar, yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte belirtilen garnizon hizmet derece ve sürelerine tabidir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra atamaya tabi tutulan subay ve astsubaylar ise, bu Yönetmelik  ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Atama Yönergelerinde belirtilen garnizon derece ve hizmet sürelerine tabidir.
Geçici Madde 4 - Personel, geçmişte yaptığı 2 nci bölge hizmet sayısı, sırası ve varsa müktesebi, Sıralı Hizmet Garnizonu sayısı, sırası ve müktesebi olarak 15 Temmuz 2006 tarihinden sonra da kullanır. Bu Yönetmelik yürürlüğe girmesinden sonra, Geçici 2 nci maddede belirtilen durumlar dışında personelin daha önceki yıllarda yaptığı görevlerine yönelik olarak, garnizonların yeni hizmet süreleri ve statüleri esas alınarak geriye dönük bir hak doğurmaz.
Geçici Madde 5 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren atamaya tabi tutulan personel bu Yönetmelikte belirtilen garnizon statü ve hizmet sürelerine tabidir.
Geçici Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 4 ay içerisinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi Atama Yönergelerini hazırlayarak Genelkurmay Başkanlığına gönderir.
Yürürlük
Madde 92 - Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 93 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
 
------------------
(1) 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 45 inci maddeye birinci fıkra eklenmiş, mevcut birinci ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Önceki ve Sonraki Yazılar