Dede Ersel Aksu

Dede Ersel Aksu

İNTİBAKLARDAN NASIL FAYDALANILACAK?

Kıymetli Meslektaşlarım; 


Malum "İntibak Yasası" olarak adlandırdığımız, "YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN", 30 Aralık 2015 gün ve 6656 Kanun Numarası ile TBMM tarafından kabul edilmişti. 


Aynı yasa,  Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak, 09 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 


Yürürlüğe giren söz konusu kanun, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacağı için herhangi bir hak kaybı olmayacak. 


Yani, işlemlerin en geç Mart 2016 ayı maaşlarına kadar, SGK tarafından yapılmasına müteakip farklarla birlikte ödeme yapılacak. 


Peki intibak yasasından faydalanmak için emekliler bir şey yapacak mı?

Dilekçe verecek mi?

Konuyu araştırdık ve öğrendiğimiz kadarı ile emekli personelin herhangi bir müracaatta bulunmasına,  dilekçe vermesine gerek yoktur. 


(SGK) Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanı Sayın Gökhan EROĞLU tarafından yapılan açıklamaya göre;

"Emekli Astsubayların İntibaklarının sisteme kaydedilmesinde dilekçe ile başvuru yapılmayacağını, Sistem üzerinden intibakların yapılmasına başlandığını ve Şubat ayı içerisinde yaklaşık 105 bin kişi üzerinde olan Astsubay intibaklarının biteceğini" ifade etmiştir. 

Çalışanlar için çalışmayı ise ilgili kuvvet komutanlıkları yapacağından, çalışanların da  herhangi bir müracaatta bulunmasına veya dilekçe vermesine gerek yoktur. 

 

PEKİ TÜM BUNLARA RAĞMEN İNTİBAKLAR YANSIMAZSA NE OLACAK?


İntibakarın en geç 3 ay içinde sisteme girilmesine müteakip, emekli meslektaşlarımız, e-devlet sistemi üzerinden intibakların kendilerine yansıyıp yansımadığını, derece / kademe artışlarının eklenip eklenmediğini kontrol edecek, eğer aksaklık var ise Kamu Emeklileri Daire Başkanlığına,   aşağıda verilen dilekçe örneği ile belirtilen adrese müracaat edeceklerdir.

12540745_1016987831696395_1190806424492169334_n.jpg

Emekli meslektaşlarımızın,  Ocak 2016 maaş artışlarının da, Şubat 2016 ayında maaşlarına yansıyacak olması nedeni ile bu artışı, intibak yansıması olarak algılayabilir. Yanılgıya düşmemek için en geç Mart 2016 ayında emekli meslektaşlarımızın e-devlet sisteminden, intibak artışlarını mutlaka kontrol etmesi gerekmektedir. 
 
Bilmeyenler için belirtmekte fayda var. E-devlet şifrenizi, nüfus cüzdanız ile birlikte,  en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. 

İntibakların Mart 2016 maaşlarınıza  yansımaması durumunda dilekçe vereceksiniz. 

ŞU ANDA DİLEKÇE VERMENİZE GEREK YOKTUR!

Mart 2016 tarihinde intibakınızın yapılmaması durumunda dilekçe göndereceğiniz adres ve dilekçe örneği :

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kamu Görevlileri Emeklilik İşleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7 
Sıhhiye / ANKARA

***


 Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına 
Sıhhiye/ANKARA 

ÖZÜ : 6656 Sayılı Yasaya Göre Derece/Kademe ve Ek Gösterge İntibakım Hk. 

Kara/Deniz/Hava/ Jandarma Sahil Güv.  Komutanlığı kadrolarında astsubay olarak görev yapmakta iken ...../…./……… tarihinde ……… Derece …..….. Kademeden emekli oldum. Halen EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna göre emekli aylığı almaktayım. 

30.12.2015 Tarihinde TBMM’de Kabul edilerek 09.01.2016 Tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Öğrenim Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun"un 4’üncü maddesi ile 926 Sayılı TSK Personel Kanuna Geçici 38’inci madde eklenmiştir. 

Yürürlüğe giren yasa gereği durumumun incelenerek, EK-VIII/A sayılı aylık gösterge tablosuna intibak ettirilmemi, emekli aylığımın ve Ek Göstergemin 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, yeni derece ve kadememe göre düzenlenerek ödenmesi için gerekli işlemin yapılmasını, arz ederim. …../…./2016 


Ad Soyadı : 

Baba Adı : 

Doğum Yeri ve Tarihi : 

Emekli Sicil No : 

T.C. Kimlik No. : 

Adres :

 

***

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

MADDE 1- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “400”, “350” ve “300” ibareleri sırasıyla “1.172”, “1.040” ve “910” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “800”, “700” ve “600” ibareleri sırasıyla “2.344”, “2.080” ve “1.820” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinin; a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” ibaresi, (b) bendinde 

12507303_660074584135689_5348735849358303468_n.jpg

yer alan “teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ve (c) bendinde yer alan “teğmen rütbesi 1’inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile (e) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi “6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” ibaresi “2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 38 - EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge Tablosuna, EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge Tablosuna intibak ettirilir. 

Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi mevcut derece ve kademelerine; ortaokul, lise ve dengi okul mezunu olan astsubaylara bir derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş olanlara üç kademe, iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara bir kademe, dört yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe ve EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi iken 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.

Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe ilave edilerek intibak yapılır.

Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır. 

MADDE 11- Bu Kanunun;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı,7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

YAZARIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN ;

FACEBOOK :https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar