Dede Ersel Aksu

Dede Ersel Aksu

İNTİBAK SONRASI KİM HANGİ DERECE KADEMEYE ÇIKACAK?

AH İNTİBAK VAH İNTİBAK 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan toplantıda,  Assubay Meslek Yüksek Okulu  kanunundan önce mezun olan assubayların, intibaklarının yapılması hususu  kabul edildi.  

İntibaklar sonrası, kimlerin hangi dereceden, hangi derece ve kademeye yükseleceği,  kafa karışıklığını önlemek adına,  aşağıda çizelgeler halinde detaylı olarak verilmiştir. 

9/2 MESELESİ OLMAZSA OLMAZDIR!

İntibaklarla ilgili yasa tasarısında, başlangıç derecelerinin 9'uncu derecenin 1'inci kademesi yerine, 9'uncu derecenin 2'nci kademesi  olacak şekilde düzenlenmemesi nedeni ile özellikle 2'nci derecenin 1'inci kademesinden emekli olan yüksekokul ve üniversite mezunları ile 3'üncü derecenin 3'üncü kademesinden emekli olan lise mezunları, büyük mağduriyet yaşayacak ve maalesef 1'inci dereceye düşemeyeceklerdir. 

Aynı şekilde 2'nci derecenin 1'inci kademesinden emekli olan  lise mezunu assubay, 1'inci derecenin 1'inci kademesine çıkarken, 2 yılllık yüksekokul veya  4 yıllık üniversite mezunu olan, 2'nci derecenin 1'inci kademesindeki assubay, 2'nci derecenin 3'üncü kademesinde kalacak ve büyük hak kaybına uğrayacaktır.  

Yine 2'nci derecenin 4-5-6'ncı kademelerinden emekli olan lise mezunu assubay, 1'inci derecenin 4'üncü kademesine yükselirken, 1'inci derecenin 1'inci kademesinden emekli olan 2 yılllık yüksekokul veya  4 yıllık üniversite mezunu olan assubay, 1'inci derecenin 4'üncü kademesine çıkamayacak ve maalesef 1'inci derecenin 3'üncü kademesinde kalmış olacaktır. 

Ayrıca, 2003 öncesi TSK'ya giren ve 2003 sonrası assubay nasbedilen uzman jandarma ile uzman erbaşların durumu yasa tasarısında yer almamıştır.  Mesela  2000 mezunu bir uzman jandarma 2005 de assubay oldu ise intibaktan faydalanabilecek mi? Bu konu muallaktadır. 

Bu şekilde yapılacak bir intibak, Anayasanın eşitlik ilkesine ters düşeceği için kesinlikle davalık olur.

Kısacası, çalışırken,  kendi nam ve hesabına yüksekokul veya üniversite bitirerek derece kademe ilerlemesi yapanlar, tasarıdaki düzenlemeler ile okuyup, kendini geliştirdikleri için bir nevi cezalandırılmıştır. 

 Tazminat konusu ise,  tasarının içinde adı bile geçmemektir. 

Çözümü ise, tüm emeklilere, 1 derece verilmesi veya bu değişikliğe ilave olarak, başlangıç derecelerinin 9'uncu derecenin 2'inci kademesi olarak düzenlenmesinden geçer. 

Ayrıca tasarının, 2003 yılı ve daha önce mezun olan assubayları kapsaması nedeni ile 2003 yılı mezunu assubayların da, söz konusu intibaklardan faydalanacağını tahmin etmekteyiz. 

1-183.jpg

 

yuksekokul.jpg

3-yillik.jpg

 

4-yillik.jpg

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN  TORBA YASA TASARISI

 MADDE : 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 38

EK-VIII sayılı Aylık Gösterge tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge tablosuna, EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge tablosuna intibak ettirilir.

Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi mevcut derece ve kademelerine:

ortaokul, lise ve dengi okul mezunu astsubaylara bir derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş olanlara üç kademe,

iki yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe,

üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olan astsubaylara bir kademe,

 dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe ve EK-VIII ve EKVIII/B sayılı Aylık Gösterge tablolarına tabi iken 109’uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.

Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe ilave edilerek intibak yapılır. 

Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137’inci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrası emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109’uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malulluk veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar içinde uygulanır. 

Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dahil) çalışan veya işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. 

Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”

GEREKÇE :

Assubaylar 2003 yılından itibaren iki yıllık Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezun olarak mesleğe girmekte ve bu kapsamda Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu olan astsubaylar 9’ncu derecenin 1’inci kademesinden başlatılmakta ve bunlardan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara iki kademe verilmektedir.

2003 yılı öncesinde (Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu olmayan) astsubayların kaynağı geçmiş dönemde ortaokul, lise, iki yıllık yüksekokul ve dört yıllık yüksekokul olmak üzere çeşitlilik arz etmektedir. Bunların tamamı 10’uncu derecenin 1’inci kademesinden mesleğe başlatılmakta ve daha sonra yükseköğrenimini bitirmeleri halinde intibakları 916 sayılı Kanunun 137’nci maddesine göre yapılmaktadır. Ancak bu intibak işlemine rağmen mesleğe başlangıç derece-kademelerindeki farklılık nedeniyle 2003 yılı sonrası mesleğe giriş yapmış personelin gerisinde kalmaktadırlar. Yapılan düzenleme ile 2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece-kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde parallelik sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu intibak düzenlemesinin, bu görevleri üzerinden emekli olan personel ile 926 sayılı Kanunun Geçici 32’nci maddesi hükümlerinden yararlandırılan personel hakkında da uygulanması, gerek görevde bulunanlar, gerekse emekliler hakkındaki yapılacak intibak ve buna bağlı ödeme (emekli aylık farkı ile çalışanlar için oluşacak kesenek ve kurum karşılığı farkı) işlemlerinin üç ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

***

Metinden de anlaşılacağı üzere, görevdeyken yüksek okul veya üniversite bitirmeyen, 2003 öncesi göreve başlayan, lise mezunu olarak emekli olan veya halen çalışanlara 3 kademe verilecek.

2003 öncesi göreve başlayıp, görevdeyken yüksekokul ve 3 yıllık üniversite bitirenler 1 kademe, 4 yıllık üniversite bitirenler 2 kademe alacak. Bu durumda başlangıç dereceleri 9/2 olarak düzenlenmemiş ve 9/1 olarak düzenlenmiş olduğu görülüyor. 

Tabi burada anlattıklarımızın tümü, kanun tasarısının bu şekilde gerçekleşmesi durumunda olacaklar. Yani kesin bir şey yok daha. Şu andaki yorumlarımız, Plan Bütçe Komisyonundan geçen tasarı üzerine. Mecliste görüşülürken çok şey değişebilir. Resmi Gazetede yayınlanınca son şeklini alacaktır. 

Başlangıç derecelerinin 9/2 olarak düzenlenmesi nedeni ile  2'nci dereceden emekli olan lise mezunu assubayların tamamı 1'inci dereceye düşerken, 2'nci derecenin 1'inci kademesinden emekli olan yüksekokul mezunları ile 3'üncü dereceden emekli olan tüm assubaylar 1'inci dereceye düşemiyor.  

DİĞER HUSULAR

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul etti.

 Hazine'ye veya DSİ'ye ait deniz ve iç sularda ya da bu yerlerden alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanlarıyla deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedellerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenme süresi 1 Ocak 2017'ye kadar uzatılıyor. Kabul edilen teklife göre, 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecek olan "Öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla 72 yaşını doldurulduğu tarihtir" uygulaması 31 Aralık 2016'ya kadar uzatılacak.

 Vakıflar, burs vermek için 31 Aralık 2016'ya kadar bağış alabilecek.

 Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erlerin brüt asgari ücret esas alınarak belirlenen maaşları, subay, astsubay ve uzman erbaşlar dahil TSK'daki kamu görevlileri gibi memur aylık katsayısı esas alınarak belirlenecek.

 Teklifle, askeri öğrencilerin harçlıkları da artırılacak. Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında, "teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı" yerine "6528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar" esas alınacak.

 Kamu İhale Kanunu'nun, hizmet alımlarında ihale öncesi ilgili kurumlardan uygun görüş alınması ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarıyla ilgili sözleşmelerin uygulanması sürecinde yer alan görevlilerin sorumlulukları ve bunlar hakkındaki idari yaptırımları düzenleyen maddesinin ilgili fıkrasının bu yıl sonunda dolacak olan yürürlük tarihi, 30 Haziran 2016'ya kadar uzatılacak.

 Milli Eğitim Bakanlığı'na 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdas edilecek.

 Teklife 4 madde de ihdas edildi.

 Bu maddelere göre, er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve hala uygulanan gösterge rakamları yüzde yüz oranında artırıldı. Buna göre, 38 TL alan erler 76 TL; 43 TL alan onbaşılar 86 TL; 49 TL alan çavuşlar 97 TL alacak.

 Yapılan bir başka düzenlemeyle, 2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde paralellik sağlanıyor.

 Öte yandan, kamu payı yüzde 50'den az olan ve borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ilişkin, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının Sayıştay'a gönderilmesi; Sayıştay'ın, kendisine sunulan bu raporları esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunmasına ilişkin madde tekliften çıkarıldı.

 

YAZARIMIZI TAKİP ETMEK İÇİN ;

FACEBOOK :https://www.facebook.com/dedeersel.aksu.1

TWITTER: https://twitter.com/DedeErselAksu

Önceki ve Sonraki Yazılar