Vekillere ek avantajlar geliyor!

Vekillere ek avantajlar geliyor!

A+A-

Milletin aslı kıvranırken vekiline ek avantajlar geliyor.
Mil­le­tin as­lı, zor şart­lar al­tın­da ya­şan­tı­sı­nı sür­dür­me­ye ça­lı­şır­ken, ve­ki­li var olan “çok özel avan­taj­lar” yet­mi­yor­muş gi­bi şim­di de “ek avan­taj­lar” pe­şin­de.

EK AVAN­TAJ­LAR NE?

Türk Par­la­men­ter­ler Bir­li­ği (TPB) Baş­ka­nı, AK­P’­li Nev­zat Pak­di­l’­in ön­cü­lük et­ti­ği ko­mis yon, mil­let­ve­kil­le­ri için bir ya­sa tas­la­ğı ha­zır­la­dı.
Tas­la­ğa gö­re;

- Öle­ne Ka­dar Dip­lo­ma­tik Pa­sa­port:
Mil­let­ve­kil­le­ri, bu gö­rev­le­ri so­na er­se bi­le “ö­le­ne ka­dar” KIR­MI­ZI (dip­lo­ma­tik) pa­sa­por­ta sa­hip ola­cak­lar.
- Tra­fik Su­çu­na Ce­za Ke­sil­me­ye­cek:
Mil­let­ve­kil­le­ri­nin kul­lan­dık­la­rı araç­la­rın pla­ka­sı Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne bil­di­ri­le­cek. Tür­ki­ye­’nin ne­re­sin­de olur­sa ol­sun, mil­let­ve­kil­le­rin bil­dir­di­ği pla­ka­la­ra, hiç bir
şe­kil­de “t­ra­fik ce­za­sı” ke­si­le­me­ye­cek.
- Pro­to­kol­de ön sı­ra­lar, ka­mu­ya ait te­sis­ler­den ya­rar­lan­ma ve ma­aş­la­ra “ö­zel zam” üze­rin­de ça­lı­şı­lan di­ğer ko­nu­lar.

Dİ­ĞER AVAN­TAJ­LAR

- Her ay 13 bin li­ra ci­va­rın­da ay­lık al­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra, bir de 5-6 bin li­ra ara­sın­da emek­li ay­lı­ğı­nı “ay­nı an­da” ala­bi­li­yor­lar.
- Ölüm ha­lin­de, eş ve ço­cuk­la­rı­na:
- “Dul” ka­lan eşi­ne 5 bin 229 li­ra ay­lık bağ­la­nı­yor.
- Dul ka­lan eş ve bir ço­cuk var­sa; “dul eşe” 4 bin 183 li­ra, “ço­cu­ğu­na” da 2 bin 91 li­ra (ya­ni top­lam 6 bin 274 li­ra) ay­lık bağ­la­nı­yor.
- İki ço­cuk var­sa; “dul eşe” 3 bin 486 li­ra, “ço­cuk­la­rın her bi­ri­ne” 1.743 li­ra(ya­ni top­lam 6.972 li­ra) ay­lık bağ­la­nı­yor.
- Eşi ha­yat­ta ol­ma­yan bi­rin­ci dö­nem mil­let­ve­ki­li­nin tek ço­cu­ğu­na 3 bin 486 li­ra, iki ço­cu­ğu var­sa 2 bin 789 li­ra öde­ni­yor.
- VIP sa­lon­la­rın­dan ya­rar­lan­mak, has­ta­ne­-ler­de en lüks im­kan­lar­dan ya­rar­lan­mak, do­ku­nul­maz­lık ve da­ha ne­ler ne­ler.
Mil­le­tin ve­ki­li­ne ta­nı­nan avan­taj­lar şim­di­lik bu ka­dar.
“Mil­le­tin as­lı­na hiz­met ede­ce­ğiz” di­ye ge­len­ler, ve­ki­li ola­rak ken­di­le­ri­ne kim bi­lir da­ha ne avan­taj­lar ge­ti­re­cek­ler!


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.