Kadıköy-Kartal Metrosu rezaleti

Kadıköy-Kartal Metrosu rezaleti

Tünele girmek cesaret istiyor

A+A-

Kadir Topbaş’ın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı” dediği ve 7 yılda biten Kadıköy-Kartal metrosunun istasyonlarından su sızıyor.
İşte rezaletin ayrıntıları!


14 Mart 2013 Perşembe 19:50
 Kadir Topbaş’ın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı” dediği ve 7 yılda biten Kadıköy-Kartal metrosunun istasyonlarından su sızıyor. Tünele girmek cesaret istiyor
 
İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­ın öve öve bi­ti­re­me­di­ği ve 3 mil­yar li­ra­ya mal olan Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro­su 17 Ağus­tos 2012’de hiz­me­te gir­di.
 
Met­ro is­tas­yon­la­rı da­ha 8. ayı­nı dol­dur­ma­dan ha­ra­be­ye dön­dü. Top­ba­ş’­ın, “Va­gon­lar, ray­lı sis­tem ve is­tas­yon­lar da­hil 3 mil­yar li­ra har­ca­dı­ğı­mız Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro­su, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük met­ro hat­tı ola­ca­k” de­di­ği met­ro­nun is­tas­yon du­var­la­rın­da su sı­zın­tı­sı baş­la­dı.
 
11 İSTASYON TEHLİKEDE
 
Açı­lı­şı­nı Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın yap­tı­ğı, 7 yıl­da an­cak ta­mam­la­nan Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro hat­tı 22 km. uzun­lu­ğun­da ve ye­rin 30-40 met­re al­tın­da in­şa edi­len 16 is­tas­yon­dan olu­şu­yor. Ka­dı­kö­y’­den baş­la­yan met­ro hat­tı­nın Üna­lan İs­tas­yo­nu­’n­da met­ro­büs ak­tar­ma­sı bu­lu­nu­yor. İş­te tam da bu is­tas­yon­da baş­lı­yor su sı­zın­tı­sı ve ru­tu­bet­ten kay­nak­la­nan ağır bir ko­ku…
 
Met­ro­bü­sün Uzun­ça­yır du­ra­ğın­da in­di­ği­niz­de Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro hat­tı­na ak­tarma ya­pı­la­bi­li­yor. An­cak Üna­lan met­ro is­tas­yo­nu­na ula­şa­bil­mek için ön­ce met­re­ler­ce uzun­luk­ta­ki tü­ne­li yü­rü­me­niz ge­re­ki­yor. İki yü­rü­me ban­dı ya­pıl­mış an­cak bun­lar­dan bi­ri bo­zuk. Met­ro­ya in­mek için yü­rü­yen mer­di­ven­le­re gel­di­ği­niz­de ise du­var­lar­da­ki ıs­lak­lık ve be­yaz­lık gö­ze çar­pı­yor.
 
Bu­nun ne­de­ni ise met­ro açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na de­vam eden su sı­zın­tı­sı. Met­ro­ya in­di­ği­niz­de ray tü­ne­li­nin du­var­la­rın­da da ru­tu­bet­ten kay­nak­lı iz­ler gö­rü­lü­yor. Mil­yar­lar­ca li­ra­ya mal olan met­ro hat­tı­nın Üna­lan is­tas­yo­nun­dan Kar­ta­l’­a ka­dar git­ti­ği­niz­de 16 met­ro is­tas­yo­nu­nun 11’inde su sı­zın­tı­la­rın­dan kay­nak­la­nan iz­ler gö­rü­lü­yor ve ru­tu­bet ko­ku­su his­se­di­li­yor.
 
İZO­LAS­YO­NU YANLIŞ
 
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­re gö­re su sı­zın­tı­la­rı risk­li de­ğil ve met­ro in­şa­at­la­rın­da bu tip sı­zın­tı­la­ra ras­la­nı­yor. An­cak İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Baş­ka­nı Ce­mal Gök­çe sı­zın­tı­nın izo­las­yon­da­ki ek­sik­lik­ten kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Uzun va­de­de sı­zın­tı­nın ya­pı­ya za­rar ve­re­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Gök­çe, “Sı­zan su ya­ta­ğı­nın tes­pit edil­me­si ge­rek. Su­yun gö­rü­le­bi­lir yer­ler­den tah­li­ye edil­me­si la­zım. Yok­sa o su sı­kın­tı ya­ra­tır. İza­las­yo­nu ge­rek­ti­ği gi­bi yap­maz, doğ­ru mal­ze­me kul­lan­maz­san o su bir yer­den çı­ka­r” de­di.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.