"Gemicik One Minute" Yapmamış

"Gemicik One Minute" Yapmamış

Oğul Erdoğan’ın gemiciği son olarak 12 Ocak’ta Ashdod Limanı’na demir atmış...

A+A-

OĞUL TİCARETİNE "ONE MINUTE" YOK
Burak Erdoğan, babasının İsrail’e uyguladığı ambargodan etkilenmedi. Oğul Erdoğan’ın gemiciği son olarak 12 Ocak’ta Ashdod Limanı’na demir atmış...

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Da­vo­s’­ta­ki pa­nel­de ko­nuş­ma­sı­nı ke­sen İs­ra­il Cum­hur­baş­ka­nı Şi­mon Pe­re­s’­i ‘O­ne mi­nu­te­’ di­ye­rek azar­la­ma­sıy­la Tür­ki­ye- İs­ra­il’­in ara­sı açıl­mış­tı. 2010’da Gaz­ze­’ye yar­dım gö­tü­ren Ma­vi Mar­ma­ra ge­mi­si­ne dü­zen­le­nen bas­kın­da 9 Tür­k’­ün İs­ra­il as­ker­le­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­me­si ise iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri bi­tir­me nok­ta­sı­na ge­tir­di. Bu olay­dan son­ra İs­ra­il’­e bü­yük öf­ke du­yan Er­do­ğan, “Ti­ca­ri iliş­ki­le­ri­mi­zi, as­ke­ri iliş­ki­le­ri­mi­zi ve as­ke­ri sa­vun­ma sa­na­yi­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mı­zı as­kı­ya alı­yo­ru­z” açık­la­ma­sı yap­mış­tı. İs­ra­il’­le iş ya­pan işa­dam­la­rı­nı da uyar­mış­tı.
GEMİCİĞİ GEZİYOR
An­cak Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın İs­ra­il’­e uy­gu­la­dı­ğı am­bor­go­ya ar­ma­tör­lük ya­pan oğ­lu Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın ka­tıl­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. ma­ri­nat­raf­fic.com ad­lı de­niz­ci­lik si­te­sin­de ya­yın­la­nan se­yir bil­gi­- le­ri­ne gö­re, Ah­met Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın sa­tın al­dı­ğı ilk ge­mi olan Saf­ran 1, bu yı­lın ba­şın­da 12 Ocak gü­nü öğ­len sa­at­le­rin­de, İs­ra­il’­en en bü­yük li­ma­nı Ash­do­d’­a de­mir at­tı. Si­te, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın “ge­mi­ci­k”­?o­la­rak ta­nım­la­dı­ğı Saf­ran 1’in, İs­ra­il li­ma­nın­da yük alıp al­ma­dı­ğı­na iliş­kin her­han­gi bir bil­gi­ye ise yer ver­me­di.
İKİNCİ GEMİYE BAYRAK ÇEKTİ
Ahmet Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın yüz­de 99 his­se sa­hi­bi ol­du­ğu MB De­niz­ci­lik Şirketi, Saf­ran 1 ad­lı 95 met­re­lik kar­go ge­mi­si­nin ar­dın­dan ge­çen yıl 10.5 mil­yon do­la­ra 170 met­re uzun­lu­ğun­dan 23 met­re ge­niş­li­ğin­de bir ku­ru yük ge­mi­si de sa­tın al­dı. Eter­nal Con­fi­den­se (Son­suz Gü­ven) ad­lı ge­mi İs­tan­bul Li­man Baş­ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan “Sa­kar­ya­” adıy­la tes­cil­len­di. Çin Li­ma­nı­’n­da Türk Bay­ra­ğı çe­ki­len ge­mi­, ti­ca­ri ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ndı. Vietnam’dan yola çıkan gemi son olarak Ka­ra­yip De­ni­zi üzerinden Tür­ki­ye­’ye dö­nüş yo­lu­na geç­ti.
BU GEMİYİ DE 10,5 MİLYON DOLARA SATIN ALDI
Burak Erdoğan, ikinci gemisini 2012 sonunda bir Japon şirketinden satın aldı. 170 met­re uzun­lu­ğun­da, 23 met­re ge­niş­li­ğin­de­ki gemiye, bu yıl başında Türk Bayrağı çekildi. Gemin Eternal Confidence (Sonsuz Güven) olan adı da, Sakarya olarak değiştirildi.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.