1. HABERLER

  2. YURT HABERLERİ

  3. KUMPASI KURANLAR YARGILANANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM
KUMPASI KURANLAR YARGILANANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM

KUMPASI KURANLAR YARGILANANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Albay Dursun Çiçek’in kızı, tutsak komutanlardan mesaj getirdi.. Ve yaptığı çarpıcı açıklamada Savcı Zekeriya Öz'e öyle bir soru sordu ki..!

A+A-

Babasının avukatlığını da yapan İrem Çiçek Balyoz tutuklularının kararlılığını anlattı: Bazı bakanlar kumpasın farkında. Elimizde bunu çözecek deliller var.

Emek­li De­niz Pi­ya­de Kur­may Al­ba­y Dur­sun Çi­çek, 30 Ni­san 2010’dan be­ri “i­çer­ide­”… Çi­çek, Er­ge­ne­kon da­va­sıy­la bir­leş­ti­ri­len İr­ti­cay­la Mü­ca­de­le Ey­lem Pla­nı ve İn­ter­net An­dı­cı da­va­la­rın­dan yar­gı­la­nır­ken Bal­yoz da­va­sın­dan da tu­tuk­lan­dı. Çi­çek, ce­za­evin­de 4 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tı. Er­ge­ne­kon’­daki tah­li­ye­ler­de onun da is­mi ge­çi­yor­du. An­cak Bal­yoz da­va­sın­dan hak­kın­da ağır ha­pis ce­za­sı ve­ril­di­ği için ce­za­evin­de tu­tu­lu­yor. Çi­çe­k’­in hem kı­zı, hem avu­ka­tı olan İrem Çi­çek, da­va sü­re­cin­de ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı.

İş­te o rö­por­taj:

- AİHM’in Bal­yoz’l­a il­gi­li ka­ra­rı­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me­niz ne­dir?
Bal­yoz tut­sak­la­rın­dan Cem Gür­de­ni­z’­in baş­vu­ru­su üze­ri­ne Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si al­mış ol­du­ğu ka­rar­da; Bir­leş­miş Mil­let­ler Key­fi Tu­tuk­la­ma­lar Gru­bu­’nun ka­ra­rı­nın bağ­la­yı­cı ol­du­ğu­na ka­rar ver­miş ve hak­sız tu­tuk­la­ma ile il­gi­li ola­rak Key­fi Tu­tuk­la­ma Gru­bu ka­ra­rı­na atıf ya­pa­rak Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­’nin key­fi tu­tuk­la­ma yap­tı­ğı­nı te­yit et­miş­tir. Adil yar­gı­la­ma hak­kı ko­nu­sun­da ise AİHM, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin ka­ra­rı­nı bek­le­mek­te­dir. BM Key­fi Tu­tuk­la­ma­lar Ça­lış­ma Gru­bu adil yar­gı­lan­ma hak­kı­nın ih­lal edil­di­ği­ni de tes­pit et­miş­tir. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin bu ka­ra­rı da dik­ka­te alıp mağ­du­ri­ye­tin son­lan­dı­rıl­ma­sı adı­na bir an ön­ce iş­lem yap­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

- Er­ge­ne­ko­n’­un ge­rek­çe­li ka­ra­rıy­la il­gi­li tes­pit­le­ri­niz ne­ler­dir?
Bu ka­ra­ra ge­rek­çe de­mek müm­kün de­ğil. Bil­di­ği­niz gi­bi hu­kuk­ta ge­rek­çe mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın da­yan­dı­ğı ka­nu­ni ve hu­ku­ki se­bep­ler­dir. An­cak oku­du­ğu­muz ya­zı­da de­lil­den, ka­nu­ni se­bep­ten eser yok. Sa­nık­lar le­hi­ne dos­ya­da mev­cut de­lil­ler gör­mez­den ge­lin­miş. Yal­nız­ca kim ol­du­ğu bi­lin­me­yen sah­te­kar ih­bar­cı­lar ve si­ci­li ka­ba­rık giz­li ta­nık­la­rın söz­le­ri mu­te­ber gö­rül­müş. 16 bin 650 say­fa­dan olu­şan bu met­ni ha­kim­le­rin yaz­ma­sı im­kan­sız. Po­lis­le­rin ha­zır­la­dığı tes­pit tu­ta­nak­la­rın­dan oluş­tu­ğu gö­rü­lü­yor.

- Yar­gı­la­ma­lar ba­ğım­sız ve ta­raf­sız bir şe­kil­de yü­rü­tü­lü­yor mu?
Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­’nin yü­rüt­tü­ğü ‘yar­gı­la­ma­nı­n’ adil, ba­ğım­sız ve ta­raf­sız ol­ma­dı­ğı­nın ör­nek­le­ri­ni bu me­tin­de de gö­rü­yo­ruz. Ör­ne­ğin; mü­vek­ki­lim ve ba­bam hak­kın­da or­ta­ya atı­lan if­ti­ra­nın bo­yu­tu­nu, ya­şa­nan hu­kuk ci­na­ye­ti­nin şid­de­ti­ni bel­ki de en iyi gös­te­ren id­di­a, mü­vek­ki­lin sah­te pla­nı uy­gu­la­mak üze­re Er­zin­ca­n’­a git­ti­ği it­ha­mı­dır. Bunu di­le ge­ti­ren­le­rin ama­cı açık­tır.

- Bal­yoz sü­re­cin­de tüm ya­şa­nan­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
Gü­ney­do­ğu ga­zi­si Avu­kat Ser­dar Öz­tür­k’­ün Er­ge­ne­kon’un en önem­li de­lil­le­rin­den sa­yı­lan ‘İr­ti­cay­la Mü­ca­de­le Ey­lem Pla­nı­’nın fo­to­ko­pi­si ofi­sin­de çık­tı ama Dur­sun Çi­çek onun hak­kın­da hiç­bir iş­lem yap­ma­mış, ih­bar et­me­miş bu du­rum­da her­han­gi bir hu­ku­ki sü­reç baş­lat­ma­ma­sı çok ga­rip­tir de­ni­li­yor. Ve bu ör­güt­sel bağ­lan­tı ka­bul edi­li­yor. Biz ilk cel­se sa­vun­ma­mız­da ‘Ser­dar Öz­türk ka­bul et­mi­yo­r’ de­dik. Za­ten Ser­dar Öz­tür­k’­ün fo­to­ko­pi­sin­de par­mak ve avuç izi bu­lu­na­ma­dı. Bu aşa­ma­dan son­ra dos­ya Yar­gı­ta­y’­a gi­de­cek. Yar­gı­ta­y’­ın Bal­yo­z’­da yap­tı­ğı ha­ta­ya bu de­fa düş­me­me­si­ni bek­li­yo­rum.

- AKP-Ce­ma­at kav­ga­sın­dan son­ra des­tek amaç­lı te­le­fon­lar gel­di mi?
Dos­ya­lar­da­ki kum­pa­sı ku­ran­la­rı bul­ma­ya yö­ne­lik so­ru so­ran­lar ol­du. İk­ti­dar par­ti­si­ne ya­kın olan avu­kat mes­lek­taş­lar­ da so­rdu. Hep­si­ne ce­vap ver­dim. Es­ki­den bu hak­sız­lık­la­rı, ger­çek dı­şı ha­ber­le­ri ya­pan­ bir kısım medya şu an yan­lış yap­tık di­yor. Bir kum­pas ku­rul­du­ğu açık ve in­san­la­rın mağ­dur edil­di­ği or­ta­da…

- Pe­ki tüm bu ya­şa­nan­lar­dan son­ra Si­liv­ri­’de bir şey­ler de­ğiş­ti mi?
Si­liv­ri­’de bir şey­ler de­ğiş­me­di. Çün­kü oradaki per­so­nel bu da­va­la­ra inan­mı­yor­du. Bi­ze hep des­tek ol­du­lar. 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu yal­nız­ca şu­nu de­ğiş­tir­miş ola­bi­lir; AK­P’­nin bu da­va­la­ra ina­nan ta­ba­nı­nın, as­lın­da bu da­va­la­ra inan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sağ­la­mış ola­bi­lir.

- Ne­den ba­banız he­def alın­dı?
“Ne­den De­niz Kuv­vet­le­ri?­” di­ye baş­la­mak la­zım. Bal­yo­z’­un yüz­de 70’i de­niz­ci, dar­be ta­ri­hin­de ge­nel­de ka­ra­cı­lar var­dır. Ka­ra­de­ni­z’­de De­niz Kuv­vet­le­ri NA­TO­’yu kar­şı­sı­na al­dı ve bu­ra­da güç­lü ol­ma­sı­na izin ver­me­di. Ken­di sa­vaş ge­mi­si­ni üre­ten 14 ül­ke­den bi­ri­yiz ve sa­vun­ma sa­na­yi­ni güç­len­di­ren kad­ro şu an içe­ri­de… Ba­bam, Bil­gi Des­tek Da­ire­si­’n­de en kı­dem­li kur­may, tek de­niz­ci ve im­za­sı en ko­lay ola­nı…

- Hü­kü­me­te söy­le­mek is­te­di­ğiniz bir şey var mı?
Yü­rü­tül­me­me­si ve des­tek­len­me­me­si ge­re­ken bu kum­pa­sın des­tek­len­di­ği bir sü­reç ya­şa­dı­lar bu­gün hü­kü­met için­den de bu kum­pa­sın far­kı­na va­ran ki­şi­le­rin çok ol­du­ğu­nu göz­lem­le­ye­bi­li­yo­rum. So­yut be­yan­lar­dan öte so­mut adım­lar at­ma­la­rı­nı is­ti­yo­rum. Bi­zim eli­miz­de kumpasa ilişkin çok de­lil, bel­ge var. Ba­kın söy­lü­yo­rum iş­te ir­ti­ca ile mü­ca­de­le üze­rin­de 14 ta­ne par­mak izi var. Ki­me ait ol­du­ğu­nu bul­sun­lar, kum­pas ku­ran o. Hiç­bi­ri Dur­sun Çi­çe­k’­e ait de­ğil. Bu ve bu­nun gi­bi de­lil­ler var, bi­ze so­rar­lar­sa an­lat­ma­ya ha­zı­rız.

- Ba­ban tah­li­ye edi­lir­se ha­ya­tı­nız­dan çal­dık­la­rı yıl­lar için bir hu­kuk sa­va­şı ve­re­cek mi­sin?
As­lın­da bak­tı­ğımda ve­ri­yo­rum. Çok sa­yı­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­dum ha­len yü­rü­yen suç du­yu­ru­la­rı var. Sav­cı­lar ta­ra­fın­dan bir tür­lü so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­yan bir sü­rü suç du­yu­ru­su var. Onun dı­şın­da HSYK şi­ka­yet­le­rim var. Do­la­yı­sıy­la hep bir şey­ler ya­pı­yo­ruz. So­nu­na ka­dar mü­ca­de­le­ye de­vam ede­ce­ğiz. Ba­ba­mın tah­li­ye ol­ma­sı be­nim mü­ca­de­lemi son­lan­dır­ma­ya­cak.

O davada olmak istiyorum

Ar­ka­da­şı­mız Ed­da Sön­me­z’­e içi­ni dö­ken Avukat İrem Çi­çek, “Bir gün bu kum­pa­sı ku­ran­lar ve buna alet olan her­kes yar­gı­la­na­bi­lir. Alet olan kim ise onun yar­gı­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­rum ve o yar­gı­la­ma­da ger­çek­ten bu­lun­mak is­ti­yo­rum” diye konuştu.

4 yıl­dır içe­ri­de…

Emek­li De­niz Pi­ya­de Kur­may Al­bay Dur­sun Çi­çek, 4 yıl­dır ce­za­evin­de… Kı­zı İre­m ­Çi­çek, babası tu­tuk­lan­dı­ğın­da he­nüz staj­yer avu­kat­tı. Da­ha son­ra ba­ba­sı­nın avu­ka­tlığını üstlendi. O gün bu­gün mü­ca­de­le­si de­vam edi­yor.

Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­e so­ru­yo­rum:

Dev­le­ti­ni­zin ge­mi­si mi bat­tı?

- Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz’­ün son günlerdeki açık­la­ma­la­rı hak­kın­da ne­ler söy­le­ye­cek­sin?
En son twit­te­r’­da Yu­nus Em­re­’den alın­tı ya­pa­rak ‘San­ma­ ki za­li­min et­ti­ği kâr­dır. Maz­lu­mun ahı in­di­rir şa­hı­’ yaz­mış. Oku­yun­ca şu­nu söy­le­dim; ne gün­le­re kal­dık, ne ol­du Sav­cı Öz, dev­le­ti­ni­zin ge­mi­si mi bat­tı. Bu­nu şu yüz­den söy­le­dim: Sav­cı Öz ba­ba­mı ilk ifa­de­ye ça­ğır­dı­ğı gün avu­ka­tı­mız “Dik­kat edin yap­tı­ğı­nız so­ruş­tur­ma ile il­gi­li ola­rak ge­mi­niz bat­ma­sı­n” de­di. Sav­cı Öz de “Me­rak et­me­yin avu­kat bey, dev­let ne za­man ba­tar bi­zim ge­mi­miz o za­man ba­tar. Bi­zim ar­ka­mız­da dev­le­tin gü­cü va­r” de­di. Savcı Öz, Ah­met Şı­k’­ın ba­sıl­ma­mış ki­ta­bı­nı top­lat­tı. “Sen ki ba­sıl­ma­mış ki­ta­bı top­la­tan ki­şi­sin ne ol­du da hak hu­kuk­çu ke­sil­di­n” di­ye sor­mak is­ti­yo­rum. Her in­san hak et­ti­ği­ni elbet ya­şar bir gün…

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.