1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. BAŞBAKANIN VİLLASININ DEKORASYONU GÖRÜNTÜLENDİ
BAŞBAKANIN VİLLASININ DEKORASYONU GÖRÜNTÜLENDİ

BAŞBAKANIN VİLLASININ DEKORASYONU GÖRÜNTÜLENDİ

Başbakan ve ailesi için yaptırıldığı ileri sürülen villalar bitti. Sümeyye Erdoğan’ın istediği tesettür plaj yapıldı. Evin her yeri paravanla kapatıldı...

A+A-

17 Aralık tapelerinde; Başbakan ve ailesi için yaptırıldığı ileri sürülen villalar bitti. Sümeyye Erdoğan’ın istediği tesettür plaj yapıldı. Evin her yeri paravanla kapatıldı. Tayyipgilleri bekliyor.

İz­mir Ur­la­ Ha­cı­lar Ko­yu­’n­daki 2 vil­la­nın, Başbakan Er­do­ğa­n’­a ait ol­du­ğu, an­cak, ya­kın dos­tu La­tif Top­ba­ş’­ın üs­tü­ne yapıldığı id­di­a edi­li­yor. Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Sü­mey­ye, in­şa­at­la biz­zat il­gi­len­di. Ka­çak ol­du­ğu id­di­a edi­len ve bir tür­lü yı­kıl­ma­yan ul­tra lüks vil­la­lar­da, yok yok… Sü­mey­ye Er­do­ğan is­te­di­ği her şe­yi yap­tır­dı…

Sü­mey­ye, ta­pe­ler­de La­tif Top­ba­ş’­tan ha­vu­za per­de, pla­ja bran­da, evin ba­zı bö­lüm­le­ri­ne de pan­jur is­te­miş­ti… Hepsi tamamlandı…

Burası erkekler havuzu!

Villanın önünde yer alan havuzun dört bir tarafı, tahta perdeyle kapatıldı. Erdoğan ve oğlu Bilal ile erkek misafirler burada birlikte yüzüp eğlenecek… Kadınlar içeridekileri göremeyecek…

Emi­ne Ha­nım, kı­zı Sü­mey­ye ve ka­dın mi­sa­fir­ler için göz­ler­den uzak özel plaj ya­pıl­dı. Pla­j, bran­day­la ka­pa­tı­lıp izo­le edil­di…
Yü­zen­le­rin ha­va­dan gö­rül­me­me­si için pla­jın üs­tü de ka­pa­tı­la­bi­lir. Ay­rı­ca tek­ne­ler için is­ke­le ya­pıl­dı. Bu­ra­dan ge­zi­ye çı­kı­la­cak.

Özel ağaç  getirttiler!

Ağaç kat­li­amı ko­nu­sun­da sa­bı­ka­sı ka­ba­rık olan Er­do­ğan, vil­la­nın önü­ne özel ağaç­lar dik­tir­di… Bah­çe­de pey­zaj ve ışık­lan­dır­ma dü­zen­le­me­si ya­pıl­dı… Ve­ran­da­da otu­rup ke­yif ça­tı­la­cak.

Ve­ran­da­ya özel stor per­de çe­kil­di

Vil­la­nın dış cep­he­si özel taş­la kap­lan­dı. Işık­lan­dır­ma­sı ya­pıl­dı. Ve­ran­da­da otu­ran­la­rın gö­rünmeme­si için boy­dan bo­ya özel stor per­de çe­kil­di. Ge­rek­ti­ğin­de per­de ine­cek. Sa­bah açı­la­cak.

He­li­kop­ter pis­ti ya­pıl­dı

20 hek­tar­lık SİT ala­nı­na kon­du­ru­lan ve yar­gı ka­ra­rı­na rağ­men yı­kıl­ma­yan siteye he­li­kop­ter pis­ti ya­pıl­dı. Baş­ba­kan fır­sat bul­duk­ça, dev­le­tin he­li­kop­te­ri OBA­’y­la ge­lip ka­fa­sı­nı din­le­ye­cek.

Urla’daki lüks villalar istedikleri gibi oldu!

Tür­ki­ye­’yi sar­san 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan ve Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a ait ol­du­ğu öne sü­rü­len İz­mir Ur­la­’da­ki lüks vil­la­lar ta­mam­lan­dı. Er­do­ğa­n’­ın ya­kın ar­ka­da­şı iş ada­mı Mus­ta­fa La­tip Top­ba­ş’­ın üze­ri­ne ta­pu­lu olan Zey­ti­ne­li Kö­yü Ha­cı­lar Ko­yu­’n­da­ki vil­la­lar, Er­do­ğan Ai­le­si’­ni bek­li­yor. 2’si vil­la ni­te­li­ğin­de­ki 4 bi­na­da in­ce iş­ler de bit­ti.

Kadınlar için plaj…

17 Ara­lı­k’­tan son­ra in­ter­ne­te dü­şen ses ka­yıt­la­rın­da Er­do­ğan ile Top­ba­ş’­ın Ur­la vil­la­la­rı için yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar bü­yük yan­kı uyan­dır­mış­tı. Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğa­n’­ın vil­la­la­rın en kü­çük ay­rın­tı­sı­na ka­dar il­gi­len­di­ği­ni or­ta­ya ko­yan ses ka­yıt­la­rı da in­ter­ne­te düş­müş­tü. Yüz­me ha­vu­zu Sü­mey­ye Er­do­ğa­n’­ın di­le ge­tir­di­ği bi­çim­de ha­zır­lan­dı. Vil­la­la­rın ol­du­ğu böl­ge­ye bir he­li­kop­ter pis­ti ve kü­çük bir is­ke­le de ya­pıl­dı. İs­ke­le­nin ar­ka ta­ra­fın­da gö­rü­nen ve pa­ra­van­la ka­pa­tı­lan yer ise yal­nız­ca ka­dın­la­rın de­ni­ze gi­re­ce­ği yer ola­rak ha­zır­lan­dı.

“35 yıldır orada” demişti

Başbakan Erdoğan vil­la­lar için “O vil­la­lar 35 yıl­dır ora­da­” de­miş­ti. An­cak Baş­ba­ka­n’­ı Go­og­le Earth gö­rün­tü­le­ri ya­lan­la­mış­tı. Lüks vil­la­la­rın ol­du­ğu Ha­cı­lar Ko­yu’­na şu an­da ka­ra­dan ve de­niz­den kim­se so­kul­mu­yor. Ko­ya gi­riş­ler, de­mir ka­pı ve çit­le­rin ya­nı sı­ra ka­me­ra sis­te­miy­le en­gel­le­ni­yor. Jan­dar­ma ekip­le­ri­nin “ö­zel il­gi­” gös­ter­di­ği vil­la­la­rın çev­re­sin­de be­lir­li dö­nem­ler­de de he­li­kop­ter uçu­yor.

1. de­re­ce SİT ala­nın­dan çı­ka­rıl­dı
Ur­la­’da­ki lüks vil­la­lar, 20 hek­tar­lık alan üze­ri­ne ku­ru­lu… Bu çok de­ğer­li alan, 1. de­re­ce doğal SİT kap­sa­mın­dan çı­ka­rıl­dı.

‘Annemle baktık beğendik ama’

ER­DO­ĞA­N’­ın ya­kın ar­ka­da­şı iş ada­mı Mus­ta­fa La­tif Top­baş ile Sü­mey­ye Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği öne sü­rü­len te­le­fon gö­rüş­me­si, in­ter­ne­te düş­müş­tü. Ur­la­’da­ki vil­la­lar için Top­ba­ş’­la ko­nu­şan ve Sü­mey­ye Er­do­ğan ol­du­ğu id­di­a edi­len ki­şi, an­ne­siy­le vil­la­la­rı be­ğen­dik­le­ri­ni an­cak plan­lar­da ba­zı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­miş­ti. Te­le­fon­da­ki ses, yüz­me ha­vu­zu­nu per­de­le­mek için et­ra­fı­na set çe­kil­me­si­ni is­te­miş­ti.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.