• BIST 78.844
 • Altın 125,412
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 0 °C
 • İzmir 10 °C
 • Antalya 15 °C
 • Tekirdağ 13 °C
 • Sakarya 5 °C
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU
 • DIŞ BASINDA ERDOĞAN'IN 1923 AÇIKLAMASININ ŞİFRELERİ
 • KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK 4 KRİTİK OLAY VE 4 SORU
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU
 • DIŞ BASINDA ERDOĞAN'IN 1923 AÇIKLAMASININ ŞİFRELERİ
 • KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK 4 KRİTİK OLAY VE 4 SORU

VE UĞUR DÜNDAR KARARINI VERDİ

VE UĞUR DÜNDAR KARARINI VERDİ
Oyunu kime verecek...

İşte Uğur Dündar'ın, Sözcü Gazetesi'ndeki 'Son Kararım' başlıklı yazısı:

Be­ye­fen­di.
Bi­lim ada­mı…
Dost­la­rı onu “bil­ge in­san, te­va­zu do­lu bir ki­şi­li­k” ola­rak ta­nım­lı­yor.
Çev­re­si­ne gö­re ko­lay ko­lay kız­mı­yor, öf­ke­len­mi­yor, hiç kü­für et­mi­yor.
Hat­ta en zor an­lar­da ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­na mo­ral ve­re­bil­mek ama­cıy­la in­ce es­pri­ler bi­le ya­pı­yor.
Ta­nı­yan­lar onun “i­yi eş, ör­nek ba­ba­” ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor.
Halk Are­na­sı­’n­da dik­ka­ti­ni­zi çek­miş­tir. Eşin­den bü­yük sev­gi ve say­gıy­la söz edi­yor, onu an­la­tır­ken par­ma­ğın­da­ki yü­zü­ğü­nü ok­şu­yor.
Arap­ça ve İn­gi­liz­ce’yi ana di­li gi­bi ko­nu­şu­yor, ay­rı­ca ile­ri dü­zey­de
Fran­sız­ca ve Fars­ça bi­li­yor.
Bu dil­ler­de eser­le­ri, çe­vi­ri­le­ri
bu­lu­nu­yor.
Bu­na kar­şın Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ya­ban­cı dil bil­me zo­run­lu­lu­ğu ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, al­çak­gö­nül­lü dav­ra­nı­yor.
Adı Do­ğu­’da ve Ba­tı­’da
say­gıy­la anı­lı­yor.
Ulus­lar ara­sı et­kin­lik­ler­de baş­kö­şe­ye otur­tul­du­ğu gi­bi, sö­zü din­le­ni­yor,
öne­ri­le­ri ka­bul gö­rü­yor.

* * * * * *

Ba­zı­la­rı­nın ön­yar­gı­lı yak­la­şım­la­rı­nın ak­si­ne, Bü­yük Ön­der
Ata­tür­k’­e, onun ema­ne­ti olan
la­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­t’­e, Cum­hu­ri­yet dev­rim­le­ri­ne, Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin sim­ge­si olan “Türk Mil­le­ti­” ta­nı­mı­na, üni­ter ya­pı­ya, tek dil ve tek bay­rak esa­sı­na, so­nu­na ka­dar sa­hip çık­ma ka­rar­lı­lı­ğı ser­gi­li­yor.
Hi­la­fet­ten ya­na ol­du­ğu, ta­kiy­ye yap­tı­ğı ve adı­nın ce­ma­at ta­ra­fın­dan si­ya­si par­ti li­der­le­ri­ne em­po­ze edil­di­ği id­di­ala­rı­nı ise ke­sin bir dil­le red­de­di­yor.
Kürt so­ru­nu mut­la­ka çö­zül­me­si ge­re­ken bir ül­ke ger­çe­ği­di­r”
di­yor ama bu­nun ye­ri ve yön­te­mi­nin ulu­sal uz­la­şı yo­luy­la Mec­lis ça­tı­sı
ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
Ona gö­re dev­le­tin din ko­nu­la­rı­na
as­la mü­da­ha­le et­me­me­si ge­re­ki­yor.
Her­ke­sin inanç ve iba­det öz­gür­lü­ğü­ne sa­hip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor ve böy­le­ce Ale­vi yurt­taş­la­rı­mı­zın ce­mev­le­rinin iba­det­ha­ne sa­yıl­ma­sı ta­lep­le­ri­ne des­tek ve­ri­yor.

* * * * *

Ge­zi­’yi yurt­se­ver­lik, Ge­zi genç­li­ği­ne so­pay­la, bi­ber ga­zıy­la yö­ne­len dev­let şid­de­ti­ni ise vah­şet ola­rak yo­rum­lu­yor.
Kim­se­yi öte­ki­leş­tir­mi­yor, se­çil­me­si ha­lin­de her dü­şün­ce ve gö­rüş­ten
yurt­ta­şı­mı­zı ay­rım­sız ku­cak­la­ma­ya
ha­zır­la­nı­yor.
Mez­hep­çi po­li­ti­ka­la­rı kı­na­mak­la kal­mı­yor, ko­nu­mu ne olur­sa ol­sun hiç kim­se­nin mez­hep­çi­lik yap­ma­ya hak­kı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.
Mez­hep­çi kış­kırt­ma­la­rın ve
bu­na da­ya­lı po­li­ti­ka­la­rın Or­ta­do­ğu­’yu kan gö­lü­ne çe­vi­re­ce­ği­ni ve bu­na mut­la­ka dur de­mek ge­rek­ti­ği­ni hay­kı­rı­yor.
“Dev­let­te ce­ma­at ve ta­ri­kat
ya­pı­lan­ma­la­rı­na as­la yer yok­tu­r” di­yor.

* * * * * *

Mu­ha­fa­za­kar ve mü­te­dey­yin bir
çev­re­den ge­li­yor, di­ni ve­ci­be­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yor.
Ama bir Al­la­h’­ın ku­lu çı­kıp da, onun inan­cı­nı çı­kar­la­rı için
kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­ye­mi­yor.
Tam ter­si­ne…
Ya­la­na,
Ta­la­na,
Kul hak­kı, ye­tim hak­kı ye­me­ye,
Yol­suz­luk ve hır­sız­lık ya­pıl­ma­sı­na, ka­mu kay­nak­la­rı­nın hor­tum­lan­ma­sı­na şid­det­le kar­şı
çık­tı­ğı an­la­tı­lı­yor.
Yü­re­ği­nin in­san sev­gi­si ve ada­let duy­gu­suy­la dop­do­lu ol­du­ğu söy­le­ni­yor.

* * * * * *

Ba­sı­nın öz­gür ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve san­sü­rün as­la ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor.
Bu ko­nu­da çağ­daş ba­tı de­mok­ra­si­le­ri­ni ve ge­liş­miş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de­ki uy­gu­la­ma­la­rı ör­nek gös­te­ri­yor.
Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü ha­ya­ta ge­çir­mek ve yar­gı­ya gü­ven du­yul­ma­sı­nı sağ­la­mak için üze­ri­ne dü­şen tüm so­rum­lu­ğu ye­ri­ne ge­tir­me ta­ah­hü­dün­de bu­lu­nu­yor.
Ka­mu dü­ze­ni­nin an­cak hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ve yar­gı ka­rar­la­rı­na du­yu­la­cak gü­ven­le sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni ifa­de edi­yor.
Ka­mu gü­cü ve yet­ki­si­nin kin ve in­ti­kam duy­gu­la­rı­nın bir ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nın ya­ra­ta­ca­ğı bü­yük teh­li­ke­le­re dik­kat çe­ki­yor.

* * * * *
Ön­ce­ki ge­ce CHP ve MHP’­nin ya­nı sı­ra top­lam 5 si­ya­si par­ti­nin Cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğı­nı des­tek­le­dik­le­ri Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ile yap­tı­ğım rö­por­taj­dan ve onun­la il­gi­li araş­tır­ma­la­rım­dan ak­lım­da ka­lan­lar bun­lar…
Bü­yük il­giy­le iz­le­nen prog­ra­mı bi­ti­rip ote­li­me dön­dü­ğüm­de, uzun uzun dü­şün­düm.
Tay­yip Er­do­ğa­n’­da bu­lun­ma­yan tüm iyi özel­lik­le­rin Ek­mel Be­y’­de var ol­du­ğu­na ka­na­at
ge­tir­dim.
Ve yas­tı­ğa ba­şı­mı ko­yar­ken son ka­ra­rı­mı ver­dim.
“Be­nim oyum Ek­mel Be­y’­e”
de­dim.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Haber Artı Türk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0242 844 30 51 | Faks : 0242 844 30 51 | Haber Scripti: CM Bilişim