1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. UĞUR DÜNDAR'DAN BOMBA YAZI
UĞUR DÜNDAR'DAN BOMBA YAZI

UĞUR DÜNDAR'DAN BOMBA YAZI

Mehmet BARANSU nun AKP Üst yönetimine ilişkin İddiaları, Erdoğan'ın Danışmanı tarafından Kabul edildi

A+A-

UĞUR DÜNDAR'DAN BOMBA YAZI

TARAF Gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun ima ettiği iddiaları Sözcü yazarı Uğur Dündar köşesinde yazdı.


Bakan Suat Kılıç ve Başdanışman Yalçın Akdoğan'ın akrabalarıyla ilgili iddialar bugün Sözcüde dile getirildi 

BARANSU TWİTTER'DAN "HIRSIZLAR" DEMİŞTİ


Taraf gazetesinin "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetiyle dile getirdiği iddialar tartışılmaya devam edilirken, o manşette imzası olan gazeteci Mehmet Baransu, Perşembe günü Twitter'daki hesabından hem çarpıcı bir iddiayı daha dile getirmişti.
Baransu attığı o tweetlerde Bakan Suat Kılıç ve Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın yakında açıklama yapmak zorunda kalacağını ileri sürüyor ve şöyle diyordu:
"Yalçın Akdoğan da kamuoyuna yakında bazı şeyleri açıklamak zorunda kalacak. Suat Kılıçla birlikte. Bunu da not edin. Kayınpeder ve eniştenle devleti soy. Buradan ahlak dersi ver. Yok öyle! Vergilerimin hesabını vereceksiniz hırsızlar."


AKDOĞAN ENİŞTESİNDEN DAVACI OLDU


Baransu'nun Twitter'da dile getirdiği bu iddiaların ardından Yalçın Akdoğan, ablasının eşi hakkında ‘isim ve nüfuzunu kullandığı’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.


Akdoğan kendisine gelen bazı şikayetler üzerine ablasının 3 yıl önce evlendiği Oktay Ferşatoğlu’nun ticari girişimlerinde kendi adını kullanarak menfaat sağlamaya çalıştığını, bunun üzerine eniştesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açtığını yine Twitter'dan duyurdu.UĞUR DÜNDAR KÖŞESİNDE O İDDİALARI YAZDI


Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar ise bugün gazetesinin manşetinde yer alan haberde o iddiaların ayrıntılarını dile getirdi.
Kendisine gelen bir ihbar mailinden yola çıkarak  "İktidar gücünü arkalarına aldılar. ‘Bakanlık için iş yaptırma’ vaadiyle çok sayıda müteahhitten milyonlarca lira topladılar. Bu olay Aziz Nesin hikayelerinde bile yok." diyen Dündar, "Enişteli kayınpederli skandal belgeler ortaya çıktı" başlıklı haberde  Başbakan’ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi ile Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kayınpederinin, 150’yi aşkın müteahhidi dolandırdığı iddiasına yer verdi.
İşte Dündar'ın kaleminden o iddialar:


4 bin adet is­tas­yon
Do­lan­dı­rı­cı­lık id­di­ala­rı­nın baş­lan­gıç ta­ri­hi 2011… Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri ve bir dö­nem Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın da da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pan Ali Yük­sel ile ha­len Er­do­ğa­n’­ın si­ya­si baş­da­nış­ma­nı olan AKP Mil­let­ve­ki­li Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si (ab­la­sı­nın eşi) Ok­tay Fer­şat, Fer­şat Gro­up adı al­tın­da bir ya­pı­lan­ma ile ül­ke ça­pın­da 4 bin adet 112 Acil Ser­vis is­tas­yo­nu ku­ra­cak­la­rı­nı ilan edi­yor­lar. (Ok­tay Fer­şa­t’­ın asıl adı­nın Mu­ham­met Za­hid Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu ol­du­ğu, an­cak hak­kın­da açı­lan ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık da­va­la­rı ne­de­niy­le Ok­tay Fer­şat adı­nı kul­lan­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.)
200 bin liralık te­mi­nat
Gö­rüş­tük­le­ri mü­te­ah­hit­le­re, -son­ra­dan sah­te ol­du­ğu iddia edilen- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’y­la yap­tık­la­rı pro­to­ko­lü gös­te­ri­yor­lar. Ül­ke ça­pın­da gö­rev­len­dir­dik­le­ri ara­cı­lar­la her il­de kaç adet acil ser­vis in­şa ede­cek­le­ri­ni, ör­ne­ğin Ha­ta­y’­a 100 adet ya­pa­cak­la­rı­nı söy­lü­yor­lar. Böy­le­ce mü­te­ah­hit­ler­le söz­leş­me­ler im­za­lan­ma­ya baş­la­nı­yor. Ta­bi­i, ara­cı­la­ra ko­mis­yon­la­rı öden­mek ko­şu­luy­la. Di­ye­lim ki bir ta­şe­ron, 10 bi­na­nın ya­pı­mı­nı üst­len­di. Ara­cı­la­ra en az 200 bin TL öde­me­si ge­re­ki­yor. Söz­leş­me im­za­la­nır­ken (bina başına 20 bin lira olarak) 200’er bin li­ra te­mi­nat alı­nı­yor.

Ak­do­ğan ve Kı­lıç adı…
İm­za­la­nan söz­leş­me­le­re gö­re 160 met­re­ka­re­lik acil ser­vis bi­na­la­rı­nın ma­li­yet­le­ri­nin 120 bin li­ra ar­tı KDV ol­ma­sı ge­re­ki­yor. İn­şa­at baş­la­dık­tan son­ra, iler­le­me­ye gö­re 200 bin li­ra­lık te­mi­na­tın 2 bin li­ra­lık tak­sit­ler ha­lin­de ge­ri öde­ne­ce­ği ta­ah­hüt edi­li­yor. Mü­te­ah­hit­le­re de öde­me­yi işin spon­sor­lu­ğu­nu üst­le­nen ha­yır­se­ver­le­rin ya­pa­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. An­cak ve­ri­len söz­ler tu­tul­mu­yor. To­pu to­pu 2 bin li­ra­lık bir öde­me­de ka­lı­nı­yor. İşin her aşa­ma­sın­da Yal­çın Ak­do­ğan ve Su­at Kı­lı­ç’­ın ad­la­rı kul­la­nı­lı­yor.


Be­da­va ara­zi tah­si­si
Bi­na­la­ra, ar­sa­la­rı AK­P’­li be­le­di­ye­ler be­da­va tah­sis edi­yor. Bu ara­da baş­lan­gıç­ta (2012 yılı) bir iki gös­ter­me­lik açı­lış ya­pı­lı­yor. Ör­ne­ğin An­tal­ya­’da­ki açı­lı­şa Va­li ge­li­yor. İs­tas­yo­nu Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı per­so­ne­li dev­ra­lı­yor. Mü­te­ah­hit­ler işi bi­tir­dik­le­rin­de Fer­şat Gro­up öde­me yap­ma­mak ama­cıy­la su­dan ba­ha­ne­ler­le tes­lim al­ma­yı ve öde­me­le­ri ge­cik­ti­ri­yor. Mü­te­ah­hit­ler de sı­kış­tık­ça sı­kı­şı­yor. Hat­ta ara­la­rın­da if­las eden­ler, yol pa­ra­sı­na bi­le muh­taç du­ru­ma dü­şen­ler olu­yor.


Ba­kan­lık: Pro­to­kol sah­te
Ko­nu med­ya­ya yan­sı­mı­yor, çün­kü mü­te­ah­hit­ler bel­ki pa­ra­la­rı­mı­zı kur­ta­rı­rız ümi­diy­le ken­di ara­la­rın­da ör­güt­le­ne­rek Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na gi­di­yor­lar. Ye­ni Ba­kan Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu bu ku­ru­luş­la pro­to­kol­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı ve 81 ilin va­li­si­ne gön­der­dik­le­ri ya­zıy­la bi­na­la­rın tes­lim alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­dik­le­ri­ni söy­lü­yor. Şi­ka­yet­çi­le­re de ken­di­le­ri­ni do­lan­dı­ran­lar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­la­rı­nı öne­ri­yor. Ken­di­le­ri­ne gös­te­ri­len ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Ni­hat To­sun ile Ali Coş­ku­n’­un im­za­la­rı­nın, pro­to­ko­lün sah­te ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.


Mü­te­ah­hit­ler­den suç du­yu­ru­su
Müş­te­ki­ler Yal­çın Ak­do­ğa­n’­a ula­şa­mı­yor, ama ha­ber gön­de­ri­yor­lar. De­di­ko­du­lar ay­yu­ka çı­kın­ca da Ak­do­ğan, eniş­te­si hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­yor. Son ana ka­dar pa­ra­la­rı­nı ala­bil­mek için çal­ma­dık ka­pı bı­rak­ma­yan 150 ci­va­rın­da mü­te­ah­hit de suç du­yu­ru­su­na ha­zır­la­nı­yor.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.