1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. TÜRGEV İÇİN HER YOL MUBAH
TÜRGEV İÇİN HER YOL MUBAH

TÜRGEV İÇİN HER YOL MUBAH

Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ver­gi mu­afi­ye­ti alan TÜRGEV için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­ se­fer­ber olmuş..

A+A-

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğan ve kı­zı Es­ra Al­bay­ra­k’­ın yö­ne­ti­min­de yer al­dı­ğı Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­tim Hiz­met Vak­fı­’nın (TÜR­GEV), yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ya­pıl­dı­ğı 17 Ara­lık gü­nü bi­le Ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin vak­fa dev­re­dil­me­si için ça­lış­ma yü­rüt­tü­ğü or­ta­ya çık­tı.

17 aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ba­kan ço­cuk­la­rı­na ya­pı­lan ope­ras­yon­dan son­ra gün­de­me ge­len TÜR­GEV, Tür­ki­ye­’nin birçok ye­rin­de yurt, eği­tim ku­rum­la­rı açı­yor, ba­ğış top­lu­yor. Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ver­gi mu­afi­ye­ti alan va­kıf için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın da se­fer­ber ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

21 bin metrekarelik arazi

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mil­li Em­lak Ge­nel Mü­dü­rü Ab­dul­lah Ka­ya­’ nın, 13 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na (MEB) gön­der­di­ği ya­zı­da, Bur­sa/Ni­lü­fe­r’­de Ha­zi­ne­’den TÜR­GE­V’­e tah­sis edil­me­si is­te­nen yer an­la­tıl­dı. ME­B’­den ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş is­te­yen Ge­nel Mü­dür Ka­ya, top­lam­da 21 bin 577 met­re ka­re­lik ala­nın TÜR­GEV le­hi­ne ir­ti­fak hak­kı ve­ri­le­ce­ği­ni bil­di­ri­yor.
TÜR­GE­V’­in ta­lep et­ti­ği alan­da, Ni­lü­fer Be­le­di­ye­si, Ha­zi­ne­’yi za­ra­ra uğ­ra­ta­cak bir imar uy­gu­la­ma­sı yap­mış­tı. Da­ha son­ra ya­pı­lan in­ce­le­me­de, imar ha­ta­sı ne­de­niy­le dev­le­tin 42 mil­yon TL za­ra­rı tes­pit edil­di. Bu za­ra­rın gi­de­ril­me­si için ti­ca­ret/ko­nut ala­nı öne­ri­si ya­pıl­dı. An­cak ara­zi­yi TÜR­GEV is­te­di­ği için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, bu öne­ri­yi dik­ka­te al­ma­dı.
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Bur­sa Va­li­li­ği ve Ni­lü­fer Be­le­di­ye­si ara­sın­da ya­pı­lan ‘se­ri­’ ya­zış­ma­lar, ko­nu­nun ‘a­ci­li­ye­ti­ni­’ gös­te­ri­yor. 10 Ara­lı­k’­ta Ni­lü­fer Be­le­di­ye­si­’nin ya­zı­sın­dan son­ra 12 Ara­lı­k’­ta Bur­sa Va­li Yar­dım­cı­sı Meh­met Öz­can, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na, ba­kan­lı­ğın öne­ri­si doğ­rul­tu­sun­da imar pla­nı ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.

17 Aralık’ta işleme kondu

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ise Bur­sa­’dan al­dı­ğı ce­vap üze­ri­ne 13 Ara­lı­k’­ta ME­B’­e ya­zı gön­der­di. 16 Ara­lı­k’­ta MEB Te­mel Eği­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Bur­sa Va­li­li­ği­’n­den TÜR­GE­V’­e gö­re iş­le­mi yü­rü­te­bil­mek için ek bil­gi­ler ta­lep et­ti. Bu ya­zı, 17 Ara­lı­k’­ta Tür­ki­ye­’yi sar­san yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nun pat­la­dı­ğı gün iş­le­me kon­du.

Müsteşar Bey iş başında

Sa­de­ce Bur­sa­’da de­ğil, Tür­ki­ye­’ nin di­ğer il­le­rin­de de Ha­zi­ne­’ye ait ara­zi­ler TÜR­GE­V’­e ön­ce ki­ra­la­nı­yor, ar­dın­dan dü­şük be­del­le sa­tı­şı ya­pı­lı­yor. Bü­tün bu iş­lem­le­ri Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Na­ci Ağ­ba­l’­ın ta­kip et­ti­ği ile­ri sü­rü­lü­yor.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.