1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. SORUYORLAR: ERMENİLER'DE TAZİYE SUNACAK MI?
SORUYORLAR: ERMENİLER'DE TAZİYE SUNACAK MI?

SORUYORLAR: ERMENİLER'DE TAZİYE SUNACAK MI?

Başbakan’ın ‘taziye açılımı’ ASALA’nın kurşun ve bombalarıyla 16 ülkede şehit düşen diplomatlarımızın kemiklerini sızlattı. İşte özür bekleyen vatan evlatları:

A+A-

Türkiye soruyor: Ermeniler de taziye sunacak mı?

Baş­ba­ka­n’­ın Er­do­ğa­n’­ın “20. yüz­yı­lın ba­şın­da­ki ko­şul­lar­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­den Er­me­ni­le­rin hu­zur için­de yat­ma­la­rı­nı di­li­yor, to­run­la­rı­na ta­zi­ye­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ru­z” de­me­si, “Er­me­nis­tan da ASA­LA te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan şe­hit edi­len 42 dip­lo­ma­tı­mı­zın ai­le­sin­den özür di­le­ye­cek mi?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­tir­di.

12 yıl kin kus­tu

ASA­LA (Er­me­nis­ta­n’­ın Kur­tu­lu­şu için Er­me­ni Giz­li Or­du­su) 1973 ve 1985 yıl­la­rı ara­sın­da Tür­ki­ye da­hil 16 ül­ke­de Türk dip­lo­mat­la­ra kar­şı te­rör ey­lem­le­rin­de bu­lun­du. Aşı­rı mil­li­yet­çi ASA­LA, 28 te­rör sal­dı­rı­sın­da, 42 dip­lo­ma­tı­mı­zı kat­let­ti. Si­lah­lı ve bom­ba­lı ey­lem­ler­de 4 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 15 Türk ve 66 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi de ya­ra­lan­dı.

‘Baş­ba­kan üz­dü­’

Er­do­ğa­n’­ın 24 Ni­san do­la­yı­sıy­la ta­zi­ye­le­ri­ni ilet­ti­ği me­saj Tür­ki­ye ve dün­ya­da bü­yük yan­kı uyan­dır­dı.
Ya­kın­la­rı­nı ASA­LA sal­dı­rı­la­rın­da yi­ti­ren­ler Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın 1915 olay­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Er­me­ni va­tan­daş­la­rın to­run­la­rı­na ta­zi­ye ilet­me­si­nin ken­di­le­ri­ni üz­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Bel­grad Bü­yü­kel­çi­si Ga­lip Bal­ka­r’­ın Sam­su­n’­da ya­şa­yan ye­ğe­ni Ce­lal Bal­kar, “Be­nim am­cam ASA­LA ta­ra­fın­dan 1983’te şe­hit edi­len 8 bü­yü­kel­çi­den bi­ri. Şe­hit ol­ma­sı­nın üze­rin­den 31 yıl geç­me­si­ne rağ­men şu ana ka­dar hiç­bir Er­me­ni cum­hur­baş­ka­nı ve­ya baş­ba­ka­nı biz­den özür di­le­me­di­” di­ye­rek Baş­ba­ka­n’­a tep­ki gös­ter­di.

‘Ö­zür bek­li­yo­ru­z’

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ta­zi­ye­sin­den son­ra aca­ba Er­me­ni­ler de biz­le­re ta­zi­ye­le­ri­ni su­na­rak acı­la­rı­mı­zı pay­la­şır mı?” di­ye so­ran Bal­kar, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:
“Baş­ba­ka­nı­mız bu ko­nu­da Er­me­ni­ler­den özür di­le­ye­rek bu söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı ka­bul edi­yor. Şim­di ASA­LA ta­ra­fın­dan şe­hit edi­len 8 bü­yü­kel­çi ile bir­lik­te on­lar­ca Dı­şiş­le­ri men­su­bu­nun ya­şa­ya­ca­ğı trav­ma­yı na­sıl izah ede­ce­ğiz. Biz de ASA­LA­’nın ar­ka­sın­da­ki mih­rak­lar­dan özür bek­li­yo­ruz.”

İşte özür bekleyen vatan evlatları

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.