• BIST 79.433
 • Altın 125,714
 • Dolar 3,0724
 • Euro 3,3451
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 11 °C
 • İzmir 20 °C
 • Antalya 26 °C
 • Tekirdağ 15 °C
 • Sakarya 13 °C
 • REZA SARRAF DAVASINDA GELİŞME; ÖZEL DURUŞMAYA ÇIKACAK
 • İŞTE BELGESİ; PKK KERKÜK'TE CİRİT ATIYOR
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU
 • REZA SARRAF DAVASINDA GELİŞME; ÖZEL DURUŞMAYA ÇIKACAK
 • İŞTE BELGESİ; PKK KERKÜK'TE CİRİT ATIYOR
 • ABD SAVUNMA BAKANI TÜRKİYE'DE "KUZU" OLDU

FERRARİ'Sİ OLAN TEK GAZETECİ

FERRARİ'Sİ OLAN TEK GAZETECİ
.

Türkiye’de Ferrari sahibi tek gazeteci

Fa­tih Al­tay­lı, çok iyi bir kö­şe ya­za­rı. Ba­na ka­lır­sa dü­rüst bir in­san da. Me­se­la pa­ra­sı­na da­ir ve­ril­me­ye­cek hiç­bir he­sa­bı yok.

Adı iş ta­ki­bi­ne, iha­le­le­re ka­rış­ma­dı. Ama ay­nı Al­tay­lı bü­yük bir ya­nıl­sa­ma için­de. Sa­nı­yor ki ban­ka he­sa­bın­da­ki bu pü­rüz­süz si­cil baş­ka za­af­la­rı­nı da ör­te­bi­lir.
Fatih Altaylı’yı bir de benden dinleyin
Bun­dan epey bir za­man ön­ce Ah­met Al­ta­n’­ın bir ro­ma­nı hak­kın­da “Ya bu ki­tap bir baş­ka ro­ma­na çok ben­zi­yor, ga­li­ba ça­lın­tı­” mea­lin­de bir ya­zı ka­le­me al­mış­tı. Ne Al­ta­n’­ın ro­ma­nı­nı, ne de bah­set­ti­ği ki­ta­bı oku­muş, eşin­den duy­muş­tu sa­de­ce. Bu ba­sit ör­nek Fa­tih Al­tay­lı­’yı açık­lı­yor: Kö­tü ni­yet de­ğil, ace­le­ci­lik, ço­cuk­su bir he­ye­can, “Ben yap­tıy­sam doğ­ru­du­r” inan­cı.
Ay­nı ya­nıl­sa­ma bu­gün de de­vam edi­yor. Zan­ne­di­yor ki o gi­der­se Ha­ber­türk di­ye bir ga­ze­te kal­ma­ya­cak, 400 ki­şi iş­ten atı­la­cak. Hat­ta Ha­ber­türk ga­ze­te­si­nin ba­ğım­sız, ta­raf­sız ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor. Da­ha da acık­lı­sı, ken­di­si­ni Ha­ber­türk ga­ze­te­si­nin ge­nel ya­yın yö­net­me­ni zan­ne­di­yor. Oy­sa Fa­tih Al­tay­lı çok­tan Ha­ber­tür­k’­ün ba­şın­dan alın­dı, far­kın­da de­ğil. Hem de ga­ze­te çık­ma­dan ön­ce.


Al­tay­lı, çok id­di­alı bir çı­kış yap­mak için Emin Çö­la­şa­n’­ı trans­fer et­miş­ti Ha­ber­tür­k’­e. An­cak ga­ze­te da­ha çık­ma­dan Emin Çö­la­şan ayrılmak zorunda kaldı. Al­tay­lı­’nın kız­dı­ğı­nı, üzül­dü­ğü­nü bi­li­yo­rum ama ye­ter miy­di?
Da­ha son­ra Ha­ber­tür­k’­e biz­zat ge­tir­di­ği pek çok ya­zar (Be­kir Coş­kun, Am­be­rin Za­man, Ece Te­mel­ku­ran) ken­di kon­tro­lü dı­şın­da iş­ten atıl­dı. An­ka­ra Tem­sil­ci­si Çiğ­dem To­ker, bir mu­ha­bi­ri iş­ten atı­lın­ca is­ti­fa et­mek zo­run­da kal­dı. Ye­ri­ne ata­nan Mu­har­rem Sa­rı­ka­ya gö­rev­den alın­dı.
Her şe­yi bı­ra­kın, ai­le­ce gö­rüş­tük­le­ri, çok ya­kın ar­ka­da­şı Rah­şan Gül­şan bi­le çı­kar­tıl­dı. Sağ­lık ha­be­ri yü­zün­den atı­lan üç ki­şi­yi say­mı­yo­rum bi­le.  Fa­tih Al­tay­lı “Ben at­ma­dım, da­ha yu­ka­rı­da­ki­ler ta­ra­fın­dan atıl­dı­” de­di te­le­viz­yon­da. Bir ge­nel ya­yın yö­net­me­ni böy­le bir cüm­le ku­ru­yor­sa de fac­to gö­rev­den alın­mış de­mek­tir.

Ama hak­lı, baş­ka ga­ze­te­ci­le­rin ka­yıt­la­rı çık­sa fark­lı ol­ma­ya­cak. Hür­ri­yet “Biz­de Alo Fa­tih hat­tı yo­k” di­yor me­se­la. Ama hâ­lâ 2007’de -yi­ne- Çö­la­şa­n’­la baş­la­yan ya­zar­lar kı­yı­mı­nın, ge­nel ya­yın yö­net­me­ni­nin ne­den gö­rev­den alın­dı­ğı­nın ya­nı­tı­nı ve­re­mi­yor­lar.
De­mi­rö­ren Ai­le­si Baş­ba­ka­n’­a “Ga­ze­te­nin ba­şı­na ki­mi ge­ti­re­li­m” di­ye sor­ma­dı mı?
Bu­gün dev­let­le iş ya­pan med­ya­da yö­ne­ti­ci ol­mak, sı­zan ka­yıt­lar­da­ki­ne ben­zer pek çok ko­nuş­ma­yı yap­mak an­la­mı­na ge­li­yor. Ama bu bir ter­cih me­se­le­si iş­te.
Al­tay­lı, bu­gün is­te­di­ği ka­dar “A­lo Fa­tih ben de­ği­li­m” de­sin. So­nuç­ta Alo Fa­ti­h’­le bir­lik­te ça­lış­ma­ya ma­ruz kal­dı, ter­ci­hi­ni iti­raz et­me­me yö­nün­de kur­tar­dı. Ken­di­si­ni sev­me­me rağ­men üzü­le­rek söy­le­me­li­yim ki, Tür­ki­ye­’nin şu ola­ğa­nüs­tü ara re­jim dö­ne­min­de, hiç ama hiç iyi sı­nav ver­me­di. Üs­te­lik 2007’de, yö­net­ti­ği Sa­ba­h’­a hak­sız ye­re el ko­nul­du­ğun­da bu fır­sat eli­ne geç­miş­ti. Bu ko­nu­da bir pa­ran­tez aç­mak is­ti­yo­rum: O za­man kim
se­nin ken­di­si­ne des­tek ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. “İm­ha Pla­nı­” ki­ta­bım­da bu sü­re­ci ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de an­la­tı­yo­rum. Ha­fı­za­sı­nı ta­ze­le­ye­yim, 2007’de ça­lış­tı­ğım Ak­şam Ga­ze­te­si­’n­de, pat­ro­nun ken­din­ce hak­lı biz bu kav­ga­ya ka­rış­ma­yız tav­rı­na rağ­men, Ser­dar Aki­na­n’­la bir­lik­te bu du­ru­ma is­yan ede­ce­ği­mi­zi be­lir­tip de­fa­lar­ca kö­şe­miz­de yaz­dık. Hiç kim­se­nin ek­ra­na çı­kart­ma­dı­ğı Al­tay­lı­’yı, Aki­nan her haf­ta ko­nuk et­ti. Tek­rar edi­yo­rum: Pat­ro­na ve An­ka­ra­’ya rağ­men.
Ne ge­rek­siz şö­val­ye­lik­miş, so­nun­da Ser­da­r’­la ben iş­siz kal­dık, he­def gös­te­ril­dik, hak­kı­mız­da kam­pan­ya­lar açıl­dı. Es­ki­den sık sık ko­nuş­tu­ğu­muz Fa­tih Al­tay­lı ise bir geç­miş ol­sun te­le­fo­nu bi­le aç­ma­dı.

Bu med­ya­da Meh­met Bar­las bi­le tu­tuk­lu Mus­ta­fa Bal­bay için im­za gü­nü­ne git­ti ama…
Fa­tih Al­tay­lı ise Le­vent Kır­ca tu­tuk­lu ga­ze­te­ci­le­ri ne­den zi­ya­ret et­me­di­ği­ni so­run­ca da “Sa­na ne kar­de­şim, bel­ki sev­mi­yo­rum içe­ri­de­ki­le­ri git­me­di­m” de­yi­ver­di. (OdaTV da­va­sın­da ‘On­lar mis­yon ga­ze­te­ci­le­ri­’ di­ye bir şey uy­dur­muş­tu.)
Bu yüz­den de bu­gün söz­le­ri­nin sa­mi­mi­ye­ti­ne inan­sam da, hat­ta ken­di­si­ni sa­vu­nuş bi­çi­min­de­ki us­ta­lı­ğa hay­ran kal­sam da ona mağ­du­ri­yet pa­ye­si ve­re­mi­yo­rum.
Not: Fa­tih Al­tay­lı ve Meh­met Fa­tih
Sa­ra­ç’­la gö­rüş al­mak için ile­ti­şi­me geç­tim, ama ya­nıt ver­me­di­ler.

Kaynak: Haber Kaynağı
Etiketler: ,
1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Haber Artı Türk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0242 844 30 51 | Faks : 0242 844 30 51 | Haber Scripti: CM Bilişim