• BIST 78.333
 • Altın 127,600
 • Dolar 3,1054
 • Euro 3,3990
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 11 °C
 • İzmir 17 °C
 • Antalya 19 °C
 • Tekirdağ 10 °C
 • Sakarya 10 °C
 • PUTİN'DEN ABD'YE "FETHULLAH GÜLEN" GÖNDERMESİ
 • CLINTON MAİLİNDEN ORTADOĞU'NUN BÖLÜNMESİ ÇIKTI
 • BBC; TÜRKİYE'NİN SKANDAL ÇOCUK TACİZİ YASASINI YAZDI
 • PUTİN'DEN ABD'YE "FETHULLAH GÜLEN" GÖNDERMESİ
 • CLINTON MAİLİNDEN ORTADOĞU'NUN BÖLÜNMESİ ÇIKTI
 • BBC; TÜRKİYE'NİN SKANDAL ÇOCUK TACİZİ YASASINI YAZDI

AKP'Lİ BAŞKAN 64 BİN KİŞİYE YEMEK ISMARLAMIŞ

AKP'Lİ BAŞKAN 64 BİN KİŞİYE YEMEK ISMARLAMIŞ
AKP'li başkanın bıraktığı yemek faturası CHP'li başkanı şok etti. "AKP'nin bıraktığı faturada İki firma var, sahipleri aynı. Parayı ödemem…"

Yalova’da AKP’li belediye, seçim öncesi 65 bin kişiye yemek verdi. 3 ay için 964 bin liralık fatura kesildi. CHP’li yeni başkan isyan etti: İki firma var, sahipleri aynı. Parayı ödemem…

Ye­rel se­çi­min en çok tar­tı­şı­lan il­le­rin­den Ya­lo­va­’da il­ginç ye­mek fa­tu­ra­la­rı or­ta­ya çık­tı. Başkanlık kol­tu­ğunu kay­be­den AK­P’­li es­ki Baş­kan Ya­kup Ko­ça­l’­ın, se­çi­mi ka­zan­mak için 65 bin 105 ki­şi­ye ye­mek ye­dir­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Ya­lo­va mer­kez­de 62 bin seç­men 15 ada­ya oy ver­di an­cak tam 65 bin 105 ki­şi­ye ye­di­ri­len ye­mek ka­fa­la­rı ka­rış­tır­dı. Ocak-Şu­bat-Mart ay­la­rın­da iki fir­ma­nın be­le­di­ye­ye kes­ti­ği fa­tu­ra­lar dik­kat çe­ki­yor. Ala­kart ve Kum­sal fir­ma­la­rı ta­ra­fın­dan ke­si­len ye­mek fa­tu­ra­la­rı­nın top­la­mı 964 bin TL…

Pİ­LAV ÜS­TÜ KA­VUR­MA: 3 Ocak’ta ke­si­len fa­tu­ra­ya gö­re 7 bin 920 ki­şi­ye ye­mek verildi. Fa­tu­ra­ tu­ta­rı 60 bin 730 TL. 13 Ocak ta­rih­li fa­tu­ra­ya gö­re ise 2 bin 340 ki­şi­ye kah­val­tı ve­ril­di. 4 bin 530 ki­şi pi­lav üs­tü ka­vur­ma ye­di. Kah­val­tı ve ye­me­ğin be­de­li 91 bin 724 TL tut­tu. 23 Ocak’ta ay­nı fir­ma­ yi­ne pi­lav üs­tü ka­vur­ma baş­ta ol­mak üze­re kah­val­tı, kok­teyl be­de­li ola­rak 99 bin 808 TL’­lik fa­tu­ra kesti. Fa­tu­ra­lar­da il­ginç de­tay­lar var. Kum­sal fir­ma­sı 1 Şu­ba­t’­ta 6 bin 944 ki­şi­ye ye­mek ver­miş. 2 ay son­ra tek­rar 6 bin 944 ki­şi­ye fa­tu­ra ke­sil­miş.

3 BİN ŞEM­Sİ­YE: 14 Mart ta­rih­li fa­tu­ra­ya gö­re be­le­di­ye 3 bin şem­si­ye, 30 bin çan­ta, 25 bin ka­lem, 20 bin not def­te­ri, bin tak­vim ol­mak üze­re 155 bin 170 TL’­lik har­ca­ma yap­tı.

“Bu kadarı anormal”

CHP’­li Ya­lo­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­fa Sal­man, SÖZ­CÜ­’ye şunları söyledi: “Maz­ba­ta­mı al­dık­tan son­ra fa­tu­ra­la­r gel­me­ye baş­la­dı. İki fir­ma var. Sa­hip­le­ri ay­nı. Fark­lı gö­rün­sün di­ye bi­ri Bur­sa mer­kez­li ku­rul­muş. Bu ka­dar ye­mek yen­me­si müm­kün de­ğil.
Se­çim­den ön­ce sav­cı­la­rı gö­re­ve da­vet et­tim ‘be­le­di­ye kay­nak­la­rıy­la se­çim ye­me­ği ve­ri­li­yo­r’
di­ye. Bun­dan son­ra fark­lı fa­tu­ra­lar ge­lir mi, bil­mi­yo­rum.”

Ya­lo­va­’da se­çi­mi AKP ada­yı Ya­kup Ko­ça­l’­ın 1 oy fark­la ka­zan­dı­ğı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan CHP, ilçe seçim kuruluna iti­raz­da bu­lun­muş­tu. Oy­lar ye­ni­den sa­yıl­mış ve 6 oy fark­la CHP’­li Ve­fa Sal­man baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­muş­tu. CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li ve Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce­’y­le bir­lik­te ad­li­ye­de gün­ler­ce nö­bet tu­tan Sal­man, so­nuç­la­rın ar­dın­dan göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­mış­tı.

 

CHP Lİ BAŞKAN'IN İSYANI

Yalova’da başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Vefa Salman, 3 Ocak-3 Nisan arasında belediyeye kesilen 972 bin TL’lik 74 bin 700 porsiyon pilav üstü kavurma, kahvaltı ve kokteyl faturasıyla şoke oldu. “Bunları ödemem” diyen Salman, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istedi.

 

YALOVA Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, Ak Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itirazı değerlendirerek, “Bu seçimi kazandığımı AK Partililer de biliyor. Seçim yenilense ne olur. Seçimi ben yeniden alacağım. Hayırlısı olsun. Ben bu işi Allah’ın adaletine bıraktım” dedi.
Yalova Belediyesi Encümen Salonu’nda beraberinde Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Vefa Salman, belediyede bir süredir uygulamaya konulan, kısa adı (ZAMBAK) olan, 'Zamandan ve Mekândan Bağımsız Kamu Yönetimi Sistemi'ni kaldırdığını söyledi.

EVDEN ÇALIŞAN PERSONEL ÇAĞRILDI

Personelin işe gelmeden evinden bilgisayar aracılığı çalıştığı bu projeyi kabul etmediğini söyleyen Vefa Salman, birim amirlerine evlerinde görev yapan personelin işyerine gelmesi için talimat verdiğini açıkladı.

BELEDİYE KAYNAKLARINDAN SEÇİM HARCAMASI

Kendisinden önce görev yapan Ak Partili Yakup Koçal'ın, belediye kaynaklarının kullanılarak seçim çalışması yapıldığını da belirten Salman, “Seçim dönemine ait 964 bin TL'lik fatura elimize ulaştı. 2 firmaya ait faturalar elimizde. Bunların birisi Yalova’da, birisi de Bursa’da kurulu firma. Bunun 400 bin liralık bölümü çok önemli. Kahvaltı, kokteyl ve yemek bedeli. Hatta pilav üstü kavurma dağıtmışlar. Bunlar seçim yatırımı için kullanılmış” diye konuştu.

AK Parti’nin adayı Yakup Koçal’ın Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itirazlarla ilgili de konuşan Salman, seçimin iptal edilmesi halinde şehirin çok gerileyeceğini, ödemelerin yavaşlayacağını belirtip, şunları söyledi:

"Israrla 1162 numaralı sandık deniliyor. Bu 700. Yıl Osmangazi İlk Okulu’ndaki sandık. O sandıkta görev yapanlar, aslı olan seçmen listesinin fotoğrafını çekiyorlar. 22 tane kişi hepsi aynı listede. 'Oy kullandı mı?' dedim, 'Kullanmadı' dediler. Hiçbiri oy kullanmamış. 22 kişi Milli Piyango Rehabilitasyon Merkezi’ndeki kişiler. Okul dışına öğrenciler kesinlikle çıkmamış. İtiraz gerekçesinde 2 tane askere itiraz etmişler. Bir tanesi rahmetli evladımın en yakın arkadaşı Mert Tecimer. Bir başka arkadaşını aradım Maltepe’de asker, çarşı iznine bile çıkmamış. Babasıyla da konuştum. Diğer iddia edilen kişi Soner Karadağ zabıta memuruydu. Gemlik’te jandarma. Askerlik görevi devam ediyor. O gün görevli olduğunu öğrendik. İkisinin de oy kullandığı doğru değil. Biri Gemlik’ten biri de Maltepe’den çıkmıyor. Mutlu azınlığın elinden çiftlikleri gidiyor. Bunların derdi o. Başka bir şey değil. Bu seçimi kazandığımı AK Partililer de biliyor. Seçim yenilense ne olur. Seçimi ben yeniden alacağım. Hayırlısı olsun. Ben bu işi Allah’ın adaletine bıraktım.

140420140916389370431_2.jpg

MÜFETTİŞ TALEP ETTİ

Yeni belediye başkanı, pilav üstü kavurma, kahvaltı, kokteyl, protokol ağırlaması olarak belediyeye kesilen faturaların yanı sıra diğer bazı ihalelerle ilgili inceleme yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep etti. 3 Ocak’tan başlayıp yerel seçimlerin yapıldığı mart ayında yoğunlaşan 13 faturanın sonuncusu, yeni başkan henüz görevine başlamadan 3 Nisan’da kesildi. Yemek giderleri, 100 kişi ile 7 bin 920 kişi arasında değişen gruplar halinde fatura edildi. Buna göre belediye, 9 kez 4 bin kişiyi geçen sayıda ağırlamalar yaptı. 60 bin 730 lira ile 213 bin 958 lira arasında değişen ve 74 bin 700 porsiyona ulaşan yemek faturalarının toplamı 972 bin 78 lirayı buldu. Ayrıca davetiye, not defteri, çanta, takvim, şemsiye, kitap gibi küçük hediyeler için 155 bin lira ile 163 bin liralık faturalar çıkarıldı. Yeni başkanın itiraz ettiği son 3 aydaki harcama miktarı bu faturalarla birlikte toplamda 1 milyon 300 bin lirayı geçti.

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
şahin4
16 Nisan 2014 Çarşamba 00:14
00:14
DİN...KİTAP ...ALLAH..GERİSİ....YALLLAH.........................ülkeyi talan ettiniz..bunlada yetinmeyip..milleti birbirine düşman ettiniz..!
Vehbi MERİÇLİGİL
14 Nisan 2014 Pazartesi 23:34
23:34
Ayıptır, günahtır ya..!Başkanlık yolunda avantaj elde etmek için böyle harcamalar yaparak faturasını kurumuna kesen anlayış vicdandanda, hak ve hukuktanda nasibini alamamış zihniyetlerdir. Yazıklar olsun.İki paralık yemek veya üç kuruşluk nevaleye oy'unu satanlarada yazıklar olsun..!
merden
14 Nisan 2014 Pazartesi 16:33
16:33
faturayı kesen firmaların o tarihlerde malzemelere ait giriş faturalarınada bakılsın. yolsuzluk net olarak ortaya çıkarılsın görelim.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Haber Artı Türk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0242 844 30 51 | Faks : 0242 844 30 51 | Haber Scripti: CM Bilişim