1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. AKP için şok iddia! Eğer doğru ise
AKP için şok iddia! Eğer doğru ise

AKP için şok iddia! Eğer doğru ise

A+A-

Hainlerin uyuşturucu ticareti, haraç ve terör yoluyla elde ettiği milyarlarca dolar, Varlık Barışı adı altında yasal hale gelecek.

İK­Tİ­DA­RIN, yurt­dı­şın­da ve özel­lik­le de İs­viç­re ban­ka­la­rın­da tu­tu­lan ka­ra pa­ra­yı Tür­ki­ye­’ye çek­mek için çı­kar­dı­ğı Var­lık Ba­rı­şı­’n­dan, PKK te­rör ör­gü­tü de ya­rar­la­na­cak. 50 mil­yar do­la­ra hük­me­den ör­güt, pa­ra­sı­nı ak­la­ya­bi­le­cek.
ÖR­GÜT Tür­ki­ye­’ye ge­ti­re­ce­ği pa­ra için sa­de­ce yüz­de 2 ce­za öde­ye­cek. Ay­rı­ca ver­gi ver­me­ye­cek. Böy­le­ce te­rör ör­gü­tü­nün Tür­ki­ye­’ye ge­tir­di­ği pa­ra ya­sal ha­le ge­le­cek ve bu­ra­da­ki uzan­tı­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­cak.

Yeni Varlık Barışı ile PKK para taşıyacak

İkinci Varlık Barışı, en çok yurt dışında, uyuşturucu gibi yasa dışı yollardan elde ettiği tahmin edilen milyarlarca doları bulunan PKK’ya yarayacak

YE­Nİ Var­lık Ba­rı­şı kim­le­re ya­ra­ya­cak? AKP Hü­kü­me­ti­’ nin 5 yıl aray­la ikin­ci kez baş­vur­du­ğu Ye­ni Var­lık Ba­rı­şı açı­lı­mın­dan kim­ler ne­ma­la­na­cak? Bu me­ra­kı­mı­zı gi­der­mek için so­ru­la­rı­mı­zı ko­nu­nun uz­man­la­rı­na yö­nel­tik, il­ginç ce­vap­lar al­dık. Fi­nans uz­man­la­rı, il­kin­de is­te­di­ği ba­şa­rı­yı el­de ede­me­yen hü­kü­me­tin, ön­ce­ki gün Mec­lis Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’n­dan ge­çi­ri­len Ye­ni Var­lık Ba­rı­şı için düğ­me­ye ba­sar­ken bir­kaç cep­he­ye bir­den ye­ni im­kan ka­pı­la­rı ara­la­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­yor­lar.

Uz­man­lar hü­kü­me­tin Ye­ni Var­lık Ba­rı­şı açı­lı­mı­nın en çok PKK’­nın işi­ne ya­ra­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar. Ke­za ‘Ba­rış Sü­re­ci­’n­de her şey yo­lun­da gi­der­se, PKK ele­man­la­rı için bu kez ‘ya­sa­l’ ze­min­de ‘ya­sa­l’ pa­ra­lar­la ya­sal iş­ler yap­mak gün­de­me ge­le­cek.

Yurt­ dı­şın­da mil­yar­lar­ var

Yurt dı­şın­da, PKK’­ya ait olan ve uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti vb. ya­sa­dı­şı yol­lar­dan el­de edil­di­ği tah­min edi­len, mil­yar­lar­ca do­lar var. Bu pa­ra­la­rın ço­ğu, off-sho­re ül­ke­ler­de­ki ban­ka­lar­da bu­lu­nu­yor.

Off-sho­re ül­ke­ler­de­ki pa­ra­la­rın da ge­ti­ril­me­si­ne ola­nak sağ­la­yan Ye­ni Var­lık Ba­rı­şı ya­sa­sı ile PKK’­nın ve ele­man­la­rı­nın Tür­ki­ye­’de­ki ko­nu­mu da gi­de­rek ya­sal­laş­tı­rıl­dı­ğı için yurt dı­şın­da park eden PKK pa­ra­la­rı da Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ri­le­bi­le­cek.

Hayri Çetinkaya-Sözcü

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.